Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling – døgnplasser, behandlingssted

Her finner du utviklingen i døgnplasskapasitet og dekningsrater i TSB på nasjonalt nivå siden 2010, fordelt på helseforetak og private foretak. Nettsiden viser også geografiske variasjoner i døgnplasskapasitet på regionalt nivå. Data om døgnplasser samles inn av Statistisk sentralbyrå (SSB). Dette er informasjon som kartlegges årlig i helseforetakene og ved private avtaleinstitusjoner (punkttelling i november).

Resultater

Antall døgnplasser i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Antall døgnplasser viser omfanget av den planlagte døgnkapasiteten i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Statistikken baserer seg på en opptelling av antall døgnplasser ved utgangen av året ved helseforetakene (HF) og de private avtaleinstitusjonene. Dette er informasjon som kartlegges årlig gjennom samleoppgaver innhentet av SSB på skjema 38. Antall døgnplasser omfatter det totale antall plasser som er tilrettelagt med ønsket bemanning og legger en ytre ramme for døgnkapasiteten regionen tilbyr. De private avtaleinstitusjonene er i all hovedsak private ideelle foretak. Anbudsavtalene har en ytre tidsramme med årlige ytelsesavtaler som presiserer bidraget fra de private avtaleinstitusjonene. Utviklingen over antall døgnplasser i perioden 2008 til 2022 er vist i figur 1.

Døgnplasser innen TSB9.png
​ ​ Figur 1 Antall døgnplasser i TSB i perioden 2008-2022. ​ ​ ​

Utviklingstrekkene i figur 1 viser at veksten i antall døgnplasser fra perioden 2013-2015 ble avløst av en gradvis nedgang frem til 2022. Veksten frem til 2015 var knyttet til måltall for vekst i antall døgnplasser i oppdragsbrevet til de regionale helseforetakene for 2014: Det ble fremmet ønske om at 200 flere avtaleplasser hos private ideelle virksomheter skulle etableres, fordelt på 110 plasser i Helse Sør-Øst, 40 plasser i Helse Vest og 25 plasser i Helse Midt- Norge og 25 plasser i Helse Nord. I tillegg ble basisbevilgningen til regionene styrket for å øke kjøp fra private innen psykisk helsevern, rus og rehabilitering. Kapasitetsøkningen innen TSB skulle bidra til flere langtidsplasser og til økt behandlingskapasitet for pasienter med samtidig rus- og psykiske lidelser, akutt- og abstinensbehandling, gravide/familier med rusproblemer og unge med mer omfattende hjelpebehov.

I tabell 1 er antall døgnplasser i regionene ved utgangen av 2022 presentert. I tillegg er endringen i antall døgnplasser i løpet av 2021 presentert.

Tabell 1 Antall døgnplasser i TSB i 2022 og endring i antall døgnplasser fra 2021 etter tilknytningsregion.

 

Døgnplasser 2022

Endring i antall

døgnplasser fra 2021-2022

RegionOffentligPrivatTotaltOffentligPrivatTotalt
Helse Sør-Øst4007101110-100-10
Helse Vest209142351707
Helse Midt-Norge109922010-7-7
Helse Nord9787184202
Totalt81510311846-1-7-8

I løpet av det siste året ble døgnkapasiteten i TSB redusert med 8 døgnplasser. Nedgangen var knyttet til alle regionene unntatt i Nord. I Sør-Øst og Vest var nedgangen knyttet til døgnplasser i helseforetakene mens i Midt-Norge var det døgnkapasiteten ved de private avtaleinstitusjonene som ble redusert.

Det offentlige tilbudet ivaretar i stor grad tilbudet om øyeblikkelig hjelp innen TSB. Omfanget av akuttplasser innhentes gjennom samleoppgavene som rapporteres til SSB, men kvaliteten og komplettheten i disse opplysningene er fremdeles ikke tilfredsstillende. Kartleggingen av akuttilbudet for rusmiddelavhengige som ble gjennomført av Nasjonal kompetansetjeneste TSB ved Oslo universitetssykehus konkluderte med at det var store forskjeller i omfang og innhold.

Antall døgnplasser relatert til befolkningsgrunnlaget

I regionenes «sørge for» ansvar ligger det også et ansvar for å tilby et døgntilbud som er dimensjonert i henhold til befolkningsgrunnlag. Ved å beregne antall døgnplasser per voksne innbyggere får man et enkelt anslag på dette og denne størrelsen kaller vi dekningsraten. 

I figur 2 er utviklingstall for dekningsratene i regionene presentert. Dekningsraten er antall døgnplasser per 100 000 voksne innbyggere.

Døgnplasser innen TSB10.png
​ ​ ​ ​ ​ ​ Figur 2 Dekningsrate for døgnplasser i TSB etter tilknytningsregion. ​ ​ ​ ​ ​ ​

Dekningsratene i regionene viste små endringer det siste året, unntatt for Helse Sør-Øst og Midt-Norge som hadde en liten nedgang. Samlet sett var det en nedgang fra 43 til 42 døgnplasser per 100 000 innbyggere for den nasjonale dekningsraten.

Døgnkapasiteten nasjonalt sett er like under nivået i 2013, men med noe større regionale forskjeller. Fra 2013 til 2017 hadde Helse Sør-Øst den høyeste dekningsraten, mens fra 2018 til 2022 hadde Helse Nord den høyeste dekningsraten. Helse Midt-Norge hadde i 2014 en lavere dekningsrate for døgnplasser i TSB sammenlignet med de øvrige regionene, og regionen reduserte dekningsraten ytterligere fra 2016 til 2022.

Grunnlagstabell

En oversikt over antall døgnplasser i TSB ved helseforetak (offentlige døgnplasser) og private avtaleinstitusjoner i regionene er presentert i tabell 2.

Tabell 2 Antall døgnplasser i TSB etter tilknytningsregion.
  2010201120122013201420152016201720182019202020212022
Helse Sør-ØstOffentlig431428408433445446421421430411409410400
 Privat611613590591698729730729697709710710710
 Totalt104210419981024114311751151115011271120111911201110
Helse VestOffentlig68126132144159145145141142136212202209
 Privat224183172172193217217218219219142142142
 Totalt292309304316352362362359361355354344351
Helse Midt-NorgeOffentlig1121181011041081051039999109109109109
 Privat121119115114117119115108108105999992
 Totalt233237216218225224218207207214208208201
Helse NordOffentlig82909888959595959595959597
 Privat75757666919191919191918787
 Totalt157165174154186186186186186186186182184
TotaltOffentlig693762739769807791764756766751825816815
 Privat1031990953943109911561153114611151124104210381031
 Totalt1724175216921712190619471917190218811875186718541846

Om SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

Formålet med SAMDATA er å utarbeide sammenlignbar statistikk og analyser om utviklingen og forskjellene i spesialisthelsetjenesten. Resultatene utgjør et av grunnlagene for styring og utvikling av tjenestene. Kostnader, kapasitet, aktivitet og bruk av tjenester er sentrale tema i SAMDATA.

Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål om denne visningen, send epost til Solfrid Elisabeth Lilleeng: solfrid.elisabeth.lilleeng@helsedir.no 

Relevante lenker

 

Først publisert: 10.05.2024 Siste faglige endring: 10.05.2024