Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Utskrivningsklare pasienter (somatikk), bostedsområder

Her finner du informasjon om utskrivningsklare pasienter i somatisk spesialisthelsetjeneste. Det inngår antall pasienter, antall opphold og oppholdstid fordelt etter om oppholdet hadde overliggerdøgn eller ikke. Rater (per 1 000 innbyggere) for hele befolkningen er kjønn- og aldersstandardiserte etter siste års befolkning. I tillegg vises rater (per 1 000 innbyggere) fordelt på kjønn og aldersgrupper. Det er tatt utgangspunkt i pasientens folkeregistrerte kommune, og er uavhengig av hvor pasienten ble behandlet.

Ved helseforetakene i Midt-Norge er det få registrerte opphold for utskrivningsklare pasienter uten overliggerdøgn. Det må derfor utvises forsiktighet ved tolkning av disse tallene.

Resultater

I 2022 var det om lag 21 400 opphold med overliggerdøgn. Det er en vekst på omtrent 3 560 opphold fra 2021 og i overkant av 3 000 flere enn i 2018. Det ble registrert om lag 71 800 overliggerdøgn, det er i overkant av 8 000 flere døgn enn både 2021 og 2018. Gjennomsnittlig oppholdstid som utskrivningsklar var 3,4 døgn, det er svakt kortere sammenlignet med 2021 og 2018.

Vekst i antall utskrivningsklare pasienter

I 2022 var det totalt omtrent 94 300 unike pasienter med utskrivningsklare opphold. Om lag 75 500 av disse pasienten hadde i løpet av året kun opphold uten overliggerdøgn, noe som utgjør 80 prosent av alle utskrivningsklare pasienter. Fra 2021 til 2022 var det en vekst i antall utskrivningsklare pasienter med nesten 12 000 pasienter. Veksten var størst for pasienter med opphold uten overliggerdøgn, med en vekst på i underkant av 9 000 pasienter.

Det var i nesten 19 000 pasienter som hadde minst ett opphold med overliggerdøgn i 2022. Det er en vekst på 1 900 pasienter fra 2021, og det høyeste antallet i femårsperioden.

Av alle utskrivningsklare pasienter var 83 prosent i alderen 67 år eller eldre. Andelen holdt seg stabil gjennom hele femårsperioden fra 2018 til 2022. Aldersgruppen 67 til 79 år utgjorde 33 prosent av alle utskrivningsklare pasienter i 2022, mens aldergruppen 80 år og eldre utgjorde 50 prosent.

For aldersgruppen 67-79 år var 4,8 prosent av befolkningen utskrivningsklare pasienter i 2022. Det er noe høyere enn for årene 2018 til 2021. For aldersgruppen 80 år og eldre var i overkant av 19 prosent av befolkningen utskrivningsklare pasienter i 2022. Det er vekst fra 2021(17,4 prosent).  

Vekst i antall opphold med overliggerdøgn i 2022

I 2022 var det i overkant av 154 000 utskrivningsklare opphold. Av disse var 86 prosent opphold uten overliggerdøgn (132 700 opphold). Det er omtrent samme andel som for årene 2018, 2019 og 2021, og tre prosentpoeng lavere enn i 2020. Fra 2021 til 2022 økte antall opphold uten overliggerdøgn med 17 900 opphold, som tilsvarer en vekst på 16 prosent. Det var særlig vekst i Nord og Vest, som til sammen stod for over 70 prosent av veksten fra 2021 til 2022.  I Midt-Norge økte antall opphold med 43 prosent fra 2021  (2 300 opphold) til 2022 (3 200 opphold). Etter innføringen av Helseplattformen ved St. Olavs i november 2022 var det en vekst i denne typen opphold, som er knyttet til registreringen i det nye journalsystemet og ikke en reell vekst.

Det var 21 400 opphold med overliggerdøgn i 2022. Det er vekst på 19 prosent (ca. 3 400 opphold) fra 2021, og henholdsvis 17 og 16 prosent fra 2018 og 2019. Det var størst økning, både i antall og prosent, ved regionene Sør-Øst og Vest, men en vekst på henholdsvis 19 og 23 prosent fra 2021. Med unntak av bostedsområdene Vestre Viken, Sørlandet, Helgeland og Nordland, var det en vekst i antall opphold med overliggerdøgn ved alle bostedsområdene fra 2021 til 2022. Det samme gjelder for antall opphold per innbygger.

Per 1 000 innbyggere var det 3,9 opphold der pasienten hadde overliggerdøgn etter meldt utskrivningsklar. Tilsvarende var det 3,4 opphold i 2021. Bostedsområden US, Lovisenberg, Diakonhjemmet, Telemark, UNN-området og Finnmark hadde størst vekst i antall opphold med overliggerdøgn per innbygger siste år, men en vekst på over ett opphold per 1 000 innbyggere. Helse Førde-området hadde i hele perioden færrest opphold med overliggerdøgn, men under ett opphold per 1 000 innbyggere.  Finnmark hadde i hele femårsperioden flest opphold per 1 000 innbyggere, med lavest i 2020 med 5 opphold og høyest i 2022 med 7,1 opphold.  

For aldersgruppen 67 til 79 år var det i overkant av 52 300 opphold der pasienten ble meldt utskrivningsklar i 2022. Av disse var nesten 6 900 opphold der pasienten hadde overliggerdøgn, som er en vekst på cirka 1 200 opphold fra 2021. Antall opphold med overliggerdøgn i 2022 var høyere enn alle de fire foregående årene. Per 1 000 innbyggere var det 10,7 opphold med overliggerdøgn i 2022, også det høyere enn de fire foregående årene.

I 2022 var det om lag av 74 700 opphold der pasienten ble meldt utskrivningsklar for aldersgruppen 80 år og eldre. Av disse var 12 200 opphold med overliggerdøgn. Det er 1 840 flere opphold med overliggerdøgn sammenlignet med 2021, og det høyeste antallet i hele femårsperioden. Per 1 000 innbyggere var det 49,5 opphold med overliggerdøgn i 2022 for denne aldersgruppen. Det er en vekst på 6,5 opphold per 1 000 innbyggere fra 2021, og 1,3 per 1 000 innbyggere fra 2018.  

Vekst i antall overliggerdøgn per 1 000 innbyggere

I 2022 hadde utskrivningsklare pasienter til sammen om lag 1 060 000 oppholdsdøgn i somatiske sykehus. Av disse var 71 200 døgn overliggerdøgn. Det er en vekst på om lag 8 200 overliggerdøgn fra 2021. Regionene Sør-Øst og Vest hadde en vekst i antall overliggerdøgn på henholdsvis 21,7 prosent og 20,6 fra 2021 til 2022. Nord hadde i samme periode en vekst på 7,5 prosent, mens antallet var uendret i Midt-Norge.

For Norge samlet var det 13,1 overliggerdøgn per 1 000 innbyggere i 2022. Det er vekst på 1,2 overliggerdøgn per 1 000 innbyggere fra 2021, og 0,4 fra 2018. Siste år var det en vekst i antall overliggerdøgn per innbygger for regionene i Sør-Øst, Vest og Nord, mens det var en svak nedgang i Midt-Norge. Sør-Øst og Vest hadde henholdsvis 9,5 og 9,8 overliggerdøgn per 1 000 innbyggere i 2022. For Midt-Norge var tilsvarende rate 19,6, mens Nord hadde 30,3 overliggerdøgn per 1 000 innbyggere. Det var betydelige forskjeller i antall overliggerdøgn per innbyggere mellom bostedsområdene med høyeste rate ved UNN-området med 48,5 døgn 1 000 innbyggere, mot Helse Førde som hadde den laveste raten med 1,6 overliggerdøgn per 1 000 innbyggere.  

For aldersgruppen 67 til 79 år var det totalt i underkant av 390 000 oppholdsdøgn for utskrivningsklare pasienter i 2022. Av disse var nesten 23 000 overliggerdøgn, som er det høyeste antallet i hele femårsperioden. Per 1 000 innbyggere var det 35,6 overliggerdøgn for denne aldersgruppen i 2022. Det er en vekst på 4,8 overliggerdøgn per 1 000 innbyggere fra 2021, og 2,6 fra 2018. For denne aldersgruppen var veksten i antall overliggerdøgn sterkest i Sør-Øst, som økte med en rate fra 21,3 i 2021 til 27,6 i 2022. Nord hadde i hele perioden flest overliggerdøgn per innbygger for denne aldergruppen, og hadde en rate på 78,2 døgn i 2022.

For aldersgruppen 80 år og eldre år var det totalt nesten 423 000 døgn for utskrivningsklare pasienter i 2022. Av disse var 41 000 overliggerdøgn. Også for denne aldersgruppen var det flere overliggerdøgn i 2022 enn de fire foregående årene. Per 1 000 innbyggere var det 166,8 overliggerdøgn for aldersgruppen 80 år og eldre. Det er en vekst på 13,6 døgn per 1 000 innbyggere fra 2021 og 2,9 fra 2018.  Det var sterkest prosentvis vekst i Vest, hvor raten økte fra 103,1 i 2021 til 123,6 i 2022. Nord hadde fleste overliggerdøgn per innbygger for denne aldersgruppen i hele femårsperioden, og i 2022 var raten på 403,3.

Stabil oppholdstid som utskrivningsklar nasjonalt

Gjennomsnittlig oppholdstid som utskrivningsklar var 3,4 døgn i 2022. Fra 2021 til 2022 var oppholdstiden som utskrivningsklar uendret i Sør-Øst (2,6 døgn) og Vest (2,9 døgn). I Midt-Norge var det en reduksjon i oppholdstiden som utskrivningsklar siste år, fra fem døgn i gjennomsnitt i 2021 til 4,3 døgn i 2022.  Også i Nord var det reduksjon, fra 5,7 døgn til 5,4 døgn i samme periode. Det var store forskjeller mellom bostedsområdene. UNN-området hadde i 2022 lengst oppholdstid som utskrivningsklar med 7,5 døgn i gjennomsnitt.  Østfold, som var området med kortest oppholdstid som utskrivningsklar i 2022, hadde oppholdstid på 1,7 døgn i gjennomsnitt.

Definisjoner og beskrivelse av datagrunnlag

Datakilde

Data er fra Norsk pasientregister (fhi.no). Offentlig finansierte opphold og konsultasjoner ved private sykehus inngår i NPR, mens privatfinansiert aktivitet er ekskludert.

Bostedsområde

Bostedsområdene er sammenfallende med helseforetakenes «sørge for-ansvar». Det tas utgangspunkt i pasientens folkeregistrerte kommune, og er uavhengig av hvor pasienten ble behandlet. Dersom samme pasient er registrert med flere bostedskommuner samme år, vil pasienten få det siste gyldige registrerte kommunenummer på alle opphold. Pasienter som ikke har gyldig kommunenummer eller mangler kommunenummer er ekskludert.

Opphold for personer med kommunenummer 301 Oslo som har bydelskode Marka eller ikke gyldig bydelskode, er lagt til OUS alle år.

Oversikt over bostedsområdene (.xlsx)

Rateberegning (per 1 000 innbyggere)

Rate (ustandardisert) er antall pasienter/opphold/oppholdsdøgn dividert med antall innbyggere i det området pasientene kommer fra (bostedsregion eller bostedsområde) inndelt etter kjønn og bestemte aldersgrupper. På grunn av få pasienter/opphold for de to yngste aldersgruppene (0-15 år og 16-49 år), viser vi har kun tall for de tre eldste aldergruppene. Alle aldergruppene inngår imidlertid tall for befolkningen totalt.

Rater for alle aldersgrupper samlet er kjønn- og aldersstandardisert og standardisert etter siste års befolkning. En slik standardisering blir her foretatt ved en fem-deling av aldersgruppene for begge kjønn. Vi beregner først rater for hver kjønns- og aldersgruppe i hvert område for hvert år. Denne raten blir deretter multiplisert med totalt antall personer i befolkningen for denne aldersgruppen siste år. Til slutt summeres alle produktene for kjønn- og aldersgruppene og divideres med hele befolkningen siste år. I fanen Tabellvisning presenteres også de ustandardiserte ratene for alle aldersgrupper totalt.

Befolkningstallene er hentet fra SSB, og er fra 1. januar påfølgende år.

Definisjon av utskrivningsklare pasienter

Utskrivningsklare pasienter er unike pasienter som er innlagt med minst ett døgnopphold hvor pasienten er meldt utskrivningsklar i det det aktuelle året.

Utskrivningsklare pasienter er inndelt etter hvorvidt de kun hadde opphold uten overliggerdøgn, kun hadde opphold med overliggerdøgn eller om de hadde både opphold med og uten overliggerdøgn samme år.

Definisjon av utskrivningsklare opphold

Utskrivingsklare opphold defineres som avsluttede sykehusopphold (utskrivinger) hvor pasienten er meldt utskrivningsklar, og har oppholdt seg på sykehuset over døgnskillet. Dersom en pasient har flere opphold på samme dag, f.eks. ved overføring fra et helseforetak til et annet, er oppholdene slått sammen (aggregert) til ett opphold.

Definisjon av behandlingsdøgn, overliggerdøgn og gjennomsnittlig oppholdstid

Behandlingsdøgn er døgn før pasienten ble meldt utskrivningsklar. Dersom en pasient blir avmeldt som utskrivningsklar, vil døgn fram til en ev. ny dato for utskrivningsklar bli regnet som behandlingsdøgn.

Overliggerdøgn er døgn pasienter har vært på sykehus etter at han/hun ble vurdert som klar for utskrivning av sykehuset.

Total oppholdstid beregnes som utskrivningsdato minus innleggelsesdato for oppholdet. For opphold uten overliggerdøgn, er antall behandlingsdøgn og totalt antall oppholdsdøgn lik.

Gjennomsnittlig oppholdstid er antall oppholdsdøgn for utskrivningsklare opphold dividert på antall utskrivningsklare opphold.

Gjennomsnittlig oppholdstid som utskrivningsklar er antall overliggerdøgn dividert på antall opphold med overliggerdøgn.

Definisjon av reinnleggelser

En reinnleggelse er definert som en innleggelse for øyeblikkelig hjelp mellom 1 til 30 dager etter forrige utskrivning (primæropphold). Det er beregnet andel reinnleggelser for avsluttede opphold (utskrivninger) der pasienten har vært innlagt i sykehus over døgnskillet.

Det er primæroppholdet som avgjørende for om oppholdet grupperes som utskrivningsklar uten overliggerdøgn eller utskrivningsklar med overliggerdøgn. Det er korrigert for død ved at døgnopphold der pasienter dør under oppholdet ikke er med i nevneren.

Om SAMDATA spesialisthelsetjenesten

Formålet med SAMDATA er å utarbeide sammenlignbar statistikk og analyser om utviklingen og forskjellene i spesialisthelsetjenesten. Resultatene utgjør et av grunnlagene for styring og utvikling av tjenestene. Kostnader, produktivitet, aktivitet og bruk av tjenester er sentrale tema i SAMDATA. 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om denne visningen, send epost til Silje Mortensen: silje.mortensen@helsedir.no og/eller Tone Rian Myrli: tone.rian.myrli@helsedir.no

Relevante lenker

Først publisert: 10.05.2024 Siste faglige endring: 07.07.2023