Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling – pasienter i behandling, bostedsområder

Her finner du utviklingen i pasientrater i TSB siste fem år, fordelt på nasjonalt og regionalt nivå. Man kan også følge utviklingen for de enkelte bostedsområdene i perioden. Nettsiden viser pasientenes kjønns- og aldersfordeling samt pasientrater etter type behandling (døgnpasienter, pasienter uten døgnbehandling, med bidrag fra PHV).

Resultatet

Nasjonal utvikling

I løpet av 2022 var i overkant av 34 000 voksne (18 år og eldre) i kontakt med tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Nasjonalt utgjorde befolkningens bruk av denne spesialisthelsetjenesten 7,8 pasienter per 1000 innbyggere i 2022. Det var to prosent flere pasienter sammenlignet med 2021, men når man tok hensyn til befolkningsendringen utgjorde økningen en prosent på landsbasis. Pasientraten i 2022 lå to prosent lavere sammenlignet med 2019 og nedgangen var knyttet til pasienter uten døgnbehandling. Når det gjaldt døgnbehandling var pasientraten høyere i 2022 sammenlignet med før pandemien gjennom vekst de to siste årene.

Geografiske forskjeller

Det var en økning i antall pasienter i alle regioner siste år og den største veksten var i Nord. Det var en økning i alle regionene og veksten var primært knyttet til pasienter i døgnbehandling i foretakene. I Nord og Midt-Norge var det i tillegg vekst i pasienter uten døgnbehandling i TSB, men de hadde fremdeles færre polikliniske pasienter sammenlignet med de øvrige to regionene. Omfanget av pasienter som i tillegg til TSB også mottok tilbud fra psykisk helsevern samme år, økte i alle regionene i løpet av 2022.

Ingen regioner var tilbake på samme pasientrate som før pandemien med hensyn til pasienter i TSB og/eller henviste pasienter til TSB via psykisk helsevern for voksne, men Midt-Norge og Sør-Øst hadde en høyere døgnpasientrate i 2022 sammenlignet med 2019.  

Det var en nedgang i pasientraten samlet sett fra 2019-2022 for alle bostedsområdene med unntak av Vestre Viken-området, Stavanger-området, Helse Førde og Helgeland. Områdene med vekst hadde i all hovedsak økning i pasientrate uten døgntilbud, mens områdene med nedgang hadde nedgangen knyttet til pasienter uten døgntilbud samtidig med noe vekst i døgnpasientraten.   

I Sør-Øst hadde Lovisenberg-området og Sørlandet en nedgang fra 2019 i pasientrate for alle gruppene og den samlede reduksjonen i pasientrate var på 10 prosent. Økningen i Vestre Viken var knyttet til pasienter uten døgnbehandling.

I Vest hadde Fonna-området er nedgang i pasientrate samlet på 9 prosent i løpet av perioden 2019-2022, men området har en høy pasientrate i regionen og har i tillegg mange pasienter som mottok tjenester fra psykisk helsevern. Økningen i Stavanger-området og Helse Førde var knyttet både til pasient med og uten døgnbehandling.

I Midt-Norge var det små endringer i perioden siden 2019. Endringene bestod i at Møre- og Romsdal hadde en vekst i pasienter uten døgnbehandling, mens St-Olav og Nord-Trøndelag hadde en vekst i døgnpasientraten.

I Nord var økning i Helgeland knyttet til pasienter uten døgnbehandling når vi sammenlignet 2022 med situasjonen før pandemien. Nordland-området og Finnmark  hadde en nedgang for både døgnpasienter og pasienter uten døgntilbud. Figur 1 viser regionale resultater for bruk av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) for pasienter i aldersgruppen 18 år og eldre og i figur 2 er resultater per bostedsområdene presentert for årene 2019 og 2022. Figurene viser pasienter per voksne innbyggere for det aktuelle området og år.

GrafTSB.png
Figur 1 Voksne pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Bostedsregion 2019-2022.
GrafTSB2.png
Figur 2 Voksne pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Bostedsområde 2019 og 2022.

Om SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

Formålet med SAMDATA er å utarbeide sammenlignbar statistikk og analyser om utviklingen og forskjellene i spesialisthelsetjenesten. Resultatene utgjør et av grunnlagene for styring og utvikling av tjenestene. Kostnader, kapasitet, aktivitet og bruk av tjenester er sentrale tema i SAMDATA.

Datagrunnlag og definisjoner

Datakilde

Datakilde for denne statistikken er innrapporterte pasientdata til Norsk pasientregister (NPR) tilgjengeliggjort innen SAMDATA-konsesjonen. Datagrunnlaget omfatter aktivitet innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling i perioden 2018-2022 ved helseforetak, private foretak med driftsavtale/avtaleplasser samt private foretak med rapportert aktivitet innen ordningen fritt behandlingsvalg (FBV). Det er imidlertid utfordringer knyttet til identifisering av aktiviteten ved flere enheter i de ulike år: Ruspoliklinikkene ved sykehuset Innlandet, akuttpost og poliklinisk virksomhet ved sykehuset Telemark, behandlingsleiligheter ved Gauselskogen i Helse Stavanger, rusposten ved Haugesund og ruspoliklinikkene ved Odda og Stord, Skjelfoss psykiatriske senter (2019), Manifestsentrets aktivitet innen TSB (2019 og 2020), KOA TSB, Care service AS og WeCare Omsorg AS (2021-2022) har mangelfull innrapportering. Enhet for rus og psykiatri i psykisk helsevern ved Nordlandssykehuset kan ikke identifiseres i pasientdata og ligger i TSB i 2019-2022.

Indikatorene som viser bruken av spesialisthelsetjenestene innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling tilbys behandling i form av øyeblikkelig hjelp-innleggelse eller annen innleggelse ved et døgntilbud eller kontakt med en poliklinikk. I og med at de aller fleste døgnpasientene også har en poliklinisk kontakt i forbindelse med innleggelsen, skiller vi i figurene mellom pasienter som har vært innlagt for døgnbehandling og pasienter som kun mottar poliklinisk tilbud, dagtilbud og eventuelt henvisning vurdert i psykisk helsevern i løpet av samme år. I tillegg synliggjøres omfanget av pasienter som har hatt en henvisning som ble vurdert og eventuelt utredet i psykisk helsevern uten at pasienten har vært i kontakt med tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i løpet av året. På nettsidene er følgende indikatorer presentert:

Pasienter i døgnbehandling: Pasienter som har vært innlagt ved døgnavdeling innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i løpet av det aktuelle året.

Pasienter uten døgnbehandling: Pasienter som kun har vært i poliklinisk kontakt eller dagbasert kontakt med spesialisthelsetjenester innen sektoren tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i løpet av det aktuelle året.

Pasienter kun i TSB: Pasienter som bare har vært i behandling i spesialisthelsetjenestene innen sektoren tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og som ikke har hatt kontakt med psykisk helsevern for voksne i løpet av det aktuelle året.

Pasienter i TSB og psykisk helsevern samme år: Pasienter som har vært i behandling i spesialisthelsetjenestene både innen sektoren tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og psykisk helsevern for voksne i løpet av det aktuelle året.

Pasienter i TSB: Pasienter som har vært i behandling i spesialisthelsetjenester innen sektoren tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i løpet av det aktuelle året.

Pasienter TSB og bidrag PHV: I tillegg til pasienter som har vært i behandling i spesialisthelsetjenestene innen sektoren tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) inkluderes også pasienter henvist til TSB hvis henvisning er mottatt/behandlet i psykisk helsevern for voksne av i løpet av det aktuelle året. Dette bidrar til en totaloversikt over antall pasienter som har hatt kontakt med en av de to sektorene i forbindelse med en henvisning til TSB, uavhengig av organiseringen av tjenestetilbudet.

Innleggelser: Nye pasientopphold som ikke er en direkte videreføring av tidligere døgnbehandling ved samme eller annen behandlingsenhet.

Øyeblikkelig hjelp-innleggelser: Nytt pasientopphold hvor det er angitt hastegrad øyeblikkelig hjelp ved innleggelse til døgnbehandling eller ved poliklinisk kontakt samme dag.

Elektive innleggelser: Nytt pasientopphold uten hastegrad øyeblikkelig hjelp ved innleggelse til døgnbehandling.

Bostedsområder

Bostedsområdene er definert ved kommunene i opptaksområdet for foretak med områdeansvar innen TSB. Befolkningsgrunnlaget for bostedsområdene er basert på folketall etter kommuner og bydeler per 1.januar påfølgende år (SSB). Bruken av spesialisthelsetjenestene innen psykisk helsevern angis ved rater slik at volumet av pasienter som bruker helsetjenestene for en valgt gruppe relateres til befolkningsgrunnlaget i samme gruppe. Ratene er angitt per 1 000 innbyggere i den aktuelle befolkningsgruppen.

Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål om denne visningen, send epost til Solfrid Elisabeth Lilleeng: solfrid.elisabeth.lilleeng@helsedir.no 

Relevante lenker 

 

Først publisert: 10.05.2024 Siste faglige endring: 03.05.2024