Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Rehabilitering – poliklinisk aktivitet, bostedsområder

Her finner du informasjon om antall polikliniske pasienter, antall kontakter, antall kontakter per pasient i sykehus og ved private institusjoner. Det presenteres kjønn- og aldersstandardiserte rater (per 1 000 innbyggere) gitt siste års befolkning. I tillegg vises rater (per innbygger) fordelt på kjønn og aldersgrupper. Det er tatt utgangspunkt i pasientens bostedskommune, og er uavhengig av hvor pasienten ble behandlet.

Resultater 

I 2022 mottok 1,7 pasienter per 1 000 innbyggere en poliklinisk rehabilitering ved private institusjoner. Dette er færre enn i 2021, men flere sammenlignet med 2018. Det var 1,2 pasienter per 1 000 innbyggere som mottok poliklinisk rehabilitering i sykehus i 2022. Dette er svakt høyere enn i 2021, men lavere enn i 2018. 

Formålet med rehabilitering er at den enkelte pasient og bruker, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.1 De regionale helseforetakene skal sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted i helseregionen tilbys og ytes nødvendig rehabilitering i spesialisthelsetjenesten både i og utenfor institusjon.  

Reduksjon i pasienter ved poliklinikken i sykehus fra 2018 til 2020, stabilt siste to år 

For landet samlet var det 1,7 pasienter per 1 000 innbyggere som mottok en poliklinisk rehabilitering ved private institusjoner i 2022. Dette er færre pasienter enn i 2021, men flere sammenlignet med 2018. Midt-Norge hadde flest pasienter (per innbygger) i hele femårsperioden, mens det var færrest i regionene Vest og Nord. Pasienter som mottok poliklinisk rehabilitering ved private institusjoner har i gjennomsnitt relativt mange kontakter i løpet av et år. I 2022 hadde hver pasient i gjennomsnitt 14,6 kontakter når vi ser på landet samlet. 

I 2022 mottok 1,2 pasienter per 1 000 innbyggere poliklinisk rehabilitering i sykehus. Dette er svakt høyere enn i 2021, og 0,5 lavere sammenlignet med 2018. Antallet pasienter som mottok denne typen behandling ble redusert i perioden fra 2018 til 2020 i alle regionene. Region Vest hadde hele perioden flest pasienter. I 2022 var pasientraten på 1,6 i region Vest, mens tilsvarende i Nord var 0,6. Antall kontakter per pasient var i 2022 høyest i Vest (9,3 per pasient i gjennomsnitt) og lavest i Nord (4,4 per pasient i gjennomsnitt). 

Definisjoner og beskrivelse av datagrunnlag   

Datakilde   

Data er fra Norsk pasientregister (NPR). Offentlig finansierte opphold og konsultasjoner ved private sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner inngår i NPR, mens privatfinansiert aktivitet er ekskludert.  

Bostedsområde  

Bostedsområdene er sammenfallende med helseforetakenes «sørge for-ansvar». Det tas utgangspunkt i pasientens bosted, og er uavhengig av hvor pasienten ble behandlet. Dersom samme pasient er registrert med flere bostedskommuner samme år, vil pasienten få det siste gyldige registrerte kommunenummer på alle opphold. Pasienter som ikke har gyldig kommunenummer eller mangler kommunenummer er ekskludert.  Opphold for personer med kommunenummer 301 Oslo som har bydelskode Marka eller ikke gyldig bydelskode, er lagt til OUS alle år.   

Oversikt over bostedsområdene

Rehabilitering i sykehus   

Sykehusrehabilitering er definert som alle opphold og konsultasjoner med hoveddiagnose Z50 i ICD-10, med unntak av Z50.1 Annen fysikalsk behandling, ved offentlige institusjoner og private ideelle med driftsavtale. Aktivitet knyttet til ordningen fritt behandlingsvalg (FBV) blir kategorisert som aktivitet i sykehus.  

Rehabilitering i private rehabiliteringsinstitusjoner   

Private avtaleinstitusjoner som ikke er anbudsutsatte og som mottar oppdragsdokumenter fra de regionale helseforetakene, samt private sykehus som genererer ISF-inntekter til de regionale helseforetakene på linje med helseforetak og avtaleinstitusjoner, rapporterer inn aktivitet på lik måte som offentlige institusjoner. Denne aktiviteten er plassert under private institusjoner for hele perioden.  Dette innebærer at aktivitet ved LHL-sykehuset Gardermoen, LHL Trondheim og Unicare Friskvern inngår under private institusjoner for hele perioden fra 2018 til 2022.   

I 2022 var det 54 private rehabiliteringsinstitusjoner, inklusive LHL-sykehuset Gardermoen, LHL Trondheim og Unicare Friskvern, som rapporterte aktivitetsdata til NPR. Dette er en gruppe private rehabiliterings- og opptreningsinstitusjoner som har avtaler med de regionale helseforetakene. Disse avtalene har ulik form og varighet og er anbudsutsatte. I private rehabiliteringsinstitusjoner er all aktivitet definert som rehabilitering.   

Rateberegning (per 1 000 innbyggere)  

Rate (ustandardisert) er antall kontakter/opphold dividert med antall innbyggere i det området pasientene kommer fra (bostedsregion eller bostedsområde) inndelt etter kjønn og bestemte aldersgrupper.   

Rater for alle aldersgrupper samlet er kjønn- og aldersstandardisert og standardisert etter siste års befolkning. En slik standardisering blir her foretatt ved en femdeling av aldersgruppene for begge kjønn. Vi beregner først rater for hver kjønns- og aldersgruppe i hvert område for hvert år. Denne raten blir deretter multiplisert med totalt antall personer i befolkningen for denne aldersgruppen siste år. Til slutt summeres alle produktene for kjønn- og aldersgruppene og divideres med hele befolkningen siste år. I fanen Tabellvisning presenteres også de ustandardiserte ratene for alle aldersgrupper totalt.  

Befolkningstallene er hentet fra SSB og er fra 1. januar påfølgende år.

Dag- og poliklinisk rehabilitering  

Opphold og kontakter med en rehabiliteringskode i ICD-10 som har null liggedager og over fem timers varighet, er definert som dagrehabilitering2. Kontakter med null liggedager og under fem timers varighet eller ICD-10-kode Z50.9 er definert som poliklinisk rehabilitering. I fremstillingen på denne siden er disse to kategoriene slått sammen.  

Om SAMDATA spesialisthelsetjenesten

Formålet med SAMDATA er å utarbeide sammenlignbar statistikk og analyser om utviklingen og forskjellene i spesialisthelsetjenesten. Resultatene utgjør et av grunnlagene for styring og utvikling av tjenestene. Kostnader, produktivitet, aktivitet og bruk av tjenester er sentrale tema i SAMDATA.   

Rapporter fra SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om denne visningen, send e-post til Tone Rian Myrli: tone.rian.myrli@helsedir.no og/eller Ranita Larsen Nersund: ranita.larsen.nersund@helsedir.no.

Relevante lenker

1https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1256
2Det kan være noe underrapportering av dag- og poliklinisk rehabilitering i sykehus knyttet til manglende bruk diagnosekoder for rehabilitering (Z-koder).

 

Først publisert: 10.05.2024 Siste faglige endring: 10.05.2024