Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Her finner du statistikk om befolkningens bruk av behandlingstilbudet (geografiske forskjeller) og aktiviteten ved foretakene (behandlingstjenestenes profiler) innen TSB. TSB ble en sektor i spesialisthelsetjenesten etter rusreformen i 2004

Bruk av tjenester i TSB

Oversikt over pasienters bruk av ulike behandlingstilbud i TSB etter bostedsområdene i Norge (nasjonalt, regionalt og i foretaksområdene). Detaljert oversikt over pasienters bruk etter kjønn og alder.

Aktivitet og profiler i TSB

Døgnbehandling (øyeblikkelig hjelp-innleggelser, diagnoseprofil, varigheten av døgnbehandlingen), forløp etter utskrivning fra døgnbehandling (30 dager og ett år) og profiler i poliklinisk behandling (tom 2017) ved helseforetak og private foretak.

Døgnplasser i TSB

Døgnplasser i TSB ved helseforetak (offentlige) og private avtaleinstitusjoner. Grunnlagsdata viser døgnplasser ved helseforetak og regionale avtaleplasser ved private foretak.

Produktivitet

Indikatorer for kostnadsnivå og personellproduktivitet.

 

Oversikt

 

vedlegg

 

Først publisert: 30.04.2019