Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Poliklinisk aktivitet (somatikk), behandlingssted

Her finner du informasjon om polikliniske kontakter, DRG-poeng og indeks for pasientsammensetning. Det presenteres både antall, prosent endring og andeler.

Resultater

Antall polikliniske kontakter økte i 2022 og var høyere enn tidligere i femårsperioden. For landet samlet økte polikliniske kontakter med 9,7 prosent fra 2018 til 2022.  

Økt antall polikliniske kontakter 

I 2022 ble det gjennomført 6 708 384 polikliniske kontakter i somatiske sykehus. Dette er en økning på 1,9 prosent sammenlignet med 2021, og 9,7 prosent høyere enn i 2018. Bortsett fra en nedgang i pandemiåret 2020 har det vært en årlig økning i polikliniske kontakter gjennom perioden. 

Antall polikliniske kontakter økte siste året i alle regionene bortsett fra i Helse Midt-Norge. Det var sterkest prosentvis økning i Helse Nord (3 prosent), etterfulgt av Helse Sør-Øst (2,8 prosent). I Helse Midt-Norge gikk antall kontakter svakt ned sammenlignet med 2021 (0,5 prosent). 

Samtlige regioner hadde en økning i antall polikliniske kontakter gjennom femårsperioden. Helse Vest hadde sterkest prosentvis økning sammenlignet med 2018 (10,3 prosent). Øvrige regioner hadde mellom 9,5 og 9,8 prosent flere kontakter i 2022 enn i 2018. 

Det var en økning i antall polikliniske kontakter for alle aldersgruppene i perioden fra 2018 til 2022. Økningen i prosent var størst for de eldste. Antall kontakter for pasienter i alderen 80 år og eldre var 20,8 prosent høyere i 2022 enn i 2018. For aldersgruppen 67-79 år var økningen på 16,5 prosent. Blant de under 50 år var økningen i underkant av 5 prosent. 

Antall DRG-poeng for polikliniske kontakter økte årlig gjennom perioden, bortsett fra i 2020. I 2022 var 22,2 prosent av DRG-poengene tildelt poliklinikk, tilsvarende som i 2021. Denne andelen økte årlig gjennom perioden fra 2018 til 2021. Helse Midt-Norge hadde høyest andel av DRG-poengene tildelt poliklinikk gjennom hele femårsperioden, mens Helse Nord hadde lavest andel gjennom det meste av perioden. 

Definisjoner og beskrivelse av datagrunnlag 

Datakilde

Det benyttes data fra Norsk pasientregister (NPR). Offentlig finansierte opphold og konsultasjoner ved private sykehus inngår i NPR, mens privatfinansiert aktivitet er ekskludert. 

Behandlingsted 

Data for helseforetak omfatter de offentlige helseforetakene, samt Lovisenberg Diakonale sykehus, Diakonhjemmet sykehus, Martina Hansens hospital, Betanien hospital, Revmatismesykehuset, Haraldsplass Diakonale sykehus, Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus og Betanien Bergen. Aktivitet ved Bergen legevakt og Rusakutten ved Bergen legevakt er inkludert i Helse Bergen HF. Data er eksklusive Oslo Legevakt.  

DRG-poeng og indeks for pasientsammensetning 

DRG-poeng er et uttrykk for hva et opphold i en DRG (diagnoserelatert gruppe) koster i gjennomsnitt, relativt til andre DRG-er. DRG-poengene kan benyttes som et grovt mål på case-mix, og gjør det mulig å sammenligne ressursbruk ved behandling av ulike pasientgrupper. Alle opphold og konsultasjoner kan klassifiseres i DRG-systemet. DRG-poengene er korrigert for systemendringer i ISF tilbake til 2017.   

Indeks for pasientsammensetning er gjennomsnittlig antall DRG-poeng (korrigert for systemendringer) per behandlingsepisode, og gir et bilde på hvor ressurskrevende gjennomsnittsoppholdet/-konsultasjonen er. Indeksen er basert på sum DRG-poeng dividert med sum opphold eller konsultasjoner.   

Definisjon av polikliniske kontakter 

I polikliniske kontakter inngår aktivitet som ikke er gruppert i kirurgisk DRG. Dialysebehandling, kjemoterapi og stråleterapi med 0 oppholdsdøgn inngår som poliklinisk kontakt (DRG 371x, DRG 856x og DRG 862x). Dagrehabilitering med 0 med oppholdsdøgn inngår også som poliklinisk kontakt (DRG 862x). Alle episodene er inkludert uavhengig av hvilket helsepersonell som har utført aktiviteten.  

Aggregeringsreglene for polikliniske kontakter ble endret i 2021. Tidligere ble kontakter for samme pasient samme dag hvor lege eller tannlege var utførende helsepersonell, ikke aggregert til én kontakt. Den nye aggregeringsregelen medfører at disse nå blir aggregert sammen dersom de er registrert med hovedtilstand i samme HDG.  Det gjøres unntak for særskilte DRG-er, men det tillates ikke lenger mer enn ett opphold i samme DRG samme dag.  Endringen medfører færre registrerte kontakter og ISF-poeng sammenlignet med tidligere, og estimert konsekvens er en reduksjon på omtrent 51 700 kontakter og 2 000 poeng.   

Om SAMDATA spesialisthelsetjenesten 

Formålet med SAMDATA er å utarbeide sammenlignbar statistikk og analyser om utviklingen og forskjellene i spesialisthelsetjenesten. Resultatene utgjør et av grunnlagene for styring og utvikling av tjenestene. Kostnader, produktivitet, aktivitet og bruk av tjenester er sentrale tema i SAMDATA.  

Rapporter fra SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 

Rapporter og analysenotater innen SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål om denne visningen, send epost til Tone Rian Myrli: tone.rian.myrli@helsedir.no og/eller Silje Mortensen: silje.mortensen@helsedir.no

Relevante lenker

Først publisert: 10.05.2024 Siste faglige endring: 10.05.2024