Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Utskrivningsklare pasienter (somatikk), bostedskommune

Her finner du antall overliggerdøgn per kommune for utskrivningsklare pasienter i somatisk spesialisthelsetjeneste. Rater (per 1 000 innbyggere) er kjønn- og aldersstandardiserte etter siste års befolkning.

Definisjoner og beskrivelse av datagrunnlag

Datakilde

Data er fra Norsk pasientregister (fhi.no). Offentlig finansierte opphold og konsultasjoner ved private sykehus inngår i NPR, mens privatfinansiert aktivitet er ekskludert.

Bostedsområde

Det er tatt utgangspunkt i pasientens folkeregistrerte kommune. Dersom samme pasient er registrert med flere bostedskommuner samme år, vil pasienten få det siste gyldige registrerte kommunenummer på alle opphold. Pasienter som ikke har gyldig kommunenummer eller mangler kommunenummer er ekskludert.

Rateberegning (per 1 000 innbyggere)

Ratene er kjønn- og aldersstandardisert og standardisert etter siste års befolkning. En slik standardisering er her foretatt ved en femdeling av aldersgruppene for begge kjønn. Vi beregner først rater for hver kjønns- og aldersgruppe i hver kommune for hvert år. Denne raten blir deretter multiplisert med totalt antall personer i befolkningen for denne aldersgruppen siste år. Til slutt summeres alle produktene for kjønn- og aldersgruppene og divideres med hele befolkningen siste år. I fanen Tabellvisning presenteres også de ustandardiserte ratene.

Befolkningstallene er hentet fra SSB, og er fra 1. januar påfølgende år.

Definisjon av utskrivningsklare pasienter og overliggerdøgn

Utskrivningsklare pasienter er unike pasienter som er innlagt med minst ett døgnopphold hvor pasienten ble meldt utskrivningsklar i det det aktuelle året.

Overliggerdøgn er døgn pasienter har vært på sykehus etter at han/hun ble vurdert som klar for utskrivning av sykehuset.

Om SAMDATA spesialisthelsetjenesten

Formålet med SAMDATA er å utarbeide sammenlignbar statistikk og analyser om utviklingen og forskjellene i spesialisthelsetjenesten. Resultatene utgjør et av grunnlagene for styring og utvikling av tjenestene. Kostnader, produktivitet, aktivitet og bruk av tjenester er sentrale tema i SAMDATA. 

Rapporter fra SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

Rapporter og analysenotater

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om denne visningen, send epost til Silje Mortensen: silje.mortensen@helsedir.no og/eller Tone Rian Myrli: tone.rian.myrli@helsedir.no

Relevante lenker

Rapport utskrivningsklare pasienter, 2011-2018

Finansieringsordning for utskrivningsklare pasienter

Statistikk fra SAMDATA

Statistikk fra Norsk pasientregister (NPR)

Nasjonale kvalitetsindikatorer

Først publisert: 07.07.2023 Siste faglige endring: 07.07.2023