Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kirurgisk behandling, behandlingssted

Her finner du informasjon om kirurgi etter oppholdstid og hastegrad (planlagt og øyeblikkelig hjelp). Det presenteres både antall, prosent endring og andeler.

Resultater

I 2022 var andelen planlagt dagkirurgi 63,7 prosent for helseforetakene samlet, samme nivå som i 2021. Fra 2018 til 2022 økte andelen planlagt dagkirurgi med 2,1 prosentpoeng for helseforetakene samlet.  

Svak nedgang i kirurgiske opphold 

I 2022 var det til sammen 411 784 opphold med kirurgi for helseforetakene samlet. Dette er 1 918 færre opphold enn i 2021, noe som tilsvarer en nedgang på 0,5 prosent. Antall opphold i 2022 var det laveste i femårsperioden, sett bort fra pandemiåret 2020. Totalt var det en svak nedgang på 0,3 prosent sammenlignet med 2018. 

Av de 411 784 oppholdene med kirurgi i 2021 var 77,5 prosent planlagte, omtrent tilsvarende som i 2021. Andelen har over tid vært svakt synkende og var 78,8 prosent i 2018 og 2019.  I antall var det en reduksjon på 6 509 opphold med planlagt kirurgi fra 2018 til 2022, noe som tilsvarer en nedgang på 2 prosent. Nedgangen skyldes færre planlagte kirurgiske opphold med 2 eller flere oppholdsdøgn, som til sammen gikk med 15,7 prosent i løpet av femårsperioden. Siste år var nedgangen 1,2 prosent. Antall planlagte kirurgiske opphold med ett oppholdsdøgn var det høyeste i femårsperioden, og var 10,2 prosent høyere enn i 2018. Planlagte opphold med dagkirurgi gikk ned med 0,6 prosent siste året, men var 1,3 prosent høyere enn i 2018. 

Antall kirurgiske opphold med øyeblikkelig hjelp endret seg totalt sett lite siste året. Fra 2021 til 2022 var det en økning i opphold med dagkirurgi med øyeblikkelig hjelp på 3,5 prosent. Det var også en svak økning i antall opphold med 2 eller flere oppholdsdøgn (0,6 prosent). Antall kirurgiske opphold med øyeblikkelig hjelp med ett oppholdsdøgn gikk ned 3,6 prosent siste året. Sammenlignet med 2018 var det flere kirurgiske opphold med øyeblikkelig hjelp, og størst prosentvis økning for opphold med dagkirurgi eller ett oppholdsdøgn. 

Stabil andel med planlagt dagkirurgi siste år 

I 2022 var andelen planlagt dagkirurgi av alle planlagte opphold 63,7 prosent for helseforetakene samlet. Dette er omtrent tilsvarende som i 2021, men litt høyere enn øvrige år i perioden. Sammenlignet med 2018 var andelen planlagt dagkirurgi 2,1 prosentpoeng høyere. 

I de ulike regionene var andelen planlagt dagkirurgi i 2022 høyest i Helse Midt-Norge (66,2 prosent) og lavest i Helse Nord (62,8 prosent).  Sammenlignet med 2018 har alle regionene økt andelen med planlagt dagkirurgi, hvorav Midt-Norge har hatt størst økning (3,9 prosentpoeng), mens Helse Nord har hatt minst økning (0,3 prosentpoeng). I løpet av siste år var det en svak nedgang i andelen dagkirurgi i Helse Nord og Helse Sør-Øst, og en svak økning i andelen i Helse Midt-Norge og Helse Vest.     

Det var liten endring i andelen planlagte kirurgiske opphold med ett eller flere oppholdsdøgn siste året. Sammenlignet med 2018 var andelen planlagte kirurgiske opphold med to eller flere oppholdsdøgn 1,6 prosentpoeng lavere, mens andelen planlagte opphold ett oppholdsdøgn var 0,7 prosentpoeng høyere. 

Definisjoner og beskrivelse av datagrunnlag 

Datakilde

Det benyttes data fra Norsk pasientregister (NPR). Offentlig finansierte opphold og konsultasjoner ved private sykehus inngår i NPR, mens privatfinansiert aktivitet er ekskludert. 

Behandlingssted 

Data for helseforetak omfatter de offentlige helseforetakene, samt Lovisenberg Diakonale sykehus, Diakonhjemmet sykehus, Martina Hansens hospital, Betanien hospital, Revmatismesykehuset, Haraldsplass Diakonale sykehus, Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus og Betanien Bergen. Aktivitet ved Bergen legevakt og Rusakutten ved Bergen legevakt er inkludert i Helse Bergen HF. Data er eksklusive Oslo Legevakt.  

ISF-regelverk 

Det har de siste årene vært økt fokus på at en større del av behandlingen i spesialisthelsetjenesten skal være dagbehandling. Dagbehandling gir ofte den beste ressursutnyttelsen, og vil i mange tilfeller være til det beste for pasienten. For å stimulere til mer bruk av dagkirurgi, ble ISF-refusjon for utvalgte dagkirurgiske grupper satt opp i 2015 og 2017, samtidig som refusjonen for tilsvarende døgnkirurgiske grupper ble redusert. I 2018 og 2019 ble utvalgte kirurgiske grupper gitt lik ISF-refusjon, uavhengig om pasienten fikk utført døgn- eller dagkirurgi.   

Definisjon av kirurgi 

Inndeling i kirurgi og medisin bestemmes av om døgnoppholdet grupperes i en kirurgisk DRG (DRG-type=K) eller ikke. Medisinske døgnopphold er gruppert i en ikke-kirurgisk DRG. For å bli gruppert i en kirurgisk DRG må det være registrert minst én operasjonsstuekrevende prosedyre.   

Definisjon av hastegrad: øyeblikkelig hjelp eller planlagt 

Øyeblikkelig hjelp 

Sykehusopphold som i pasientdata er registrert med hastegradskoder for øyeblikkelig hjelp, det vil si akutt eller innen 24 timer. I tillegg er alle fødsler og friske nyfødte (DRG 370, 371, 372, 373, 374, 375, 382, 390, 391) definert som øyeblikkelig hjelp i SAMDATA. Registreringspraksisen av fødsler og friske nyfødte varierer mellom helseforetakene, og omkodes i SAMDATA for å sikres at informasjonen er sammenlignbar på tvers av enheter.  

Planlagt 

Sykehusopphold som i pasientdata er registrert med hastegrad «planlagt eller venting over 24 timer» og «tilbakeføring av pasient fra annet sykehus».   

Om SAMDATA spesialisthelsetjenesten 

Formålet med SAMDATA er å utarbeide sammenlignbar statistikk og analyser om utviklingen og forskjellene i spesialisthelsetjenesten. Resultatene utgjør et av grunnlagene for styring og utvikling av tjenestene. Kostnader, produktivitet, aktivitet og bruk av tjenester er sentrale tema i SAMDATA.  

Rapporter fra SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 

Rapporter og analysenotater innen SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål om denne visningen, send epost til Tone Rian Myrli: tone.rian.myrli@helsedir.no og/eller Silje Mortensen: silje.mortensen@helsedir.no

Relevante lenker

Statistikk innen somatikk i SAMDATA er fordelt på enten helseforetak eller bostedsområde. Annen relevant statistikk er dagbehandling hos helseforetak, døgnbehandling hos helseforetak og polikliniske konsultasjoner hos helseforetak. Se også oversikt over statistikk for somatikk i SAMDATA.

Først publisert: 10.05.2024 Siste faglige endring: 10.05.2024