Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kostnader til spesialisthelsetjenesten

Her finner du informasjon om utviklingen i kostnader til spesialisthelsetjenesten, både totalt og per tjenesteområde, samt regionale forskjeller i kostnadsutviklingen.

Resultater

Totale kostnader til spesialisthelsetjenesten utgjorde 178,7 mrd. kroner i 2022, og det var en realvekst på 1,0 prosent fra 2021.

Fra 2021 til 2022 var det størst kostnadsvekst innen psykisk helsevern for barn og unge med 3,9 prosent. Lavest vekst var det innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling med 0,1 prosent. Innen somatisk sektor var det en realvekst i kostnadene på 0,5 prosent.

I 2022 var realveksten i kostnader lavere enn befolkningsveksten på nasjonalt nivå.  Kostnader per innbygger gikk dermed ned med 0,2 prosent fra 2021 til 2022. Det var regionale forskjeller med en vekst i Helse Midt-Norge på 2,4 prosent og nedgang i Helse Nord med 1,2 prosent. Utviklingen for Helse Sør-Øst og Helse Vest var nærmere landsgjennomsnittet.

Datagrunnlag

Regnskapsdata for spesialisthelsetjenesten samles inn av Statistisk sentralbyrå (SSB) med hjemmel i Lov om spesialisthelsetjenesten av 2. juli 1999. I grunnlagene for å beregne kostnader til spesialisthelsetjenesten på nasjonalt og regionalt nivå benyttes grunnlag fra:

 1. De regionale helseforetakene (RHF) med underliggende foretak (HF).
 2. Private institusjoner med områdeansvar og langvarige driftsavtaler (avtaleinstitusjoner).

Helsedirektoratet samarbeider med SSB om kvalitetskontroll av rapporterte regnskapstall.

Data fra de offentlige helseforetakene

Alle de offentlige helseforetakene (RHF og HF) rapporterer resultatregnskap til SSB hvor kostnader og inntekter spesifiseres i henhold til kontoplan for offentlige helseforetak og fordeles mellom de ulike tjenesteområdene i henhold til gjeldende funksjonskontoplan. I tillegg til regnskapstallene rapporterer foretakene også spesifikasjoner for:

 1. Fordeling av felleskostnader og fellesinntekter
 2. Inntekter fra salg av varer og tjenester til andre foretak (internhandel)
 3. Kjøp og salg av helsetjenester
 4. Tilskudd og videreføringer (gjelder RHF-ene)

Funksjonskontoplan

Helseforetakene rapporterer resultatregnskapet etter følgende funksjonskontoplan:

 • 400 Administrasjon
 • 460 Personalboliger, barnehager og finans- og årsresultat
 • 600 Ambulanse
 • 606 Pasienttransport
 • 620 Somatiske tjenester
 • 630 Somatisk habilitering og rehabilitering
 • 641 Psykisk helsevern for voksne; sykehus (PHV Vsh)
 • 642 Psykisk helsevern for voksne; Distriktspsykiatriske sentra og annen behandling (PHV Vdps)
 • 651 Psykisk helsevern for barn og unge (PHV BU)
 • 681 Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbrukere (TSB)

Data fra private institusjoner

Avtaleinstitusjonene og andre private sykehus og behandlingsinstitusjoner tilknyttet spesialisthelsetjenesten rapporterer regnskapsdata på skjema 39. Skjemaet er basert på Norsk Standard 4102. Helsedirektoratet konverterer regnskapstall fra de private til kontoplan for offentlige helseforetak ved tilrettelegging for analyseformål.

Kostnadsdefinisjoner

Grunnlag fra resultatregnskapet

Kostnadsdefinisjonen inkluderer alle kostnader ført under kontogruppe 4–7 i kontoplan for offentlige helseforetak, herunder kostnader til pensjon og kostnader som gjelder av- og nedskrivinger. Finansregnskap, ekstraordinære inntekter og kostnader, årsresultat, samt overføringer og disponeringer ført under kontogruppe 8 inkluderes ikke.

Nasjonale kostnader

nasjonalt nivå beregnes totale kostnader til spesialisthelsetjenesten ved å summere totale kostnader for alle offentlige helseforetak (HF og RHF) og avtaleinstitusjoner. Offentlig finansierte kjøp fra private institusjoner med kjøpsavtaler reflekteres som en kostnad i regnskapene for de offentlige foretakene og inngår med det i kostnadsgrunnlaget.

Kostnader som gjelder pasientbehandling hos private aktører ut over avtaleinstitusjonene inngår ikke i kostnadsdefinisjonen dersom dette ikke er finansiert gjennom avtaler med de regionale helseforetakene.

Konsolidering

For å unngå dobbelttelling av kostnader ekskluderes følgende kostnader fra grunnlagene:

 1. Kjøp av pasientbehandling fra andre helseforetak i og utenfor regionen.
 2. Driftstilskudd eller kjøp av helsetjenester hos private avtaleinstitusjoner.
 3. Kostnader i RHF-ene som er videreført til offentlige helseforetak eller avtaleinstitusjoner.
 4. Andre transaksjoner mellom helseforetak (omtalt som internt salg ved rapportering til SSB).

Aktuelle beløp for ekskludering identifiseres ved gjennomgang av foretakenes regnskapsspesifikasjoner og kostnader under kontogruppene 45 og 46 i rapporterte regnskapstall.

Regionale kostnader

Kostnadstall som presenteres på regionalt nivå er korrigert for kjøp og salg av pasientbehandling mellom regionene (netto gjestepasientoppgjør). Den regionale kostnaden gir et bilde på hva det koster å gi befolkningen i en region et offentlig spesialisthelsetjenestetilbud (jamfør regionens "sørge‑for-ansvar").

Sektorspesifikke kostnader

Totale kostnader til somatiske spesialisthelsetjenester er definert ved kostnader ført under funksjoner for somatiske tjenester, radiologi og laboratorietjenester (funksjonene 620–637). Totale kostnader til psykisk helsevern (PHV) er definert ved kostnader ført under psykisk helsevern for voksne (funksjonene 641 og 642) og psykisk helsevern for barn og unge (funksjon 651). Kostnader til tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) rapporteres under funksjon 681.

Ved innrapportering til SSB fordeler HF-ene og RHF-ene kostnader og inntekter til de ulike tjenesteområdene i henhold til KOSTRA-funksjoner for spesialisthelsetjenesten. I regnskapsrapporteringen fra HF-ene skal felleskostnader og fellesinntekter fordeles mellom tjenesteområdene før innrapportering til SSB. HF‑ene definerer selv hvilke fordelingsnøkler som vil være mest hensiktsmessig å bruke for fordeling.

Sektorspesifikke kostnader er ikke korrigert for eventuelle endringer i prinsipper for fordeling av felleskostnader.

Lønnskostnader

Lønnskostnader defineres som summen av alle kostnader ført under kontogruppe 5. Lønnsrefusjoner og kostnader til pensjon inngår.

Varekostnader

Kostnader til varer og tjenester defineres ved sum av alle kostnader under kontogruppe 4, med fradrag for gjestepasientkostnader, tilskudd til avtaleinstitusjoner og kjøp fra private institusjoner.

Andre driftskostnader

Andre driftskostnader defineres ved sum av alle kostnader ført på underkontoer til kontogruppe 6 og 7. Kostnader som gjelder internhandel i og mellom regionene trekkes ut fra andre driftskostnader i henhold til spesifiserte inntekter.

Gjestepasientoppgjør og kjøp fra private

Gjestepasientkostnader defineres ved kostnader som gjelder kjøp av pasientbehandling ved HF eller avtaleinstitusjoner i en annen region, og identifiseres ved kostnader ført under konto 456. På nasjonalt nivå skal disse balansere mot gjestepasientinntekter under konto 321.

Interne gjestepasientkostnader defineres tilsvarende ved kostnader som gjelder kjøp fra andre HF eller avtaleinstitusjoner i egen region, og identifiseres ved kostnader ført under konto 457. På regionalt nivå skal disse balansere mot interne gjestepasientinntekter på konto 327.

Kjøp fra private defineres ved kostnader ført under konto 460, konto 463, konto 464 og konto 469. Tilskudd til avtaleinstitusjoner er trukket ut i henhold til spesifikasjoner fra foretakene.

Definisjonene som benyttes forutsetter enhetlig bruk av kontoplanen. Dersom foretakenes spesifikasjoner for kontogruppe 45 og 46 avdekker ulik praksis med hensyn til bruk av artskontoplanen, er aktuelle størrelser overført til de kontonummer som definisjonene forutsetter.

Av- og nedskrivningskostnader

Av- og nedskrivingskostnader omfatter kostnader ført under kontogruppe 60 (avskrivninger) og kontogruppe 78 (tap).

Priskorrigering

Ved presentasjon av kostnader målt i faste 2022-kroner benyttes SSB sin prisindeks for statlige helsetjenester.

Priskorrigering
ÅrAkkumulert prisindeksPrisvekst fra året før
20061,7411,041
20071,6091,082
20081,5181,060
20091,4811,025
20101,4491,022
20111,3721,056
20121,3191,040
20131,2681,040
20141,2231,037
20151,1521,062
20161,1790,977
20171,1651,012
20181,1431,019
20191,0941,045
20201,1150,981
20211,0591,053
20221,0001,059

Nye ansvar for legemidler

Budsjettstyrking knyttet til nye finansieringsansvar for legemidler. Beløpene i tabellen nedenfor er målt i løpende priser (mill. kr).

Budsjettstyrking
ÅrBudsjettstyrkingMerverdiavgift
2008658inkludert
2009-20140 
2015300inkludert
20161200inkludert
2017584ekskludert
2018841ekskludert
20191140ekskludert
2020212ekskludert
2021292ekskludert
20227ekskludert

 

Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål om denne visningen, send e-post til Marit Pedersen: marit.pedersen@helsedir.no og/eller Håvard André Dalheim: havard.andre.dalheim@helsedir.no

Først publisert: 07.07.2023 Siste faglige endring: 07.07.2023