Rapporter og analysenotater

Rapporter 2019

Status og utviklingstrekk for spesialisthelsetjenesten 2018

Kostnader i spesialisthelsetjenesten

Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste 2014-2018

Tjenester i psykisk helsevern og TSB 2014-2018

Kostnadsnivå og produktivitet i psykisk helsevern og TSB 2014-2018

Hovedtall

Hovedresultater SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2013 - 2017 (PDF)

Kostnader til legemidler i helseforetak (PDF)

Somatikk

Eldre stormottakere i somatisk spesialisthelsetjeneste (PDF)

Utvikling og variasjon i kirurgisk behandling 2013-2017 (PDF)

Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjenesten 2013-2017 (PDF)

Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten (PDF)

Psykisk helsevern (PHV) 

Distriktspsykiatriske tjenester 2017 (PDF)

Bruk av tjenester i psykisk helsevern for barn og unge 2013-2017 (PDF)

Bruk av det psykiske helsevernet for voksne 2013-2017 (PDF)

Forløp etter utskrivning fra psykisk helsevern for voksne (2016)

Tvang i psykisk helsevern 

Tvang i psykisk helsevern - utvikling i perioden 2013-2017 (PDF)

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Befolkningens bruk av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 2017 (PDF)

Forløp etter utskrivning fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) (PDF)

Poliklinisk rusbehandling 2013-2017 (PDF)

Analysenotater 2017

​​​​Hovedresultater Samdata​ (PDF)
Distriktspsykiatriske tjenester (PDF)
Produktivitet, aktivitet og ressursinnsats i psykisk helsevernet og TSB (PDF)
Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste (PDF)
Kostnader i spesialisthelsetjenesten (PDF)
Øyeblikkelig hjelp-innleggelser i det psykiske helsevernet (PDF)
Poliklinisk og ambulant personell i det psykiske helsevernet (PDF)
Bruk av somatiske spesialisthelsetjenester i den eldre befolkningen (PDF)
Utvikling i reinnleggelser fra 2011 til 2016, somatiske sykehus (PDF)
Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling TSB "Den gylne regel" (PDF)
Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten (PDF)
Hablilitering i spesialisthelsetjenesten (PDF)
Døgnplasser i rusbehandlingstilbudet (TSB) (PDF)
Befolkningens bruk av TSB (PDF)
Behandlingstilbudet i TSB (PDF)
Pasienter og behandlingsaktivitet i det psykiske helsevernet for barn og unge (PDF)
Pasienter og behandlingsaktivitet i det psykiske helsevernet for voksne (PDF)
Døgnplasser i det psykiske hesevernet (PDF)
Aktivitetsnivå i somatiske sykehus (PDF)

 

Først publisert: 29.08.2019