Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Utskrivningsklare pasienter etter bosted – somatikk

Her finner du informasjon om utskrivningsklare pasienter i somatisk spesialisthelsetjeneste. Det inngår antall pasienter, antall opphold og oppholdstid fordelt etter om de har overliggerdøgn eller ikke. Det presenteres kjønn- og aldersstandardiserte rater (per 1 000 innbyggere) gitt siste års befolkning. I tillegg vises rater (per 1 000 innbyggere) fordelt på kjønn og aldersgrupper. Det er tatt utgangspunkt i pasienten bostedskommune, og er uavhengig av hvor pasienten ble behandlet.

Ved helseforetakene i Midt-Norge er det få registrerte opphold for utskrivningsklare pasienter uten overliggerdøgn. Det må derfor utvises forsiktighet ved tolkning av disse tallene. 

Resultater

I 2021 var det i overkant av 18 000 opphold med overliggerdøgn. Det er betydelig høyere enn i 2020, men svakt lavere enn i 2019. Det ble registrert om lag 63 700 overliggerdøgn, som er langt flere enn i 2020 og 2 200 flere enn i 2019. Gjennomsnittlig oppholdstid som utskrivningsklar var 3,5 døgn, svakt høyere enn de to foregående årene. 

Vekst i antall utskrivningsklare pasienter 

I 2021 var det totalt omtrent 82 500 utskrivningsklare pasienter, det er det høyeste antallet i hele femårsperioden. Av de utskrivningsklare pasientene hadde 66 500 pasienter kun utskrivningsklare opphold uten overliggerdøgn, det er flere enn tidligere i perioden. Det betyr at 80 prosent av de utskrivningsklare pasientene skrives ut uten overliggerdøgn. Det er en lavere andel enn for 2020, men høyere enn for de resterende årene i femårsperioden. Det var i underkant av 9 400 pasienter som kun hadde utskrivningsklare opphold med overliggerdøgn i 2021. Det er flere enn i 2020 og 2017, og færre enn i 2018 og 2019. Antall pasienter som hadde både utskrivningsklart opphold med overliggerdøgn og utskrivningsklart opphold uten overliggerdøgn, var høyere i 2021 enn i 2020 og 2017, og på samme nivå som for 2018 og 2019. Dette betyr at veksten i totalt antall utskrivingsklare pasienter i femårsperioden, hovedsakelig skyldes en vekst i utskrivningsklare pasienter uten overliggerdøgn. 

Av alle utskrivningsklare pasienter var 83 prosent i alderen 67 år eller eldre. Andelen holdt seg stabil gjennom hele femårsperioden fra 2017 til 2021. Aldersgruppen 67 til 79 år utgjorde 32 prosent av alle utskrivningsklare pasienter i 2021, mens aldergruppen 80 år og eldre utgjorde 51 prosent.  

I overkant av fire prosent av befolkningen i aldersgruppen 67 til 79 år var utskrivningsklare pasienter i 2021.  Det er noe høyere enn for årene 2017 til 2020. For aldersgruppen 80 år og eldre var i overkant av 17 prosent av befolkningen utskrivningsklare pasienter i 2021. Det er høyere enn for 2020, men lavere enn de resterende årene i femårsperioden for Norge totalt.   

Færre opphold med overliggerdøgn i 2021 sammenlignet med 2018 og 2019 

I 2021 var det i overkant av 132 800 utskrivningsklare opphold. Av disse var 86 prosent utskrivningsklare opphold uten overliggerdøgn (114 800 opphold). Det er omtrent samme andel som for perioden 2017 til 2019, og tre prosentpoeng lavere enn i 2020. Fra 2019 til 2020 var det liten endring i antall opphold uten overliggerdøgn, mens det fra 2020 til 2021 var en vekst på om lag 7 000 opphold. Omtrent halvparten av denne veksten var for befolkningen i Nord.  

Ved i overkant av 18 000 opphold var det overliggerdøgn i 2021. Det er en vekst på 4 700 opphold fra 2020, og en svak nedgang fra 2018 og 2019. Det var vekst i denne typen opphold ved alle helseforetaksområdene fra 2020 til 2021. Fra 2019 til 2021 var det noe mer sprikende endringer, men med noen unntak var det færre opphold med overliggerdøgn blant befolkningen i foretaksområdene i Sør-Øst og Vest, mens det var vekst i Midt-Norge og Nord. Finnmark var, med unntak av for 2018, området med flest opphold med overliggerdøgn per innbygger, og hadde i 2021 5,9 opphold overliggerdøgn per 1 000 innbyggere. Det er nesten 8 ganger høyere enn ved Helse Førde-området, som i hele perioden var området med færrest opphold per innbygger.  

For aldersgruppen 67 til 79 år var det i overkant av 44 100 utskrivningsklare opphold i 2021. Av disse var omtrent 5 700 opphold hvor pasienten hadde overliggerdøgn. Antall opphold med overliggerdøgn var høyere i 2021 enn for de fire foregående årene. Det var 9 opphold per 1 000 innbyggere for opphold med overliggerdøgn for denne aldersgruppen. Det er en vekst på 2,3 opphold per 1 000 innbyggere fra 2020, og er svakt lavere enn i 2019 og 2018 (9,4 per 1 000 innbyggere begge år).  

I 2021 var det om lag av 65 700 utskrivningsklare opphold for aldersgruppen 80 år og eldre. Av disse var i overkant av 10 300 opphold med overliggerdøgn. Det var 2 700 flere opphold med overliggerdøgn i 2021 enn i 2020, og henholdsvis rundt 400 og 500 færre enn i 2019 og 2018. Per 1 000 innbyggere var det 43,1 opphold med overliggerdøgn i 2021. Det er en vekst på 10,7 opphold per 1 000 innbyggere fra 2020, men er lavere enn for årene 2017 til 2019.  

Økte forskjeller i antall utskrivningsklare oppholdsdøgn per 1 000 innbyggere 

I 2021 hadde utskrivningsklare pasienter til sammen om lag 914 600 oppholdsdøgn på sykehus. Av disse var i underkant av 63 700 overliggerdøgn. Det er cirka 18 000 flere overliggerdøgn enn i 2020, og 2 200 flere enn i 2019. Fra 2019 til 2021 var det vekst i antall overliggerdøgn for befolkningen i Midt Norge og Nord, mens det var en nedgang i Vest og Helse Sør-Øst. 

For Norge samlet var det 11,7 overliggerdøgn per 1 000 innbyggere i 2021. Det er vekst på 3,2 overliggerdøgn fra 2020, og tilnærmet uendret fra 2019. Det er imidlertid betydelige forskjeller i ratene mellom foretaksområdene. Befolkningen i Sør-Øst og Vest hadde færre overliggerdøgn per innbyggere i 2021 enn for årene 2017 til 2019, mens befolkningen i Midt-Norge og Nord hadde flere overliggerdøgn per innbyggere i 2021 enn de fire foregående årene. Befolkningen i Midt-Norge og Nord hadde i hele perioden flere overliggerdøgn per innbyggere enn i Vest og Sør-Øst, og utviklingen de siste årene har ført til større forskjeller. I 2018 og 2019 var differansen mellom området med lavest rate og området med høyest rate på rundt 27 overliggerdøgn per 1 000 innbyggere, mens det i 2021 økte til 40 overliggerdøgn per 1 000 innbyggere.  

For aldersgruppen 67 til 79 år var det totalt omtrent 335 800 oppholdsdøgn for utskrivningsklare pasienter i 2021. Av disse var omtrent 19 400 overliggerdøgn, og det er det høyeste antallet i hele femårsperioden. Per 1 000 innbyggere var det 30,8 overliggerdøgn for denne aldersgruppen i 2021. Det er vekst fra 2020, men tilnærmet uendret fra 2019. Blant befolkningen i Sør-Øst og Vest var det en nedgang i antall overliggerdøgn per innbygger fra 2019 til 2021, mens det var en vekst i Midt-Norge og Nord.   

For aldersgruppen 80 år og eldre år var det totalt i overkant av 378 900 døgn for utskrivningsklare pasienter i 2021. Av disse var 27 000 overliggerdøgn, og det er også det høyeste antallet i femårsperioden. Per 1 000 innbyggere var det 154,2 overliggerdøgn for aldersgruppen 80 år og eldre. Det er høyere enn for 2020 og 2017, men lavere enn i 2018 og 2019. Fra 2019 til 2021 var det en nedgang på 43 overliggerdøgn per 1 000 innbyggere i Vest, mens det i Nord var en vekst på over 100 overliggerdøgn per 1 000 innbyggere.   

Vekst i gjennomsnittlig oppholdstid som utskrivningsklar siste to år 

Gjennomsnittlig oppholdstid som utskrivningsklar var 3,5 døgn i 2021. Det er det samme som i 2017 og 2018, og en anelse høyere enn i 2019 og 2020 for Norge totalt. Det var imidlertid store forskjeller mellom helseforetaksomområdene, og forskjellene økte i femårsperioden. UNN-området hadde i 2021 lengst oppholdstid som utskrivningsklar med 8,4 døgn i gjennomsnitt, det er 5,3 ganger lengre enn for befolkningen i Østfold, som var området med kortest oppholdstid som utskrivningsklar i 2021. I 2017 lå pasientene i området med lengst oppholdstid som utskrivningsklar 3,7 ganger lengre enn i området med kortest oppholdstid som utskrivningsklar.  

 

Definisjoner og beskrivelse av datagrunnlag 

 

Datakilde 

Data er fra Norsk pasientregister (NPR). Offentlig finansierte opphold og konsultasjoner ved private sykehus inngår i NPR, mens privatfinansiert aktivitet er ekskludert.

Bostedsområde 

Bostedsområdene er sammenfallende med helseforetakenes «sørge for-ansvar». Det tas utgangspunkt i pasientens bosted, og er uavhengig av hvor pasienten ble behandlet. Dersom samme pasient er registrert med flere bostedskommuner samme år, vil pasienten få det siste gyldige registrerte kommunenummer på alle opphold. Pasienter som ikke har gyldig kommunenummer eller mangler kommunenummer er ekskludert.  

Opphold for personer med kommunenummer 301 Oslo som har bydelskode Marka eller ikke gyldig bydelskode, er lagt til OUS alle år.  

Oversikt over bostedsområdene 

Rateberegning (per 1 000 innbyggere) 

Rate (ustandardisert) er antall kontakter/opphold dividert med antall innbyggere i det området pasientene kommer fra (bostedsregion eller bostedsområde) inndelt etter kjønn og bestemte aldersgrupper.  

Rater for alle aldersgrupper samlet er kjønn- og aldersstandardisert og standardisert etter siste års befolkning. En slik standardisering blir her foretatt ved en femdeling av aldersgruppene for begge kjønn. Vi beregner først rater for hver kjønns- og aldersgruppe i hvert område for hvert år. Denne raten blir deretter multiplisert med totalt antall personer i befolkningen for denne aldersgruppen siste år. Til slutt summeres alle produktene for kjønn- og aldersgruppene og divideres med hele befolkningen siste år. I fanen Tabellvisning presenteres også de ustandardiserte ratene for alle aldersgrupper totalt. 

Befolkningstallene er hentet fra SSB, og er fra 1. januar påfølgende år. 

Definisjon av utskrivningsklare pasienter  

Utskrivningsklare pasienter er unike pasienter som er innlagt med minst ett døgnopphold hvor pasienten er meldt utskrivningsklar i det det aktuelle året.  

Utskrivningsklare pasienter er inndelt etter hvorvidt de kun hadde opphold uten overliggerdøgn, kun hadde opphold med overliggerdøgn eller om de hadde både opphold med og uten overliggerdøgn samme år.  

Definisjon av utskrivningsklare opphold 

Utskrivingsklare opphold defineres som avsluttede sykehusopphold (utskrivinger) hvor pasienten er meldt utskrivningsklar, og har oppholdt seg på sykehuset over døgnskillet. Dersom en pasient har flere opphold på samme dag, f.eks. ved overføring fra et helseforetak til et annet, er oppholdene slått sammen (aggregert) til ett opphold.  

Definisjon av behandlingsdøgn, overliggerdøgn og gjennomsnittlig liggetid 

Behandlingsdøgn er døgn før pasienten ble meldt utskrivningsklar. Dersom en pasient blir avmeldt som utskrivningsklar, vil døgn fram til en ev. ny dato for utskrivningsklar bli regnet som behandlingsdøgn. 

Overliggerdøgn er døgn pasienter har vært på sykehus etter at han/hun ble vurdert som klar for utskrivning av sykehuset.  

Total oppholdstid beregnes som utskrivningsdato minus innleggelsesdato for oppholdene. For opphold uten overliggerdøgn vil antall behandlingsdøgn og totalt antall oppholdsdøgn være lik.  

Gjennomsnittlig oppholdstid er antall oppholdsdøgn for utskrivningsklare opphold dividert på antall utskrivningsklare opphold. 

Gjennomsnittlig oppholdstid som utskrivningsklar er antall overliggerdøgn dividert på antall opphold med overliggerdøgn.  

Om SAMDATA spesialisthelsetjenesten 

Formålet med SAMDATA er å utarbeide sammenlignbar statistikk og analyser om utviklingen og forskjellene i spesialisthelsetjenesten. Resultatene utgjør et av grunnlagene for styring og utvikling av tjenestene. Kostnader, produktivitet, aktivitet og bruk av tjenester er sentrale tema i SAMDATA.  

Rapporter fra SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 

Rapporter og analysenotater innen SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål om denne visningen, send epost til Tone Rian Myrli: tone.rian.myrli@helsedir.no og/eller Silje Mortensen: silje.mortensen@helsedir.no

Relevante lenker

Først publisert: 22.09.2022 Sist faglig oppdatert: 17.03.2023