Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Psykisk helsevern – døgnplasser, behandlingssted

Nettsiden viser utviklingen i døgnplasskapasitet og dekningsrater på nasjonalt nivå i psykisk helsevern siden 2010, fordelt på tjenester til voksne og barn og unge. Siden viser også geografiske variasjoner i døgnplasskapasitet på region- og helseforetaksnivå. Data om døgnplasser samles inn av Statistisk sentralbyrå (SSB). Dette er informasjon som kartlegges årlig i helseforetakene og ved private avtaleinstitusjoner (punkttelling i november).

Resultater

Antall døgnplasser i psykiske helsevern for barn og unge (PHV-BU)

Tallet på døgnplasser har over lang tid holdt seg relativt stabilt i psykisk helsevern for barn og unge (PHV-BU). I siste femårsperiode økte plasstallet noe, mens fra 2021 til 2022 var tallet på døgnplasser uendret på nasjonalt nivå (331 døgnplasser).

Fra 2018 til 2022 var det vekst i antall døgnplasser i Helse Sør-Øst (tabell 1). Noe av veksten var knyttet til økt pågang til tjenesten under pandemien, og økning i behov for innleggelse fra 2020 til 2021. I Helse Vest og Helse Midt-Norge var det noe nedgang i antall plasser i samme periode, mens tallet var uendret i Helse Nord. Siste år var det en liten nedgang i Helse Vest, og mindre endringer i de øvrige regionene.

Private institusjoner med avtale med Helse Sør-Øst bidro med 60 døgnplasser i tjenestene til barn og unge i 2022. Dette utgjorde 18 prosent av døgnplasskapasiteten i PHV-BU.

Tabell 1. Antall døgnplasser i psykiske helsevern for barn og unge etter tilknytningsregion i 2022, endring fra 2018 og 2021.
RegionDøgnplasser 2022Endring i døgnplasser fra 2018Endring i døgnplasser fra 2021
 AntallAntallProsentAntallProsent
Helse Sør-Øst204115,710,5
Helse Vest54-1-1,8-2-3,6
Helse Midt-Norge31-4-11,400,0
Helse Nord4200,012,4
Totalt33161,800,0

Antall døgnplasser relatert til befolkningsgrunnlaget i PHV-BU

I regionenes "sørge for" ansvar ligger ansvaret for å tilby et døgntilbud som er dimensjonert i henhold til befolkningsgrunnlaget. Ved å beregne antall døgnplasser per innbygger 0-17 år, får man et enkelt anslag på dette for barne- og ungdomsbefolkningen. Denne størrelsen omtales som dekningsraten.

Figur 1 viser utvikling i dekningsraten i regionene i perioden 2010 til 2022. Den viser at den nasjonale dekningsraten i psykisk helsevern for barn og unge har vært relativt stabil i hele perioden. I siste femårsperiode var det vekst i dekningsratene i Helse Sør-Øst og Nord, avtagende rate i Helse Midt-Norge og tilnærmet uendret rate i Helse Vest.

Det er betydelige geografiske forskjeller i døgnplasskapasitet i psykisk helsevern for barn og unge. Figur 1 viser at Helse Nord i hele perioden har hatt høyere dekningsrate enn de øvrige regionene. I 2022 var raten i regionen over dobbelt så høy som raten i Helse Vest og Midt-Norge. De private institusjonene inngår i ratene for regionene de har avtale med i figur 1.

GrafMS3.png
​ ​ ​ ​ Figur 1. Døgnplasser i psykisk helsevern for barn og unge i perioden 2010-2022. Rater per 10 000 innbyggere i målgruppen. ​ ​ ​ ​

Antall døgnplasser i psykiske helsevern for voksne (PHV-V) 

I 2022 var det 3 293 døgnplasser ved utgangen av året i tjenestene til voksne. Dette gir en vekst på fem plasser fra året før. På grunn av ulik rapporteringspraksis av døgnplasser blant enkelte private avtaleinstitusjoner, er det knyttet noe usikkerhet til utviklingstall for døgnplasser i PHV-V. I tillegg har det i perioden vært midlertidig redusert kapasitet på registreringstidspunktet i enkelte foretak siste år. Disse forholdene omtales nærmere under avsnittet om datagrunnlag. Fra 2021 til 2022 anslås døgnplasskapasiteten i tjenestene til voksne å være tilnærmet stabil på nasjonalt nivå når disse forholdene tas i betraktning.

Utviklingen i regionene gjengis i tabell 2. Mens det i perioden 2018 til 2022 var nedgang i antall døgnplasser i alle regioner, var det med unntak for Helse Vest vekst i døgnplasser i regionene siste år. Noe av veksten i Helse Sør-Øst og Helse Nord var knyttet til utvidelse av avtaler med private institusjoner i disse regionene i 2022. 

Private institusjoner med regionale avtaler utgjorde 306 døgnplasser i 2022, det vil si nær 9 prosent av det totale antallet døgnplasser i tjenestene til voksne. De private institusjonene inngår her i tallene for regionen de har avtale med i tabell 2. 

Tabell 2. Antall døgnplasser i psykisk helsevern for voksne etter tilknytningsregion i 2022, endring fra 2018 og 2021.
Region Døgnplasser 2022 Endring i døgnplasser fra 2018 Endring i døgnplasser fra 2021
 Antall Antall Prosent Antall Prosent 
Helse Sør-Øst 1 785 -50 -2,7 0,2 
Helse Vest 721 -15 -2,0 -17 -2,3 
Helse Midt-Norge 432 -5 -1,1 13 3,1 
Helse Nord 355 -24 -6,3 1,7 
Totalt 3 293 -94 -2,8 0,2 

Antall døgnplasser relatert til befolkningsgrunnlaget i PHV-V 

Regionenes "sørge for" ansvar når det gjelder døgntilbud til den voksne befolkningen, belyses på samme måte som for barne- og ungdomsbefolkningen ved å beregne dekningsraten, det vil si antall døgnplasser per voksne innbygger (18 år og eldre). 

Figur 2 viser utviklingen i dekningsraten i psykisk helsevern for voksne i perioden 2010 til 2022. På nasjonalt nivå var det i hele perioden en avtagende rate. Fra 2021 til 2022 gikk den nasjonale døgnplassraten ned fra 7,6 til 7,5 døgnplasser per 10 000 voksne innbyggere (-1,2 prosent), tross vekst i antall plasser siste år. Dette skyldes at den prosentvise veksten i folketallet var større for den voksne befolkningen enn veksten i antall plasser fra 2021 til 2022. 

I regionene økte dekningsraten i Helse Midt-Norge og Helse Nord fra 2021 til 2022, mens den avtok i de to andre regionene. Det var mindre regionale forskjeller i tjenestene for voksne enn i tjenestene til barn og unge. I 2022 hadde Helse Nord og Helse Vest noen flere plasser per innbygger enn Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst. Det var imidlertid større variasjoner innad i regionene, spesielt i Helse Sør-Øst og Helse Nord. 

GrafMS6.jpg
​ Figur 2. Døgnplasser i psykisk helsevern for voksne i perioden 2010-2022. Rater per 10 000 innbyggere i målgruppen. ​

Om SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 

Formålet med SAMDATA er å utarbeide sammenlignbar statistikk og analyser om utviklingen og forskjellene i spesialisthelsetjenesten. Resultatene utgjør et av grunnlagene for styring og utvikling av tjenestene. Kostnader, kapasitet, produktivitet, aktivitet og bruk av tjenester er sentrale tema i SAMDATA. 

Datagrunnlag døgnplasser 

Data om døgnplasser samles inn av Statistisk sentralbyrå (SSB). Dette er informasjon som kartlegges årlig i helseforetakene og ved private avtaleinstitusjoner (punkttelling i november)(Spesialisthelsetjeneste innrapportering - helseforetak og private institusjoner (ssb.no). De private avtaleinstitusjonene har anbudsavtaler med årlige ytelsesavtaler som presiserer bidraget fra de private avtaleinstitusjonene. 

Helsedirektoratet samarbeider med SSB i kvalitetskontrollen av data, og det korrigeres årlig tall for tidligere år på denne web-siden hvis det avdekkes feil eller framkommer ny informasjon. Dette kan medføre at antallet døgnplasser kan avvike fra tidligere publiserte tall, og i enkelte tilfelle fra SSB sine publikasjoner. 

For en del private institusjoner er det ulik praksis når det gjelder rapportering av døgnplasser knyttet til bruk av godkjenningsordningen i Fritt behandlingsvalg (FBV). Bruk av plasser i forbindelse med FBV skal ikke inngå i rapporteringen av døgnplasser til SSB, og med ulik rapporteringspraksis av dette, bidrar det til usikkerhet knyttet til utviklingstall. Det vil gjøres et arbeid for å få oversikt over innslaget av FBV i rapporteringen av døgnplasser i psykisk helsevern i forbindelse med rapportering for 2023. 

Helse Stavanger HF og Sørlandet sykehus HF hadde i 2022 redusert kapasitet på registreringstidspunktet. Dette er for Helse Stavanger HF knyttet til omgjøring av akuttpost til sikkerhetspost og midlertidig nedtrekk av døgnplasser på Stavanger DPS fra mars 2022. Ved Sørlandet sykehus HF var psykiatrisk avdeling Bjorbekk midlertidig uten døgnplasskapasitet på registreringstidspunktet på grunn av mangel på overlege i en periode høsten 2022.

Det er også viktig å være klar over at data om døgnplasser inkluderer ulike typer døgnplasser (eksempelvis akuttplasser, sikkerhetsplasser, alders-plasser, brukerstyrte plasser, hjemmesykehus-senger, familieplasser). Dette er kategorier av døgntilbud som både innholds- og ressursmessig er ulike, og derfor ikke kan sammenliknes direkte. 

Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål om denne visningen, send spørsmål til Marit Sitter: 

marit.sitter@helsedir.no 

 

Relevante lenker 

Først publisert: 10.05.2024 Siste faglige endring: 10.05.2024