Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Produktivitet i somatisk spesialisthelsetjeneste

Her beskrives utviklingen i kostnad per DRG-poeng og kostnad per liggedøgn i somatisk spesialisthelsetjeneste for siste femårsperiode. Både nasjonal utvikling og regionale variasjoner belyses.

Resultater

Kostnaden per DRG-poeng var 60 600 kroner i 2022. Kostnadsnivået var relativt stabilt gjennom årene fra 2020 til 2022. Pasientbehandlingen var dyrere i 2022 sammenlignet med årene før pandemien, med en realvekst i kostnad per DRG-poeng på 7 prosent fra 2018 til 2022.

Det var regionale variasjoner for utviklingen i kostnad per DRG-poeng siste år. Kostnadsnivået gikk ned med om lag 2 prosent i Helse Nord, mens det økte med om lag 5 prosent i Helse Midt-Norge.

Utviklingen i kostnad per DRG-poeng kommentert over er korrigert for aktivitetsbortfall på grunn av pandemien.  Uten korreksjon for aktivtetsbortfall ble kostnadsnivået redusert, det vil si at det var en produktivitetsforbedring, med omtrent to prosent fra 2021 til 2022.

Datagrunnlag

Kostnadsindikatorberegningene er avgrenset til å omfatte offentlige helseforetak (HF) og private institusjoner med områdeansvar og langvarige driftsavtaler (avtaleinstitusjoner).

Kostnadsgrunnlag

Regnskapsdata for spesialisthelsetjenesten samles inn av Statistisk sentralbyrå (SSB) med hjemmel i Lov om spesialisthelsetjenesten av 2. juli 1999. I grunnlagene for å beregne kostnader til spesialisthelsetjenesten på nasjonalt og regionalt nivå benyttes grunnlag fra:

 1. De regionale helseforetakene (RHF) med underliggende foretak (HF).
 2. Private institusjoner med områdeansvar og langvarige driftsavtaler (avtaleinstitusjoner).

Helsedirektoratet samarbeider med SSB om kvalitetskontroll av rapporterte regnskapstall.

Alle de offentlige helseforetakene (RHF og HF) rapporterer resultatregnskap til SSB hvor kostnader og inntekter spesifiseres i henhold til kontoplan for offentlige helseforetak og fordeles mellom de ulike tjenesteområdene i henhold til gjeldende funksjonskontoplan. Kostnader rapportert under funksjoner for røntgen- og laboratorietjenester inngår i kostnadsgrunnlaget for somatisk sektor i vår tilrettelegging for indikatorformål. I tillegg til regnskapstallene rapporterer foretakene også spesifikasjoner for:

a)  Fordeling av felleskostnader og fellesinntekter

b)  Inntekter fra salg av varer og tjenester til andre foretak (internhandel)

c)  Kjøp og salg av helsetjenester

d)  Tilskudd og videreføringer (gjelder RHF-ene)

Kostnader til ekstern virksomhet er kostnader som ikke knyttes til rapportert pasientbehandling, og som derfor ekskluderes fra beregningsgrunnlaget for kostnadsindikatorer. Helsedirektoratet innhenter denne informasjonen som en del av grunnlagene for beregning av kostnadsvekter til ISF-formål.

Private sykehus og andre private institusjoner tilknyttet spesialisthelsetjenesten rapporterer også   regnskapsdata til SSB. Private institusjoner som inngår i utvalget for beregning av kostnadsindikatorer rapporterer, på samme måte som de offentlige helseforetakene, en oversikt over ekstern virksomhet.

Aktivitetsgrunnlag

Informasjon om den totale aktiviteten i det enkelte foretak er tilrettelagt og summert fra personentydige registerdata utlevert fra Norsk pasientregister (NPR).

DRG-poeng benyttes som et aktivitetsmål justert for forventet ressurskrav i pasientbehandlingen. Ved beregning av kostnad per DRG-poeng benyttes sum av DRG-poeng fra pasientdata for både døgn-, dag- og polikliniske episoder. DRG-poeng fra døgn- og dagvirksomheten tar utgangspunkt i korrigerte DRG-vekter for alle opphold som grupperes til DRG, og kan avvike noe fra DRG-poeng som danner grunnlag for ISF (innsatsstyrt finansiering).

DRG-poengene for 2018–2022 er standardiserte for å være sammenlignbare gjennom perioden.

Koronapandemien preget driften i helseforetakene i årene 2020­–2022, blant annet i form av lavere aktivitet. I disse årene fikk helseforetakene tilskudd som skulle kompensere for bortfallet av aktivitetsbaserte inntekter. Helsedirektoratet har innhentet informasjon fra RHF-ene om hvor mye hvert enkelt foretak har fått i kompensasjon for bortfall av ISF-inntekter disse årene. Dette tilskuddet har blitt omregnet til DRG-poeng for analyseformål. Enhetspris ISF for somatisk spesialisthelsetjeneste er lagt til grunn for omregning av helseforetakenes kompensasjon til estimerte DRG-poeng. I denne analysen ser vi derfor på de to aktivitetsmålene faktiske registrerte DRG-poeng og korrigerte DRG-poeng. Korrigerte DRG-poeng er faktisk registrerte DRG-poeng pluss estimerte DRG-poeng (basert på kompensasjonen for nedgang i aktivitetsbaserte inntekter).

Faktiske og korrigerte DRG-poeng framgår av grunnlagstallene i visningen. Påslaget for aktivitetsbortfall var 7,2 prosent i 2020, 4,2 prosent i 2021 og 1,9 prosent i 2022.

Liggedøgn beregnes som et aktivitetsmål knyttet til dag- og døgnepisoder. Episoder hvor pasienten er skrevet ut og inn samme dag er gitt en liggetid på 0,5 døgn.

Definisjoner

Avgrensing av kostnader til pasientbehandling

Kostnadsgrunnlaget for kostnadsindikatorene avgrenses til å gjelde behandlingsrelaterte driftskostnader ved det enkelte foretak, og tilrettelegges særskilt for å kunne kobles mot aktivitetsrapportering til Norsk pasientregister (NPR).

Ekskluderte kostnader

Ved avgrensing av kostnader til pasientbehandling ekskluderes følgende kostnadskomponenter fra brutto driftskostnader på k4 – k7:

Kjøp av pasientbehandling

Ekskluderte kostnader omfatter spesifiserte tilskudd til private og kjøp av pasientbehandling fra andre foretak i eller utenfor regionen. Beløpet er identifisert ved spesifikasjoner fra foretakene og kostnader ført under k456, k457, k460, k463, k464 og k469 i kontoplan for offentlige helseforetak.

Salg og utleie

Kostnader til salg og utleie estimeres ved spesifiserte inntekter fra internhandel og øvrige inntekter ført under k30, k31, k34 og k36 i kontoplan for offentlige helseforetak. Det estimerte beløpet trekkes ut av indikatorgrunnlaget.

Forskning

Kostnader til forskning trekkes ut i henhold til spesifikasjoner fra foretakene. I hovedsak er foretakenes spesifikasjoner basert på beregninger rapportert til NIFU.

Medikamentkostnader til H-resepter

Kostnadene er trukket ut i henhold til spesifikasjoner fra foretakene.

Annen ekstern virksomhet

Kostnadene gjelder utbetalinger til pasientskadeerstatning på k751 og ulike eksterne oppgaver spesifisert fra foretakene. Dette omfatter eksempelvis

 • Drift av kompetansesenter
 • Kommunale tilskudd
 • Prosjektkostnader
 • Administrasjon av behandlingshjelpemidler
 • Laboratorietjenester på vegne av andre foretak

Poliklinisk lab/ røntgen

Poliklinisk lab/røntgen gir ikke DRG-poeng. Kostnadene spesifiseres ikke i rapportert KOSTRA‑regnskap. Fra 2020 trekkes disse kostnadene ut i henhold til spesifikasjoner fra foretakene. For å få sammenlignbarhet siste årene, presenteres det for 2019 prisjusterte kostnader, hvor prisindeks fra SSB er benyttet. For 2018, og for foretak som ikke spesifiserer kostnader til poliklinisk lab/røntgen estimeres kostnadene ved hjelp av egenandeler og helforefusjoner ført under funksjonene 620 - 637. På bakgrunn av beregnede kostnader til denne aktiviteten ved et utvalg sykehus og sett i forhold til polikliniske inntekter, er kostnaden satt lik summen av

 1. Polikliniske egenandeler på konto 322 
 2. 2* helforefusjoner knyttet til lab/røntgen på konto 323
 3. eventuelle helforefusjoner på konto 324
 4. egenandeler ut over frikortbeløp på konto 328

Avgrensing av kostnader til døgnbehandling i somatisk sektor

Ved beregning av kostnad per liggedøgn i somatisk sektor korrigeres kostnadsgrunnlaget for polikliniske episoder som ikke gir liggedøgn. Dette gjøres ved å trekke ut en andel av kostnadene tilsvarende andelen DRG-poeng fra polikliniske episoder.

Priskorrigering

Ved presentasjon av kostnader i målt i faste 2022 kroner benyttes SSB sin prisindeks for statlige helsetjenester.

ÅrAkkumulert prisindeksPrisvekst fra året før
20061,7411,041
20071,6091,082
20081,5181,060
20091,4811,025
20101,4491,022
20111,3721,056
20121,3191,040
20131,2681,040
20141,2231,037
20151,1521,062
20161,1790,977
20171,1651,012
20181,1431,019
20191,0941,045
20201,1150,981
20211,0591,053
20221,0001,059

Om SAMDATA spesialisthelsetjenesten

Formålet med SAMDATA er å utarbeide sammenlignbar statistikk og analyser om utviklingen og forskjellene i spesialisthelsetjenesten. Resultatene utgjør et av grunnlagene for styring og utvikling av tjenestene. Kostnader, produktivitet, aktivitet og bruk av tjenester er sentrale tema i SAMDATA.   

Rapporter fra SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om denne visningen, send e-post til Håvard Andre Dalheim: havard.andre.dalheim@helsedir.no og/eller Marit Pedersen: marit.pedersen@helsedir.no

 

Først publisert: 10.05.2024 Siste faglige endring: 09.04.2024