Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Dagbehandling (somatikk), behandlingssted

Her finner du informasjon om dagbehandling, DRG-poeng og indeks for pasientsammensetning. Det presenteres både antall, prosent endring og andeler.

Resultater

Det ble gjennomført totalt 317 446 dagbehandlinger i somatiske sykehus for landet samlet i 2022, noe som er om lag 3 700 flere enn i 2021. Med unntak av i Helse Sør-Øst var antall dagbehandlinger høyere enn i 2018 i alle regionene. 

Økning i antall dagbehandlinger siste år 

I 2022 ble det gjennomført totalt 317 446 dagbehandlinger i somatiske sykehus i Norge. Antall dagbehandlinger økte fra 2018 til 2019, før en nedgang i 2020 som sammenfaller med pandemien. Det ble gjennomført om lag 3 700 flere dagbehandlinger i 2022 enn 2021, noe som tilsvarer en økning på 1,2 prosent. Antall dagbehandlinger var litt lavere enn før pandemien, og totalt 0,5 prosent lavere enn i 2018. 

Nedgangen i antall dagbehandlinger totalt fra 2018 til 2022 skyldes en reduksjon i dagbehandlinger i Helse Sør-Øst. I Helse Sør-Øst var antall dagbehandlinger 4,3 prosent lavere 2022 sammenlignet med 2018, selv etter en årlig økning fra 2020. I øvrige regioner var antall dagbehandlinger høyere i 2022 enn i 2018. Helse Midt-Norge hadde størst økning i løpet av femårsperioden, der antall dagbehandlinger gikk opp med 9,9 prosent. I Helse Vest og Helse Nord var antall dagbehandlinger henholdsvis 2,9 og 1,9 prosent høyere i 2022 enn i 2018. Sammenlignet med 2021 økte antall dagbehandlinger i Helse Sør-Øst og Helse Vest, mens det var en nedgang i Helse Midt-Norge og Helse Nord. Størst endring sammenlignet med forrige år hadde Helse Sør-Øst, med en økning på 2,4 prosent i antall dagbehandlinger. 

Utviklingen i antall dagbehandlinger varierer mellom aldersgruppene. For de under 67 år var antall dagbehandlinger lavere i 2022 enn 2018, og sterkest prosentvis nedgang hadde aldersgruppen 16-49 år (7,5 prosent). For øvrige aldersgrupper var det en årlig økning i antall dagbehandlinger, bortsett fra i pandemiåret 2020. Prosentvis var økningen var størst blant de i alderen 80 år eller eldre, der antall dagbehandlinger var 11,5 prosent høyere i 2022 enn i 2018. 

Antall DRG-poeng for dagbehandling økte årlig gjennom perioden, bortsett fra i 2020. Andelen av DRG-poeng tildelt dagbehandling var 7,1 prosent i 2022, svakt lavere enn i 2021. Andelen har totalt sett endret seg lite i perioden, og var lavest i 2019 (7,0 prosent) og høyest i 2021 (7,2 prosent). Gjennom hele femårsperioden var andelen av DRG-poeng tildelt dagbehandling høyest i Helse Sør-Øst og lavest i Helse Nord. I 2022 varierte andelen fra 6,8 prosent i Helse Nord til 7,2 prosent i Helse Sør-Øst. 

Definisjoner og beskrivelse av datagrunnlag 

Datakilde

Det benyttes data fra Norsk pasientregister (NPR). Offentlig finansierte opphold og konsultasjoner ved private sykehus inngår i NPR, mens privatfinansiert aktivitet er ekskludert. 

Behandlingsted 

Data for behandlingsted omfatter de offentlige helseforetakene, samt Lovisenberg Diakonale sykehus, Diakonhjemmet sykehus, Martina Hansens hospital, Betanien hospital, Revmatismesykehuset, Haraldsplass Diakonale sykehus, Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus og Betanien Bergen. Aktivitet ved Bergen legevakt og Rusakutten ved Bergen legevakt er inkludert i Helse Bergen HF. Data er eksklusive Oslo Legevakt.  

DRG-poeng og indeks for pasientsammensetning 

DRG-poeng er et uttrykk for hva et opphold i en DRG (diagnoserelatert gruppe) koster i gjennomsnitt, relativt til andre DRG-er. DRG-poengene kan benyttes som et grovt mål på case-mix, og gjør det mulig å sammenligne ressursbruk ved behandling av ulike pasientgrupper. Alle opphold og konsultasjoner kan klassifiseres i DRG-systemet. DRG-poengene er korrigert for systemendringer i ISF tilbake til 2017.   

Indeks for pasientsammensetning er gjennomsnittlig antall DRG-poeng (korrigert for systemendringer) per behandlingsepisode, og gir et bilde på hvor ressurskrevende gjennomsnittsoppholdet/-konsultasjonen er. Indeksen er basert på sum DRG-poeng dividert med sum opphold eller konsultasjoner.  

Definisjon av dagbehandling 

Dagbehandling er innleggelser med uten overnatting. Dialysebehandling, kjemoterapi og stråleterapi med 0 oppholdsdøgn inngår ikke under dagbehandling, men som poliklinisk kontakt (DRG 371x, DRG 856x og DRG 862x). Dagrehabilitering med 0 med oppholdsdøgn inngår heller ikke under dagbehandling (DRG 862x).  

Om SAMDATA spesialisthelsetjenesten 

Formålet med SAMDATA er å utarbeide sammenlignbar statistikk og analyser om utviklingen og forskjellene i spesialisthelsetjenesten. Resultatene utgjør et av grunnlagene for styring og utvikling av tjenestene. Kostnader, produktivitet, aktivitet og bruk av tjenester er sentrale tema i SAMDATA.  

Rapporter fra SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 

Rapporter og analysenotater innen SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål om denne visningen, send epost til Tone Rian Myrli: tone.rian.myrli@helsedir.no og/eller Silje Mortensen: silje.mortensen@helsedir.no

Relevante lenker

Først publisert: 10.05.2024 Siste faglige endring: 29.08.2023