Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling – døgnbehandling, behandlingssted

Her finner du informasjon om døgnbehandling i TSB siste fem år, fordelt på helseforetak og private foretak. Nettsiden viser utvikling i omfang av innleggelser og utskrivninger fra TSB, andel ø-hjelpsinnleggelser og forløp etter utskrivning fra døgnbehandling i foretakene. Nettsiden viser også fordelingen av døgnpasientenes utskrivningsdiagnose per år i femårsperioden.

Resultater

Øyeblikkelig hjelp- innleggelser

Øyeblikkelig hjelp-innleggelser utgjorde 21 prosent av innleggelsene i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2022 og andelen lå tre prosentpoeng over nivået før pandemien. Antall innleggelser totalt i TSB var på 15 400 i 2022 og utgjorde en vekst på fem prosent siste år. Nivået i 2022 lå også fem prosent over nivået i 2019, slik at veksten i 2021 utlignet nedgangen i innleggelser som fant sted i 2020.

Utviklingen i antall innleggelser i perioden 2019-2022 var knyttet til en nedgang for både øyeblikkelig hjelp-innleggelser og elektive innleggelser i løpet av 2020.  Denne nedgangen ble etterfulgt av en økning både i 2021 og 2022. Økningen i øyeblikkelig hjelp-innleggelser siste år var på hele 23 prosent, mens planlagte innleggelser hadde en vekst på en prosent. Sammenlignet med 2019 var det flere øyeblikkelig hjelp-innleggelser (34 prosent) og færre elektive innleggelser (1 prosent) på nasjonalt nivå i 2022.  

Noen regioner hadde en utvikling forskjellig fra den nasjonale utviklingen i løpet av perioden 2019-2022. Nedgangen i antall innleggelser i 2020 fant sted i alle regionene. Økningen for øyeblikkelig hjelp-innleggelser og elektive innleggelser i 2021 var større i Midt-Norge sammenlignet med de øvrige regionene og Midt-Norge er den eneste regionen som har flere elektive innleggelser i 2022 sammenlignet med før pandemien.

Veksten i øyeblikkelig hjelp-innleggelser i 2022 fant sted hadde alle regionene, unntatt i Vest hvor veksten i større grad var knyttet til elektive innleggelser. Sammenlignet med 2019 hadde Vest 3 prosent færre innleggelser i 2022, mens de øvrige regionene hadde flere innleggelser totalt i 2022 sammenlignet med før pandemien.

Andel øyeblikkelig hjelp-innleggelser ved helseforetak og private foretak i løpet av perioden 2019-2022, er presentert i tabell 1. Helseforetakene er fordelt etter tilknytningsregion og pasientene behandlet ved private foretak er fordelt etter bostedsregion.

Tabell 1 Andel øyeblikkelig hjelp-innleggelser ved helseforetak og private foretak.
Tilknytningsregion (helseforetak) og pasientens bostedsregion (private foretak)Andel øyeblikkelig hjelp-innleggelser (prosent)Innleggelser ved HF/private foretak
2019202020212022Antall 2022Prosent endring 2019-22Prosent endring 2020-22Prosent endring 2021-22
Helse Sør-Øst1315141888245,811,14,7
Helse Vest181920192677-3,29,76,8
Helse Midt-Norge30313033237514,518,34,2
Helse Nord1415151915212,216,37,4
Totalt16181821154004,912,45,1

Varigheten av døgnbehandlingen

Døgntilbudet i tverrfaglig spesialisert rusbehandling tilbys ved helseforetakene, ved private foretak med driftsavtale eller anbudsavtale med regionene samt institusjoner godkjent for tilbud innen ordningen fritt behandlingsvalg (FBV). Varigheten av døgnbehandlingen ved helseforetakene og ved private foretakene er presentert i tabell 2.

Tilknytningsregion (helseforetak) og pasientens bostedsregion (private foretak)20192022
Median dagerTrimpunkt (estimert 95 prosentil)UtskrivningerMedian dagerTrimpunkt (estimert 95 prosentil)Utskrivninger
HFHelse Sør-Øst9,031,562388,029,06461
Helse Vest19,0104,084418,073,01335
Helse Midt-Norge7,050,513666,034,51625
Helse Nord15,094,5103713,070,01121
Totalt10,044,094858,036,510542
Private foretak ekskl FBVHelse Sør-Øst82437,5183873416,51966
Helse Vest1695,51918141251221
Helse Midt-Norge13926771474,5740
Helse Nord21253,7542430249,5313
Totalt252184868282474241
Fritt behandlings-valg (FBV)Helse Sør-Øst89402,5223116,5490394
Helse Vest87347,57796,5387,5122
Helse Midt-Norge82257651,522526
Helse Nord65326,25204325559
Totalt87,5367,532698429,5601
Totalt139614679128515384

Varigheten av døgnbehandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) hadde samlet sett en medianverdi på 12 dager i 2022. Dette betyr at halvparten av døgnbehandlingene var avsluttet i løpet av 12 dager. Når det gjaldt langtidsbehandling innen TSB ble fem prosent av døgnoppholdene avsluttet innen 85 dager i 2022. Helseforetakene utgjorde 2/3 deler av døgntilbudet målt ved utskrivninger og omfattet akuttilbudet tilbudt innen sektoren. Private foretak, eksklusive FBV, omfattet private foretak med avtaleplasser ihht anbudsinstituttet og var i all hovedsak knyttet til ideelle institusjoner. Dette tilbudet hadde noe lengre døgnbehandlinger hvor median varighet var på 28 dager og fem prosent av døgnbehandlingene ble avsluttet etter 247 dager i 2022. Bruken av de private avtaleinstitusjonene ble regulert gjennom årlige avtaler med RHF-ene og det var regionale forskjeller i bruken av dette tilbudet.

Innen ordningen Fritt behandlingsvalg[1] (FBV) hadde godkjente virksomhetene rett til betaling fra staten for disse behandlingstjenestene: Planlagt avgiftning som del av et behandlingsforløp og behandling av pasienter med rus og samtidig psykisk lidelse (ROP-pasienter) samt ordinær døgnbehandling TSB. Unntatt fra ordningen var behandling av pasienter med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet i kombinasjon med alvorlig somatisk sykdom som krever samtidig behandling fra flere deler av spesialisthelsetjenesten. I tillegg var pasienter med tvang i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven kap. 10 og psykisk helsevernloven kap. 3 unntatt fra ordningen. Brukerstyrte plasser var ikke inkludert i FBV. Behandlingstilbudet innen FBV utgjorde en liten andel av utskrivningene ved de private foretakene, men det var innen dette tilbudet de lengste døgnbehandlingene i TSB fant sted. Median varighet av døgntilbudet innen FBV økte i Sør-Øst og Vest, og utgjorde 601 utskrivninger på landsbasis i 2022.

Forløp i løpet av de første 30 dagene etter utskrivning

Figur 1 viser kontakt med psykisk helsevern og TSB etter utskrivning fra døgnbehandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Samlet sett var 32 prosent av døgnbehandlingene uten ny kontakt med disse tjenestene i løpet av den første måneden etter avsluttet døgnbehandling. I alt 51 prosent hadde kun en poliklinisk kontakt i løpet av disse dagene. I alt 7 prosent av utskrivningene ble etterfulgt av reinnleggelse, mens 10 prosent ble gjeninnlagt uten behov for øyeblikkelig hjelp. Det var en høyere forekomst av reinnleggelser i Midt-Norge sammenlignet med de øvrige regionene. Nord hadde en større andel opphold uten kontakt med tjenestene i løpet av den første måneden etter utskrivning sammenlignet med de øvrige regionene.

FigurTSB.png
Figur 1 Forløp ila 30 dager etter utskrivning fra døgnbehandling ved helseforetak og private foretak.

Figur 2 viser poliklinisk kontakt med psykisk helsevern og TSB i løpet av 30 dager etter utskrivning fra døgnbehandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Samlet sett hadde 62 prosent av de utskrevne pasientene en poliklinisk kontakt etter utskrivningen fra døgnbehandling i 2022. Det er i større grad poliklinisk kontakt etter utskrivning for pasientene i Vest sammenlignet med pasientene i Nord. Bidraget fra psykisk helsevern for voksne var størst i Nord, men det kan også dreie seg om organisatoriske forhold hvor f.eks. rusteamene var tillagt psykisk helsevern og ikke skilt ut i sektoren TSB.

FigurTSB2.png
Figur 2 Poliklinisk kontakt ila 30 dager etter utskrivning fra døgnbehandling ved helseforetak og private foretak.

Om SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

Formålet med SAMDATA er å utarbeide sammenlignbar statistikk og analyser om utviklingen og forskjellene i spesialisthelsetjenesten. Resultatene utgjør et av grunnlagene for styring og utvikling av tjenestene. Kostnader, kapasitet, aktivitet og bruk av tjenester er sentrale tema i SAMDATA.

Datagrunnlag og definisjoner

Datakilde

Datakilde for denne statistikken er innrapporterte pasientdata til Norsk pasientregister (NPR) tilgjengeliggjort innen SAMDATA-konsesjonen. Datagrunnlaget omfatter aktivitet innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i perioden 2018-2022 ved helseforetak, private foretak med driftsavtale/avtaleplasser samt private foretak med rapportert aktivitet innen ordningen fritt behandlingsvalg (FBV). Manifestsentrets aktivitet innen psykisk helsevern og TSB kan ikke identifiseres tilfredsstillende i 2019. WeCare Omsorg AS har mangelfull innrapportering i 2022 og skillet mellom psykisk helsevern og TSB er uklart i innrapporterte data. Enhet for rus og psykiatri ved Nordlandssykehuset kan ikke identifiseres i pasientdata og ligger i TSB i 2019-2022. Hastegrad ved innleggelser ved Oslo universitetssykehus var mangelfullt rapportert i 2019, men dette er trolig også tilfelle senere år. Økningen i antall øyeblikkelig hjelp-innleggelser siden 2019 kan derfor være overestimert.

Definisjoner

Beregningen av øyeblikkelig hjelp-innleggelser er basert på nye innleggelser ved helseforetaket eller det private foretaket, hvor angitt hastegrad ved innleggelsen er øyeblikkelig hjelp. Beregningen av døgnbehandlingens varighet og forløp er basert på utskrivninger ved helseforetak eller private foretak (avsluttede foretaksopphold). Foretaksopphold beregnes separat for tjenesteområdene TSB, psykisk helsevern for voksne og psykisk helsevern for barn og unge. Det vil si at døgnopphold ved poster, avdelinger og institusjoner innad i foretaket innen samme tjenesteområde lenkes sammen til et foretaksopphold dersom døgnbehandlingene avløser hverandre i tid. Her er også døgnbehandling som finner sted dagen etter, inkludert. Sentraltendensen i varighet av døgnbehandlingen beskrives ved median antall dager hvor 50 prosent av utskrivningene er kortere og 50 prosent av utskrivningene er lengre enn medianverdien. I tillegg angis en øvre grenseverdi eller trimpunktet hvor 95 prosent av døgnbehandlingene er avsluttet. Denne grenseverdien estimeres ved formelen T= Q3+1.5(Q3-Q1) hvor Q1=25 prosentil og Q3=75 prosentil. Denne verdien anslår hvor lang høyre hale liggetidsfordelingen har.

Ved beregning av forløp i løpet av 30 dager etter utskrivning fra foretakene, er pasientens videre kontakt med psykisk helsevern eller TSB undersøkt. Her er avsluttede døgnbehandlinger ved foretakene i løpet av perioden 2018-november 2022 lagt til grunn for beregningene.  Når det gjelder ny innleggelse eller ny kontakt, er enhver kontakt med foretakene innad TSB eller i psykisk helsevern inklusive avtalespesialistene, inkludert i resultatene. Somatisk sektor er imidlertid ikke inkludert og pasienter som dør i løpet av perioden er holdt utenfor beregningene.

Regiontallene er basert på helseforetakenes tilknytningsregion, mens bidraget fra de private foretakene er fordelt i henhold til pasientens bostedsregion. Resultater per helseforetak og private foretak er tilgjengelig på våre nettsider.

Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål om denne visningen, send epost til Solfrid Elisabeth Lilleeng: solfrid.elisabeth.lilleeng@helsedir.no 

Relevante lenker 

 

 

[1] Forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten - Lovdata

Først publisert: 10.05.2024 Siste faglige endring: 03.05.2024