Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Døgnbehandling etter bosted – somatikk

Her finner du informasjon om døgnopphold (pasientopphold) etter behandling (kirurgi eller medisin) og hastegrad (øyeblikkelig hjelp eller planlagt), samt totalt antall døgnpasienter i somatisk spesialisthelsetjeneste. Det presenteres kjønn- og aldersstandardiserte rater (per 1 000 innbyggere) gitt siste års befolkning. I tillegg vises rater (per 1 000 innbyggere) fordelt på kjønn og aldersgrupper. Det er tatt utgangspunkt i pasienten bostedskommune, og er uavhengig av hvor pasienten ble behandlet. 

Resultater

I 2021 hadde 9,4 prosent av befolkningen ett etter flere døgnopphold i somatisk spesialisthelsetjeneste. Det er en lavere andel enn for årene 2017 til 2019. Antall døgnopphold per 1 000 innbyggere var 135, noe som er en reduksjon fra både 2019 og 2017. Ratene var lavere i 2021 sammenlignet med 2017 til 2019 både for planlagte døgnopphold og øyeblikkelig hjelp døgnopphold, med sterkest reduksjon i planlagte opphold. 

Færre døgnpasienter i 2021 sammenlignet med 2017-2019 

For Norge totalt var det om lag 508 230 døgnpasienter i 2021. Det er i overkant av 13 000 færre pasienter enn i 2019, og omtrent 21 300 færre enn i 2017. 9,4 prosent av befolkningen hadde minst ett døgnopphold i 2021. I 2017 var tilsvarende andel 10,2 prosent, og i 2019 var andelen 9,8 prosent.   

Færre døgnopphold i 2021 enn i perioden 2017 til og med 2019 

I 2021 var det totalt nær 730 500 døgnopphold i somatisk spesialisthelsetjeneste. Det er i underkant av 24 400 færre døgnopphold enn i 2019, og omtrent 30 100 færre enn i 2017. Med unntak av for siste år (2020-2021), var det en gradvis nedgang i antall døgnopphold i femårsperioden for Norge totalt. Antall døgnopphold per pasient holdt seg stabilt på 1,4 opphold i hele femårsperioden.  

Det var 135 døgnopphold per 1 000 innbyggere i 2021 for Norge totalt. Det er en nedgang på 7,9 opphold per 1 000 innbyggere fra 2019 og 12,5 døgnopphold per 1 000 innbyggere fra 2017. Alle bostedsområdene hadde nedgang i antall døgnopphold per 1 000 innbyggere fra 2017 til 2021.  

Øyeblikkelig hjelp, og da spesielt øyeblikkelig hjelp medisin, utgjør hovedvekten av døgnoppholdene. I 2021 var 76 prosent av døgnoppholdene registrert som øyeblikkelig hjelp. Øyeblikkelig hjelp medisin utgjorde 64 prosent av døgnoppholdene samme år. Antall og andel øyeblikkelig hjelp, både for kirurgi og medisin, var høyere i 2021 enn for perioden 2017 til 2019, men målt per 1 000 innbyggere var det en svak reduksjon. Reduksjonen i antall døgnopphold skyldes altså færre planlagte opphold. Antallet planlagte døgnopphold var i 2021 omtrent 178 650, det er 15 prosent færre (-32 069) enn i 2019 og 19 prosent færre (-41 785) enn i 2017.  

Nedgang i antall oppholdsdøgn i 2021 sammenlignet med perioden 2017-2019 

Det var ca. 2 974 000 oppholdsdøgn i 2021. Det er 129 100 flere enn i 2020, og henholdsvis 211 700 og 286 000 færre enn i 2019 og 2017. Med unntak av for Helse Førde, var det nedgang i antall oppholdsdøgn ved alle bostedsområdene i 2021 sammenlignet med 2019. Fra 2017 til 2021 var det, med unntak av Helgeland, nedgang i antall oppholdsdøgn ved alle bostedsområdene. 

Antall oppholdsdøgn per 1 000 innbyggere var 548 døgn for Norge totalt i 2021, det er henholdsvis 56 og 88 færre oppholdsdøgn per 1 000 innbyggere enn for årene 2019 og 2017. Antall oppholdsdøgn per 1 000 innbyggere var i 2021 lavere ved alle bostedsområdene sammenlignet med både 2019 og 2017.  

Gjennomsnittlig oppholdstid var 4,1 døgn for Norge totalt, noe som er 0,2 døgn kortere enn i 2017. Alle regionene hadde kortere gjennomsnittlig oppholdstid i 2021 enn i 2019 og 2017. Befolkningen i Nord hadde lengst oppholdstid i gjennomsnitt i 2021 (4,5 døgn), mens befolkningen i regionene Vest og Sør-Øst hadde kortest (4,0 døgn). Sammenlignet med 2017 hadde befolkningen i alle bostedsområdene, med unntak av Telemark (vekst på 0,03 døgn), kortere gjennomsnittlig oppholdstid i 2021. Det var også jevnt over en nedgang i oppholdstid i bostedssområdene fra 2019 til 2021, med unntak av Helse Førde-området (vekst på 0,06 døgn). Forskjellene mellom bostedsområdene i gjennomsnittlig oppholdstid var litt større i 2021 enn for årene 2017 til 2019. I 2021 lå pasientene i snitt én dag lengre i området med lengst oppholdstid sammenlignet med området med kortest oppholdstid. Tilsvarende differanse var 0,9 døgn for årene 2017, 2018 og 2019.  

Selv om antall døgnopphold som øyeblikkelig hjelp var høyere i 2021 enn i 2017 til 2019, var det færre oppholdsdøgn for øyeblikkelig hjelp i 2021 enn i 2017 til 2019. Alle fire regionene hadde færre oppholdsdøgn for denne typen opphold i 2021 enn i 2017. I 2021 ble det registrert om lag 2 329 600 oppholdsdøgn for øyeblikkelig hjelp, det er 50 300 færre enn i 2019 og 73 700 færre enn 2017. Gjennomsnittlig oppholdstid for øyeblikkelig hjelp ble redusert fra 4,4 døgn i perioden 2017 til 2019 til 4,2 døgn i 2020 og 2021.   

I 2021 var det 644 300 planlagte oppholdsdøgn. Dette er en sterk reduksjon på 20 prosent, 161 400 færre døgn, enn i 2019. Reduksjonen i antall planlagte oppholdsdøgn er sterkere enn nedgangen i antall planlagte døgnopphold, noe som betyr at gjennomsnittlig oppholdstid ble redusert. I 2021 var gjennomsnittlig oppholdstid for planlagte opphold 3,6 døgn, mot 3,8 døgn i 2019.  

Definisjoner og beskrivelse av datagrunnlag 

Datakilde 

Data er fra Norsk pasientregister (NPR). Offentlig finansierte opphold og konsultasjoner ved private sykehus inngår i NPR, mens privatfinansiert aktivitet er ekskludert.

Bostedsområde 

Bostedsområdene er sammenfallende med helseforetakenes «sørge for-ansvar». Det tas utgangspunkt i pasientens bosted, og er uavhengig av hvor pasienten ble behandlet. Dersom samme pasient er registrert med flere bostedskommuner samme år, vil pasienten få det siste gyldige registrerte kommunenummer på alle opphold. Pasienter som ikke har gyldig kommunenummer eller mangler kommunenummer er ekskludert.  

Opphold for personer med kommunenummer 301 Oslo som har bydelskode Marka eller ikke gyldig bydelskode, er lagt til OUS alle år.  

Oversikt over bostedsområder

Rateberegning (per 1 000 innbyggere) 

Rate (ustandardisert) er antall kontakter/opphold dividert med antall innbyggere i det området pasientene kommer fra (bostedsregion eller bostedsområde) inndelt etter kjønn og bestemte aldersgrupper.  

Rater for alle aldersgrupper samlet er kjønn- og aldersstandardisert og standardisert etter siste års befolkning. En slik standardisering blir her foretatt ved en femdeling av aldersgruppene for begge kjønn. Vi beregner først rater for hver kjønns- og aldersgruppe i hvert område for hvert år. Denne raten blir deretter multiplisert med totalt antall personer i befolkningen for denne aldersgruppen siste år. Til slutt summeres alle produktene for kjønn- og aldersgruppene og divideres med hele befolkningen siste år. I fanen Tabellvisning presenteres også de ustandardiserte ratene for alle aldersgrupper totalt. 

Befolkningstallene er hentet fra SSB, og er fra 1. januar påfølgende år. 

Definisjon av døgnopphold, oppholdsdøgn og gjennomsnittlig oppholdstid 

Døgnopphold defineres som avsluttede sykehusopphold (utskrivinger) hvor pasienten er på sykehuset over døgnskillet, det vil si at pasienten skrives ut en senere dato enn innleggelsesdatoen. Dersom en pasient har flere opphold på samme dag, f.eks. ved overføring fra et helseforetak til et annet, er oppholdene slått sammen (aggregert) til ett opphold.  

I døgnoppholdene inngår ikke opphold med 0 oppholdsdøgn eller opphold for pasienter som er innlagt for dagbehandling eller rehabilitering.  

Oppholdsdøgn beregnes som utskrivningsdato minus innleggelsesdato for døgnoppholdene.  

Gjennomsnittlig oppholdstid er antall oppholdsdøgn dividert på antall døgnopphold.  

Definisjon av døgnpasienter  

Døgnpasienter er unike pasienter som er innlagt med minst ett døgnopphold i løpet av året.  

Definisjon av hastegrad: øyeblikkelig hjelp eller planlagt 

Øyeblikkelig hjelp 

Sykehusopphold som i pasientdata er registrert med hastegradskoder for øyeblikkelig hjelp, det vil si akutt eller innen 24 timer. I tillegg er alle fødsler og friske nyfødte (DRG 370, 371, 372, 373, 374, 375, 382, 390, 391) definert som øyeblikkelig hjelp i SAMDATA. Registreringspraksisen av fødsler og friske nyfødte varierer mellom helseforetakene, og omkodes i SAMDATA for å sikres at informasjonen er sammenlignbar på tvers av enheter. 

For døgnopphold som er aggregert (der pasienten har to eller flere opphold på samme dag) blir det sammenslåtte oppholdet registrert som øyeblikkelig hjelp dersom første opphold i tid er registrert som øyeblikkelig hjelp. 

Planlagt 

Sykehusopphold som i pasientdata er registrert med hastegrad «planlagt eller venting over 24 timer» og «tilbakeføring av pasient fra annet sykehus».  

For døgnopphold som er aggregert (der pasienten har to eller flere opphold på samme dag) blir det sammenslåtte oppholdet registrert som planlagt dersom første opphold i tid er registrert som planlagt. 

Definisjon av behandling: kirurgi eller medisin 

Inndeling i kirurgi og medisin bestemmes av om døgnoppholdet grupperes i en kirurgisk DRG (DRG-type=K) eller ikke. Medisinske døgnopphold er gruppert i en ikke-kirurgisk DRG. For å bli gruppert i en kirurgisk DRG må det være registrert minst én operasjonsstuekrevende prosedyre. For døgnopphold som er aggregert (der pasienten har to eller flere opphold på samme dag) blir det sammenslåtte oppholdet registrert som kirurgi dersom minst ett av tilhørende døgnopphold er gruppert i en kirurgisk DRG. 

Om SAMDATA spesialisthelsetjenesten 

Formålet med SAMDATA er å utarbeide sammenlignbar statistikk og analyser om utviklingen og forskjellene i spesialisthelsetjenesten. Resultatene utgjør et av grunnlagene for styring og utvikling av tjenestene. Kostnader, produktivitet, aktivitet og bruk av tjenester er sentrale tema i SAMDATA.  

Rapporter fra SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 

Rapporter og analysenotater innen SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål om denne visningen, send epost til Tone Rian Myrli: tone.rian.myrli@helsedir.no og/eller Silje Mortensen: silje.mortensen@helsedir.no

Relevante lenker

Først publisert: 22.09.2022 Sist faglig oppdatert: 17.03.2023