Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Døgnbehandling (somatikk), bostedsområder

Her finner du informasjon om døgnopphold (pasientopphold) etter behandling (kirurgi eller medisin) og hastegrad (øyeblikkelig hjelp eller planlagt), samt totalt antall døgnpasienter i somatisk spesialisthelsetjeneste. Det presenteres kjønn- og aldersstandardiserte rater (per 1 000 innbyggere) gitt siste års befolkning. I tillegg vises rater (per 1 000 innbyggere) fordelt på kjønn og fem aldersgrupper. Det er tatt utgangspunkt i pasientenes folkeregistrerte kommune, og er uavhengig av hvor pasientene ble behandlet.

Resultater 

I 2022 hadde 9,3 prosent av befolkningen ett etter flere døgnopphold i somatisk spesialisthelsetjeneste. Det er lavere andel sammenlignet med 2018 og 2019. I 2022 var det 141 døgnopphold per 1 000 innbyggere, noe som er færre enn i 2018 og 2019, og flere enn pandemiårene 2020 og 2021. 

Færre døgnpasienter i 2022 sammenlignet med 2018 og 2019 

For Norge totalt var det om lag 512 240 døgnpasienter i 2022. Det er om lag 12 200 færre enn i 2018 og 9 000 færre enn i 2019. I 2022 hadde 9,3 prosent av befolkningen minst ett døgnopphold, det er en liten nedgang fra 2018 (10 prosent) og 2019 (9,8 prosent) og tilnærmet likt som i 2021 (9,4 prosent). 

For aldersgruppen 67 år til 79 år, var 17,3 prosent av befolkningen døgnpasienter i 2022. Det er en vekst fra 16,7 prosent i 2022 og en nedgang fra 18 prosent i 2018.  For aldergruppen 80 år og eldre hadde 32,7 prosent av befolkningen et døgnopphold i løpet av 2022. Det er en vekst fra 31,5 prosent i 2021 og en nedgang fra 33 prosent i 2018. 

Færre døgnopphold per 1 000 innbyggere i 2022 enn i 2018 og 2019 

I 2022 var det totalt nært 773 900 døgnopphold i somatisk spesialisthelsetjeneste. Det omtrent 43 400 flere døgnopphold enn i 2021, og omkring 19 000 flere enn i 2018 og 2019. Reduksjonen i antall døgnpasienter og veksten i antall døgnopphold, betyr at antall opphold per pasient var noe høyere i 2022 (1,5 opphold per pasient) enn de fire foregående årene (1,4 opphold per pasient). 

Det var 141 døgnopphold per 1 000 innbyggere i 2022 for Norge totalt. Det er færre både sammenlignet med 2018 og 2019, hvor raten var henholdsvis 145 og 143 opphold per 1 000 innbyggere. Veksten i faktisk antall opphold sammenholdt med nedgangen i antall opphold per innbygger, tyder på at veksten i antall opphold skyldes endringer i befolkningssammensetningen. 

For aldersgruppen 67 til 79 år var det 302 døgnopphold per 1 000 innbyggere i 2022. Det er en vekst både fra 2021 (277 opphold per 1 000 innbyggere) og fra 2018 (298 opphold per 1 000 innbyggere). For aldersgruppen 80 år og eldre var det 571 døgnopphold per 1 000 innbyggere. Også for denne aldersgruppen er det en vekst fra 2021 (529 opphold per 1 000 innbyggere) og 2018 (556 opphold per 1 000 innbyggere). 

Vekst i antall døgnopphold som øyeblikkelig hjelp 

Øyeblikkelig hjelp, og da særlig øyeblikkelig hjelp medisin (ikke kirurgi), utgjør hovedvekten av døgnoppholdene. I 2021 og 2022 var 76 prosent av døgnoppholdene registrert som øyeblikkelig hjelp. Øyeblikkelig hjelp medisin utgjorde 64 prosent av alle døgnopphold i 2021 og 65 prosent i 2022. I 2022 var det 505 500 opphold registrert som øyeblikkelig hjelp medisin, det er 39 000 flere inn i 2021 og 46 100 flere enn i 2018.  Antall opphold per 1 000 innbyggere var 92,1 i 2022, som er høyere enn for årene 2018 til 2021. 

Det var 84 500 opphold som var registrert som øyeblikkelig hjelp kirurgi i 2022, det er 800 færre opphold enn i 2021, og om lag 4 000 flere sammenlignet med 2018 og 2019. Antall opphold per 1 000 innbyggere var 15,4, det er det samme som i 2018 og 2019. 

Videre var 180 900 opphold registrert som planlagte døgnopphold i 2022. Av disse var 116 200 registrert som kirurgi, mens 67 700 var registrert som opphold uten kirurgiske inngrep. Totalt var det flere planlagte døgnopphold i 2022 enn i 2020 og 2021, men henholdsvis 32 200 og 26 000 færre enn i 2018 og 2019. Om lag 65 prosent av nedgangen fra 2018 og 2019 skyldes færre planlagte døgnopphold registrert som ikke-kirurgi. 

Nedgang i antall oppholdsdøgn i 2022 sammenlignet med perioden 2019 til 2021 

Det var cirka 3 051 600 oppholdsdøgn i 2022. Det er flere døgn sammenlignet med pandemiårene 2020 og 2021, og omkring 140 000 færre døgn enn i 2018 og 2019. For Norge totalt var det 556 oppholdsdøgn per 1 000 innbyggere. Det er en reduksjon i raten med 65 døgn sammenlignet med 2018.  Gjennomsnittlig oppholdstid var 3,9 døgn for Norge totalt i 2022, noe som er 0,3 døgn kortere enn i 2018 og 2019. 

I 2022 var 2 415 900 oppholdsdøgn i sykehus knyttet til døgnbehandling registrert som øyeblikkelig hjelp. Det er en vekst på 38 800 døgn fra 2018, og 86 200 døgn fra 2021. Antall oppholdsdøgn for øyeblikkelig hjelp per 1 000 innbyggere 440 døgn i 2022, en vekst på 8,3 døgn fra 2021 og en nedgang på 19,6 per 1 000 innbyggere fra 2018. I 2022 var gjennomsnittlig oppholdstid for øyeblikkelig hjelp 4,1 døgn, det er 0,1 døgn kortere enn i 2021 og 0,3 døgn kortere enn i 2019. 

I 2022 var det 635 700 planlagte oppholdsdøgn. Det er en sterk reduksjon med 194 700 færre døgn enn i 2018, og 8 600 færre enn i 2021. Fra 2018 til 2022 ble gjennomsnittlig oppholdstid for planlagte opphold redusert med 0,3 døgn, fra 3,8 døgn til 3,5 døgn. 

For aldersgruppen 67 til 79 år var det 1 353 oppholdsdøgn per 1 000 innbyggere i 2022. Det er en vekst fra 2021 (1 321 døgn per 1 000 innbyggere), men en reduksjon fra 2018 (1 500 døgn per 1 000 innbyggere). Gjennomsnittlig oppholdstid i 2022 for denne aldersgruppen var 4,5 døgn. Det er en reduksjon på 0,3 døgn fra 2021 og 0,5 døgn fra 2018. 

For aldersgruppen 80 år og eldre var det 2 585 oppholdsdøgn per 1 000 innbyggere i 2022. Det er en vekst fra 2021 (2 518 døgn per 1 000 innbyggere) og reduksjon fra 2018 (2 819 døgn per 1 000 døgnopphold. Gjennomsnittlig oppholdstid var 4,5 døgn for denne aldersgruppen i 2022. Det er en reduksjon på 0,2 døgn fra 2021 og 0,5 døgn fra 2018. 

Definisjoner og beskrivelse av datagrunnlag 

Datakilde 

Data er fra Norsk pasientregister (NPR). Offentlig finansierte opphold og konsultasjoner ved private sykehus inngår i NPR, mens privatfinansiert aktivitet er ekskludert.

Bostedsområde 

Bostedsområdene er sammenfallende med helseforetakenes «sørge for-ansvar». Det er tatt utgangspunkt i pasientenes folkeregistrert kommune, og er uavhengig av hvor pasientene ble behandlet. Dersom samme pasient er registrert med flere kommuner samme år, vil pasienten få det siste gyldige registrerte kommunenummer på alle opphold. Pasienter som ikke har gyldig kommunenummer eller mangler kommunenummer, er ekskludert.

Opphold for personer med kommunenummer 301 Oslo som har bydelskode Marka eller ikke gyldig bydelskode, er lagt til OUS alle år.

Oversikt over bostedsområder

Rateberegning (per 1 000 innbyggere) 

Rate er antall pasienter/opphold/oppholdsdøgn dividert med antall innbyggere i det området pasientene kommer fra (bostedsregion eller bostedsområde).

Rater for alle aldersgrupper samlet er kjønn- og aldersstandardisert og standardisert etter siste års befolkning. En slik standardisering blir her foretatt ved en femdeling av aldersgruppene for begge kjønn. Vi beregner først rater for hver kjønns- og aldersgruppe i hvert område for hvert år. Denne raten blir deretter multiplisert med totalt antall personer i befolkningen for denne aldersgruppen siste år. Til slutt summeres alle produktene for kjønn- og aldersgruppene og divideres med hele befolkningen siste år. I fanen Tabellvisning presenteres også de ustandardiserte ratene for befolkningen totalt.

Befolkningstallene er hentet fra SSB, og er fra 1. januar påfølgende år. 

Definisjon av døgnopphold, oppholdsdøgn og gjennomsnittlig oppholdstid 

Døgnopphold defineres som avsluttede sykehusopphold (utskrivinger) hvor pasienten er på sykehuset over døgnskillet, det vil si at pasienten skrives ut en senere dato enn innleggelsesdatoen. Dersom en pasient har flere opphold på samme dag, f.eks. ved overføring fra et helseforetak til et annet, er oppholdene slått sammen (aggregert) til ett opphold.

I døgnoppholdene inngår ikke opphold med 0 oppholdsdøgn eller opphold for pasienter som er innlagt for dagbehandling eller rehabilitering.

Oppholdsdøgn beregnes som utskrivningsdato minus innleggelsesdato for døgnoppholdene.

Gjennomsnittlig oppholdstid er antall oppholdsdøgn dividert på antall døgnopphold.

Definisjon av døgnpasienter 

Døgnpasienter er unike pasienter som er innlagt med minst ett døgnopphold i løpet av året.

Definisjon av hastegrad: øyeblikkelig hjelp eller planlagt 

Øyeblikkelig hjelp 

Døgnopphold som blir kategorisert som øyeblikkelig hjelp, er døgnopphold som er registrert med hastegradskoder for øyeblikkelig hjelp, det vil si akutt eller innen 24 timer. I tillegg er alle fødsler og friske nyfødte (DRG 370, 371, 372, 373, 374, 375, 382, 390, 391) definert som øyeblikkelig hjelp i SAMDATA. Registreringspraksisen av fødsler og friske nyfødte varierer mellom helseforetakene, og omkodes i SAMDATA for å sikres at informasjonen er sammenlignbar på tvers av enheter.

For døgnopphold som er aggregert (der pasienten har to eller flere opphold på samme dag), blir det sammenslåtte oppholdet registrert som øyeblikkelig hjelp dersom første opphold er registrert som øyeblikkelig hjelp.

Planlagt 

I planlagte døgnopphold inngår opphold som i pasientdata er registrert med hastegrad «planlagt eller venting over 24 timer» og «tilbakeføring av pasient fra annet sykehus».

For døgnopphold som er aggregert (der pasienten har to eller flere opphold på samme dag), blir det sammenslåtte oppholdet registrert som planlagt dersom første opphold er registrert som planlagt.

Definisjon av behandling: kirurgi eller medisin 

Inndeling i kirurgi og medisin bestemmes av om døgnoppholdet grupperes i en kirurgisk DRG (DRG-type=K) eller ikke. Medisinske døgnopphold er gruppert i en ikke-kirurgisk DRG. For å bli gruppert i en kirurgisk DRG må det være registrert minst én operasjonsstuekrevende prosedyre. For døgnopphold som er aggregert (der pasienten har to eller flere opphold på samme dag), blir det sammenslåtte oppholdet registrert som kirurgi dersom minst ett av tilhørende døgnopphold er gruppert i en kirurgisk DRG.

Om SAMDATA spesialisthelsetjenesten 

Formålet med SAMDATA er å utarbeide sammenlignbar statistikk og analyser om utviklingen og forskjellene i spesialisthelsetjenesten. Resultatene utgjør et av grunnlagene for styring og utvikling av tjenestene. Kostnader, produktivitet, aktivitet og bruk av tjenester er sentrale tema i SAMDATA. 

Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål om denne visningen, send epost til Tone Rian Myrli: tone.rian.myrli@helsedir.no og/eller Silje Mortensen: silje.mortensen@helsedir.no

Relevante lenker

Først publisert: 10.05.2024 Siste faglige endring: 10.05.2024