Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Poliklinisk aktivitet inkl. avtalespesialister (somatikk), bostedsområder

Her finner du informasjon om polikliniske pasienter og kontakter i sykehus og hos avtalespesialist. Det presenteres kjønn- og aldersstandardiserte rater (per 1 000 innbyggere) gitt siste års befolkning. I tillegg vises rater (per 1 000 innbyggere) fordelt på kjønn og aldersgrupper. Det er tatt utgangspunkt i pasientenes folkeregistrerte kommune, og er uavhengig av hvor pasientene ble behandlet.

Resultater 

I 2022 hadde 44 prosent av befolkningen minst én poliklinisk kontakt i offentlig finansierte sykehus og/eller hos avtalespesialist, det er omtrent samme andel som i 2018 og 2021. Det var totalt 1 488 polikliniske kontakter per 1 000 innbyggere i 2022, noe som er en reduksjon fra 2021. Reduksjonen siste år skyldes færre kontakter per innbygger hos avtalespesialistene, mens det var en svak vekst i antall kontakter per innbygger i sykehus.  

Stabil andel polikliniske pasienter i befolkningen 

I 2022 var det i alt 2 427 000 polikliniske pasienter, det utgjør 44 prosent av befolkningen. Det har vært liten endring i andel polikliniske pasienter i befolkningen siste fem år, med unntak av 2020 hvor andelen var 43 prosent. Om lag 19 prosent av befolkningen hadde minst en poliklinisk kontakt hos avtalespesialist i 2022 mot 20 prosent i 2018. Tilsvarende hadde 35 prosent minst én poliklinisk kontakt i sykehus i 2022 mot 34 prosent i 2018. 

I 2022 hadde alle regionene en andel på rundt 44 prosent for totalt antall polikliniske pasienter av befolkningen. Helse Stavanger-området hadde laveste andel i 2022 med 40 prosent, mens Telemark hadde høyeste andel med 48 prosent. 

Reduksjon i antall polikliniske kontakter hos avtalespesialister 

I 2022 var det til sammen i overkant av 8 166 000 polikliniske kontakter, hvor av om lag 6 146 000 var i sykehus og i overkant av 2 millioner hos avtalespesialist. Antall kontakter i sykehus økte med 108 200 fra 2021 og 560 000 fra 2018. Antall kontakter hos avtalespesialist ble redusert i femårsperioden. I 2022 var det 20 400 færre kontakter enn i 2021 og 87 600 færre enn i 2018. 

Det var totalt 1 488 polikliniske kontakter per 1 000 innbyggere i 2022. Det er en vekst fra 2018 (1 471 kontakter per 1 000 innbyggere) og en reduksjon fra 2021 (1 494 kontakter per 1 000 innbyggere). Reduksjonen siste år skyldes færre polikliniske kontakter per 1 000 innbyggere hos avtalespesialistene, fra 378 i 2021 til 368 i 2022. Antall polikliniske kontakter per 1 000 innbyggere i sykehus økte svakt fra 1 117 i 2021 til 1 120 i 2022. Totalt antall polikliniske kontakter per 1 000 innbyggere varierte fra 1 328 i Helse Stavanger-området til 1 679 i Telemark i 2022. 

Definisjoner og beskrivelse av datagrunnlag 

Datakilde

Data er fra Norsk pasientregister (NPR). Offentlig finansierte opphold og konsultasjoner ved private sykehus inngår i NPR, mens privatfinansiert aktivitet er ekskludert.

Bostedsområder 

Bostedsområdene er sammenfallende med helseforetakenes «sørge for-ansvar». Det er tatt utgangspunkt i pasientenes folkeregistrert kommune, og er uavhengig av hvor pasientene ble behandlet. Dersom samme pasient er registrert med flere kommuner samme år, vil pasienten få det siste gyldige registrerte kommunenummer på alle opphold. Pasienter som ikke har gyldig kommunenummer eller mangler kommunenummer, er ekskludert.

Episoder for personer med kommunenummer 301 Oslo som har bydelskode Marka eller ikke gyldig bydelskode, er lagt til OUS alle år.

Oversikt over bostedsområder

Rateberegning (per 1 000 innbyggere) 

Rate (ustandardisert) er antall kontakter/opphold dividert med antall innbyggere i det området pasientene er folkeregistrert (bostedsregion eller bostedsområde).

Rater for alle aldersgrupper samlet, er kjønn- og aldersstandardisert og standardisert etter siste års befolkning. En slik standardisering blir her foretatt ved en femdeling av aldersgruppene for begge kjønn. Vi beregner først rater for hver kjønns- og aldersgruppe i hvert område for hvert år. Denne raten blir deretter multiplisert med totalt antall personer i befolkningen for denne aldersgruppen siste år. Til slutt summeres alle produktene for kjønn- og aldersgruppene og divideres med hele befolkningen siste år. I fanen Tabellvisning presenteres også de ustandardiserte ratene for befolkningen totalt.

Befolkningstallene er hentet fra SSB, og er fra 1. januar påfølgende år. 

Generelt om dataene for avtalespesialister 

Dataene for aktivitet hos avtalespesialisert har ulik grad av kompletthet for de enkelte årene. For 2022 var det i overkant av 92 prosent av de rapporteringspliktige spesialistene innen somatiske fagområder som rapporterte inn sin aktivitet. I 2018, 2019, 2020 og 2021 var komplettheten henholdsvis 96 prosent, 95 prosent, 96 prosent og 91 prosent (Aktivitet hos avtalespesialister, NPR (fhi.no)). Dette vil påvirke volumet i aktiviteten hos avtalespesialistene.

I aktivitetsdata for avtalespesialistene er det noe manglende registrering av blant annet takst, kommunenummer og kjønn. For pasienter hos avtalespesialist som også har vært i sykehus, har vi hentet informasjon om kommunenummer og kjønn fra sykehusfilen.  Tabellen under viser hvor mange episoder som mangler informasjon om det overnevnte for de ulike årene, etter kobling med sykehusdata:

 
 20182019202020212022
Mangler takst*90 13986 915104 18899 53599 702
Kjønn ikke oppgitt**4 2312 3972 2241 268973
Mangler kommunenummer**6646 925883213 402

*Totalt for all aktivitet i avtalespesialistdata **Gjelder for utvalget som er definert under 

Definisjon av polikliniske kontakter 

Sykehus 

I polikliniske kontakter inngår aktivitet som ikke er gruppert i kirurgisk DRG, og som ikke er definert som rehabilitering, kjemoterapi, stråleterapi eller dialyse. Alle episodene er inkludert uavhengig av hvilket helsepersonell som har utført aktiviteten.

Aggregeringsreglene for polikliniske kontakter ble endret i 2021. Hovedregelen er fortsatt at kontakter for samme pasient samme dag aggregeres (blir slått samme) til én kontakt. Tidligere ble kontakter hvor lege eller tannlege var utførende helsepersonell ikke aggregert til én kontakt. Den nye aggregeringsregelen medfører at disse nå blir aggregert dersom de er registrert med hovedtilstand i samme HDG (hovediagnosegruppe) samme dag.  Det gjøres unntak for særskilte DRG-er, men det tillates ikke lenger mer enn én kontakt i samme DRG samme dag.  Endringen medfører færre registrerte kontakter sammenlignet med tidligere, og estimert konsekvens er en reduksjon på 51 700 kontakter.

Avtalespesialist 

Definisjon av polikliniske kontakter hos avtalespesialister er basert på takstene i Normaltariffen for avtalespesialister. For polikliniske kontakter hos avtalespesialistene er følgende takster ekskludert: manglende takst, enkle kontakter (1ad, 1ad2, 1ak, 1be, 1be, 1bk, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i og 1j) samt kirurgi (k01a, k01b, k01e, k02a, k02b, k02c, k02d, k02e, k02f, k02h, k02g, k0fa, k05b, k05c, 130g, 124a, 124b, 124c, 124d, 124e, 124f, 127e, 138, 129a, 139b, 140a, 140b, 140c, 140d, 140e, 140f, 140g, 140h, 140i, 140j, 140k, 140l, 141a, 141c, 141d, 142c, 143a, 143c, 143e, 143f, 143g, 145b og 148).

Definisjon av polikliniske pasienter 

Kun sykehus 

Dette er unike pasienter som hadde minst én polikliniske kontakt som definert over i sykehus. Det vil si at pasienter i denne kategorien ikke hadde en kontakt (som definer over) hos avtalespesialist samme år. 

Kun avtalespesialist 

Dette er unike pasienter som hadde minst én polikliniske kontakt (som definert over) hos kun avtalespesialist. Det vil si at pasienter i denne kategorien ikke hadde en poliklinisk kontakt i sykehus samme år.

Både sykehus og avtalespesialist 

Dette er unike pasienter som både hadde minst én kontakt i sykehus og minst én kontakt hos avtalespesialist samme år.

Om SAMDATA spesialisthelsetjenesten 

Formålet med SAMDATA er å utarbeide sammenlignbar statistikk og analyser om utviklingen og forskjellene i spesialisthelsetjenesten. Resultatene utgjør et av grunnlagene for styring og utvikling av tjenestene. Kostnader, produktivitet, aktivitet og bruk av tjenester er sentrale tema i SAMDATA. 

Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål om denne visningen, send epost til Tone Rian Myrli: tone.rian.myrli@helsedir.no og/eller Silje Mortensen: silje.mortensen@helsedir.no

Relevante lenker

Først publisert: 10.05.2024 Siste faglige endring: 10.05.2024