Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kirurgisk behandling, bostedsområder

Her finner du informasjon om kirurgi etter oppholdstid og hastegrad (planlagt og øyeblikkelig hjelp) i sykehus og hos avtalespesialist. Det presenteres kjønn- og aldersstandardiserte rater (per 1 000 innbyggere) gitt siste års befolkning. I tillegg vises rater (per 1 000 innbyggere) fordelt på kjønn og aldersgrupper samt andel kirurgi etter oppholdstid. Det er tatt utgangspunkt i pasientenes folkeregistrerte kommune, og er uavhengig av hvor pasientene ble behandlet.

Resultater 

Inklusive kirurgi hos avtalespesialister, var andelen planlagt dagkirurgi av all planlagt kirurgi på 72,5 prosent for Norge totalt i 2022. Det er omtrent likt som i 2021 og en økning på 2,6 prosentpoeng fra 2018.  

Færre kirurgiske opphold i offentlige sykehus per 1 000 innbyggere 

I 2022 var det totalt 428 000 opphold med kirurgi i offentlig finansierte sykehus, av disse ble 227 100 utført som dagbehandling. Andelen dagkirurgi av all kirurgi i offentlige finansierte sykehus var 53 prosent i 2022, det er tilnærmet uendret sammenlignet med 2021 og 1,1 prosentpoeng høyere enn i 2018. 

Antall kirurgiske opphold med ett oppholdsdøgn økte både fra 2018 og 2021, mens det var en gradvis reduksjon i opphold med to eller flere oppholdsdøgn i femårsperioden. Samlet var det liten endring antall døgnopphold med kirurgi fra 2021 til 2022, mens det var en reduksjon på 6 300 opphold fra 2018. 

Per 1 000 innbyggere var det totalt 78 opphold med kirurgi i 2022, noe som er lavere enn for årene 2018, 2019 og 2021. Raten for dagkirurgi og kirurgiske opphold med to eller flere oppholdsdøgn ble noe redusert fra 2018 til 2022, mens raten for opphold med ett oppholdsdøgn økte. 

Liten reduksjon i andel planlagte kirurgiske opphold av all kirurgi 

Inklusive avtalespesialistene var det totalt 423 300 planlagte opphold med kirurgi i 2022. I femårsperioden var liten endring i antall planlagte opphold med kirurgi. Andelen planlagt kirurgi av all kirurgi var 82,2 prosent i 2022. Det er uendret sammenlignet med 2021, men en reduksjon på 0,8 prosentpoeng fra 2018. Videre var det 91 500 opphold med kirurgi registrert som øyeblikkelig hjelp i 2022. Det er en reduksjon på 500 opphold fra 2021, men 5 400 flere enn i 2018. Veksten i øyeblikkelig hjelp kirurgi fra 2018 til 2022 gjaldt i hovedsak opphold der pasienten hadde ett døgn på sykehus. 

Vekst i andel planlagt dagkirurgi inklusive avtalespesialistene 

I 2022 ble i alt 307 000 kirurgiske opphold utført som planlagt dagbehandling, av disse ble 86 800 behandlinger utført hos avtalespesialister. Inklusive avtalespesialistene, var andelen planlagt dagkirurgi av all planlagt kirurgi 72,5 prosent i 2022. Det er omtrent likt som i 2021 og en vekst på 2,6 prosentpoeng fra 2018. 

Befolkningen i Sør-Øst hadde høyest andel planlagt dagkirurgi av all planlagt kirurgi med 73,3 prosent i 2022. Det er 5,3 prosentpoeng høyere enn for befolkningen i Nord, som var regionen med lavest andel. Av bostedsområdene hadde Lovisenberg høyest andel planlagt dagkirurgi for sykehus og avtalespesialistene samlet med 77,8 prosent. Det er 15,4 prosentpoeng høyere enn for Finnmark, som var området med lavest andel. Forskjellen mellom bostedsområdene med høyest og lavest andel dagkirurgi var større i 2022 enn i 2018. 

Det er store variasjoner i hvor stor andel planlagt dagkirurgi som blir utført hos avtalespesialist og i sykehus. Bostedsområdene Helse Førde-området og Møre og Romsdal hadde lavest andel planlagt dagkirurgi utført hos avtalespesialister med fire prosent av all planlagt dagkirurgi i 2022. Østfold hadde høyest andel planlagt dagkirurgi av all planlagt dagkirurgi utført hos avtalespesialist med 44 prosent. 

Definisjoner og beskrivelse av datagrunnlag 

Datakilde

Det benyttes data fra Norsk pasientregister (NPR). Offentlig finansierte opphold og konsultasjoner ved private sykehus inngår i NPR, mens privatfinansiert aktivitet er ekskludert.

Bostedsområder 

Bostedsområdene er sammenfallende med helseforetakenes «sørge for-ansvar». Det er tatt utgangspunkt i pasientenes folkeregistrert kommune, og er uavhengig av hvor pasientene ble behandlet. Dersom samme pasient er registrert med flere kommuner samme år, vil pasienten få det siste gyldige registrerte kommunenummer på alle opphold. Pasienter som ikke har gyldig kommunenummer eller mangler kommunenummer, er ekskludert.

Opphold for personer med kommunenummer 301 Oslo som har bydelskode Marka eller ikke gyldig bydelskode, er lagt til OUS alle år.

Oversikt over bostedsområder

Rateberegning (per 1 000 innbyggere) 

Rate (ustandardisert) er antall kontakter/opphold dividert med antall innbyggere i det området pasientene kommer fra (bostedsregion eller bostedsområde).

Rater for alle aldersgrupper samlet er kjønn- og aldersstandardisert, og standardisert etter siste års befolkning. En slik standardisering blir her foretatt ved en femdeling av aldersgruppene for begge kjønn. Vi beregner først rater for hver kjønns- og aldersgruppe i hvert område for hvert år. Denne raten blir deretter multiplisert med totalt antall personer i befolkningen for denne aldersgruppen siste år. Til slutt summeres alle produktene for kjønn- og aldersgruppene og divideres med hele befolkningen siste år. I fanen Tabellvisning presenteres også de ustandardiserte ratene for befolkningen totalt.

Befolkningstallene er hentet fra SSB, og er fra 1. januar påfølgende år. 

Generelt om dataene for avtalespesialister 

Dataene for aktivitet hos avtalespesialisert har ulik grad av kompletthet for de enkelte årene. For 2022 rapporterte i overkant av 92 prosent av de rapporteringspliktige spesialistene innen somatiske fagområder inn sin aktivitet. I 2018, 2019, 2020 og 2021 var komplettheten henholdsvis 96 prosent, 95 prosent, 96 prosent og 91 prosent (Aktivitet hos avtalespesialister, NPR (fhi.no)). Dette vil påvirke volumet i aktiviteten hos avtalespesialistene.

I aktivitetsdata for avtalespesialistene er det noe manglende registrering av blant annet takst, kommunenummer og kjønn. For pasienter hos avtalespesialist som også har vært i sykehus, har vi hentet informasjon om kommunenummer og kjønn fra sykehusfilen der dette har vært tilgjengelig.  Tabellen under viser hvor mange episoder som mangler informasjon om det overnevnte for de ulike årene, etter kobling med sykehusdata:

 20182019202020212022
Mangler takst*

90 139

86 915

104 188

99 535

99 702

Kjønn ikke oppgitt**

52

46

49

 38

15

Mangler kommunenummer**

23

100

3

2

10

*Totalt for all aktivitet i avtalespesialistdata **Gjelder for utvalget som er definert under 

Definisjon av kirurgi hos avtalespesialister 

Definisjon av kirurgi hos avtalespesialister er basert på oppgitte takser under særskilte kirurgiske prosedyretakser og takser under kirurgi i Normaltariffen for avtalespesialister. Følgende takster er inkludert: k01a, k01d, k01e, k02a, k02b, k02c, k02d, k02e, k02f, k02g, k02h, k05a, k05b, k05c, 130g, 134a, 134b, 134e, 134f, 137e, 138, 139a, 139b, 139c, 140a, 140b, 140c, 140d, 140e, 140f, 140g, 140h, 140i, 140j, 140k, 140l, 141a, 141c, 141d, 142c, 143a, 143c, 143e, 143f, 143g, 145b og 148.

Dersom en kontakt hos avtalespesialist har minst én av de overnevnte takstene vil kontakten inngå som planlagt dagkirurgi hos avtalespesialist.

Definisjon av kirurgiske døgnopphold i sykehus

Døgnopphold defineres som avsluttede sykehusopphold (utskrivinger) hvor pasienten er på sykehuset over døgnskillet, det vil si at pasienten skrives ut en senere dato enn innleggelsesdatoen. Dersom en pasient har flere opphold på samme dag, f.eks. ved overføring fra et helseforetak til et annet, er oppholdene slått sammen (aggregert) til ett opphold.

I døgnoppholdene inngår ikke opphold med 0 oppholdsdøgn eller opphold for pasienter som er innlagt for dagbehandling eller rehabilitering.

Inndeling i kirurgi bestemmes av om døgnoppholdet grupperes i en kirurgisk DRG (DRG-type=K) eller ikke. For å bli gruppert i en kirurgisk DRG må det være registrert minst én operasjonsstuekrevende prosedyre.

For døgnopphold som er aggregerte (der pasienten har to eller flere opphold på samme dag) blir det sammenslåtte oppholdet registrert som kirurgi dersom minst ett av tilhørende døgnopphold er gruppert i en kirurgisk DRG.

Definisjon av dagkirurgi i sykehus 

Dagkirurgi er definert som behandling i en kirurgisk DRG med liggetid lik 0.

Definisjon av hastegrad i sykehus: øyeblikkelig hjelp eller planlagt 

Øyeblikkelig hjelp 

Døgnopphold som blir kategorisert som øyeblikkelig hjelp, er døgnopphold som er registrert med hastegradskoder for øyeblikkelig hjelp, det vil si akutt eller innen 24 timer. I tillegg er alle fødsler og friske nyfødte (DRG 370, 371, 372, 373, 374, 375, 382, 390, 391) definert som øyeblikkelig hjelp i SAMDATA. Registreringspraksisen av fødsler og friske nyfødte varierer mellom helseforetakene, og omkodes i SAMDATA for å sikres at informasjonen er sammenlignbar på tvers av enheter.

For døgnopphold som er aggregerte (der pasienten har to eller flere opphold på samme dag) blir det sammenslåtte oppholdet registrert som øyeblikkelig hjelp dersom første opphold i tid er registrert som øyeblikkelig hjelp.

Planlagt 

I planlagte døgnopphold inngår opphold som i pasientdata er registrert med hastegrad «planlagt eller venting over 24 timer» og «tilbakeføring av pasient fra annet sykehus».

For døgnopphold som er aggregerte (der pasienten har to eller flere opphold på samme dag) blir det sammenslåtte oppholdet registrert som planlagt dersom første opphold i tid er registrert som planlagt.

Om SAMDATA spesialisthelsetjenesten 

Formålet med SAMDATA er å utarbeide sammenlignbar statistikk og analyser om utviklingen og forskjellene i spesialisthelsetjenesten. Resultatene utgjør et av grunnlagene for styring og utvikling av tjenestene. Kostnader, produktivitet, aktivitet og bruk av tjenester er sentrale tema i SAMDATA. 

Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål om denne visningen, send epost til Tone Rian Myrli: tone.rian.myrli@helsedir.no og/eller Silje Mortensen: silje.mortensen@helsedir.no

Relevante lenker

 

Først publisert: 10.05.2024 Siste faglige endring: 10.05.2024