Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling – poliklinisk behandling, bostedsområder

Her finner du informasjon om geografisk fordeling av pasienter som kun har mottatt poliklinisk behandling og kontakter (alle pasienter) etter type kontakt (ambulant, digital eller kontakt ved oppmøte). Aldersfordelingen for pasienter kun i poliklinisk behandling og for kontakter totalt i poliklinisk tilbud innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling er også presentert.

Datagrunnlag og definisjoner

Datakilde

Datakilde for denne statistikken er innrapporterte pasientdata til Norsk pasientregister (NPR) tilgjengeliggjort innen SAMDATA-konsesjonen. Datagrunnlaget omfatter aktivitet innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling i perioden 2018-2022 ved helseforetak, private foretak med driftsavtale/avtaleplasser samt private foretak med rapportert aktivitet innen ordningen fritt behandlingsvalg (FBV). Det er imidlertid utfordringer knyttet til identifisering av aktiviteten ved flere enheter i de ulike år: Ruspoliklinikkene ved sykehuset Innlandet, akuttpost og poliklinisk virksomhet ved sykehuset Telemark, behandlingsleiligheter ved Gauselskogen i Helse Stavanger, rusposten ved Haugesund og ruspoliklinikkene ved Odda og Stord, Skjelfoss psykiatriske senter (2019), Manifestsentrets aktivitet innen TSB (2019 og 2020), KOA TSB, Care service AS og WeCare Omsorg AS (2021-2022) har mangelfull innrapportering. Enhet for rus og psykiatri i psykisk helsevern ved Nordlandssykehuset kan ikke identifiseres i pasientdata og ligger i TSB i 2019-2022.

Indikatorene som viser bruken av poliklinisk tilbud i spesialisthelsetjenestene innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Polikliniske pasienter totalt samsvarer i stor grad med pasienter totalt fordi de aller fleste døgnpasientene har også en poliklinisk kontakt. Pasienter totalt er presentert på egen nettside. Her er derfor pasienter uten døgnbehandling presentert. Kontaktene er klassifisert i henhold til omsorgsnivå (poliklinikk eller dagbehandling), øvrige attributter i gjeldende versjon av NPR-meldingen og informasjon fra gjeldene kodeverk (særkoder eller NCMP).  Klassifiseringen grupperer konsultasjonene i tre hovedgrupper: Konsultasjoner som foregår utenfor institusjonen, konsultasjoner av type telefon/videokontakt med pasient eller andre parter relevant for pasientbehandlingen og til slutt konsultasjonene som finner sted ved institusjonen og som forutsetter at pasienten møter opp til avtalt tid. På nettsidene er følgende indikatorer presentert:

Pasienter uten døgnbehandling: Pasienter som kun har vært i poliklinisk kontakt eller dagbasert kontakt med spesialisthelsetjenester innen sektoren tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i løpet av det aktuelle året.

Ambulant kontakt: Enhver kontakt som finner sted utenfor institusjonen unntatt telefonkontakter (Sted for aktivitet: Hos ekstern instans (2), Hjemme hos pasienten (4), Annet ambulant sted (5) og Annet sted (9) eller særkode/prosedyre B0015, B0016 og IEAD00).

Telefon-eller videokontakt: Enhver telefon/videokontakt med pasient, ledsager eller samarbeidspart (Indirekte aktivitet: Telefon/video (7,8,11,12,13,17,18) og Telefonmøte (om pasient) med førstelinjetjenesten (71), Sted for aktivitet: Telemedisinsk behandling (3 og 6), Kontakttype: Video ISF (6), telefon ISF (7) eller særkode/prosedyre B0010, B0011 og WPBA20).

Konsultasjon ved institusjonen: Behandling som finner sted ved institusjonen (Sted for aktivitet: På egen institusjon (1).

Bostedsområder

Bostedsområdene er definert ved kommunene i opptaksområdet for foretak med områdeansvar innen TSB. Befolkningsgrunnlaget for bostedsområdene er basert på folketall etter kommuner og bydeler per 1.januar påfølgende år (SSB). Bruken av spesialisthelsetjenestene innen psykisk helsevern angis ved rater slik at volumet av pasienter som bruker helsetjenestene for en valgt gruppe relateres til befolkningsgrunnlaget i samme gruppe. Ratene er angitt per 1 000 innbyggere i den aktuelle befolkningsgruppen.

Om SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

Formålet med SAMDATA er å utarbeide sammenlignbar statistikk og analyser om utviklingen og forskjellene i spesialisthelsetjenesten. Resultatene utgjør et av grunnlagene for styring og utvikling av tjenestene. Kostnader, kapasitet, aktivitet og bruk av tjenester er sentrale tema i SAMDATA.

Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål om denne visningen, send epost til Solfrid Elisabeth Lilleeng: solfrid.elisabeth.lilleeng@helsedir.no 

Relevante lenker 

 

Først publisert: 10.05.2024 Siste faglige endring: 10.05.2024