Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Poliklinikk etter bosted – somatikk

Her finner du informasjon om polikliniske pasienter og kontakter i sykehus og hos avtalespesialist. Det presenteres kjønn- og aldersstandardiserte rater (per 1 000 innbyggere) gitt siste års befolkning. I tillegg vises rater (per 1 000 innbyggere) fordelt på kjønn og aldersgrupper. Det er tatt utgangspunkt i pasientens bostedskommune, og er uavhengig av hvor pasienten ble behandlet.

Resultater

I 2021 hadde 43,9 prosent av befolkningen minst én poliklinisk kontakt i sykehus og/eller hos avtalespesialist, det er omtrent samme andel som i 2019 og 2017. Det var i overkant av 8 millioner polikliniske kontakter i 2021. Av disse var 6 millioner i sykehus og 2 millioner hos avtalespesialist.   

Vekst i antall polikliniske kontakter   

I 2021 hadde 43,9 prosent av befolkningen minst én poliklinisk kontakt i sykehus og/eller hos avtalespesialist. Det er omtrent samme andel som i 2019 og i 2017. Antall kontakter økte i samme periode. Det betyr at pasientene i gjennomsnitt hadde svakt flere kontakter sammenlignet med tidligere år. I 2021 var det 1 489 kontakter per 1 000 innbyggere for landet samlet i sykehus og hos avtalespesialistene. Det er det høyeste antallet i femårsperioden. Veksten kom i sykehus, mens raten hos avtalespesialistene i 2021 var på omtrent samme nivå som i 2020, og lavere enn i perioden 2017-2019. 

Økte forskjeller mellom regionene og bostedsområdene i antall polikliniske pasienter 

Midt-Norge var regionene med flest polikliniske pasienter i 2021. 45,1 prosent av befolkningen tilhørende Midt-Norge var i kontakt med sykehus eller avtalespesialist, det er to prosentpoeng høyere enn i Nord, som var regionen med færrest pasienter. Midt-Norge hadde sterkere vekst i femårsperioden enn de andre regionene. I Sør-Øst og i Nord var andelen polikliniske pasienter i befolkningen lavere i 2021 sammenlignet med både 2019 og 2017. I Vest var det lavere andel poliklinisk pasienter i befolkningen i 2021 sammenlignet 2019, mens den var svakt høyere enn i 2017. 

Med unntak av i Sør-Øst var den prosentvise økning i antall kontakter noe høyere enn veksten i pasienter fra 2019 til 2021. I Sør-Øst var det færre kontakter per innbygger i 2021 enn i 2019, mens de tre andre regionene hadde en vekst i raten på mellom 2 og 4 (2,4-4,1) prosent. Sammenlignet med 2017 var det en svak vekst i antall kontakter per innbygger blant befolkningen i Sør-Øst (2021) på under en prosent, mens veksten i de andre regionene varierte fra 4,8 til 6,5 prosent. 

Forskjellene mellom regionene i andel polikliniske pasienter i befolkningen økte i femårsperioden. Forskjellen mellom regionene med høyest og lavest andel av befolkningen som hadde hatt polikliniske kontakt var på 0,6 prosentpoeng i 2019, og to prosentpoeng i 2021. For bostedsområdene økte variasjonen fra 6 prosentpoeng i 2019 til 8 prosentpoeng i 2021. For antall kontakter per innbygger var variasjonen mellom regionene og bostedsområdene lavere i 2021 sammenlignet med årene 2017-2019. 

Definisjoner og beskrivelse av datagrunnlag 

Datakilde

Data er fra Norsk pasientregister (NPR). Offentlig finansierte opphold og konsultasjoner ved private sykehus inngår i NPR, mens privatfinansiert aktivitet er ekskludert.

Bostedsområde 

Bostedsområdene er sammenfallende med helseforetakenes «sørge for-ansvar». Det tas utgangspunkt i pasientens bosted, og er uavhengig av hvor pasienten ble behandlet. Dersom samme pasient er registrert med flere bostedskommuner samme år, vil pasienten få det siste gyldige registrerte kommunenummer på alle opphold. Pasienter som ikke har gyldig kommunenummer eller mangler kommunenummer er ekskludert.  

Episoder for personer med kommunenummer 301 Oslo som har bydelskode Marka eller ikke gyldig bydelskode, er lagt til OUS alle år.  

Oversikt over bostedsområder

Rateberegning (per 1 000 innbyggere) 

Rate (ustandardisert) er antall kontakter/opphold dividert med antall innbyggere i det området pasientene kommer fra (bostedsregion eller bostedsområde) inndelt etter kjønn og bestemte aldersgrupper.  

Rater for alle aldersgrupper samlet er kjønn- og aldersstandardisert og standardisert etter siste års befolkning. En slik standardisering blir her foretatt ved en femdeling av aldersgruppene for begge kjønn. Vi beregner først rater for hver kjønns- og aldersgruppe i hvert område for hvert år. Denne raten blir deretter multiplisert med totalt antall personer i befolkningen for denne aldersgruppen siste år. Til slutt summeres alle produktene for kjønn- og aldersgruppene og divideres med hele befolkningen siste år. I fanen Tabellvisning presenteres også de ustandardiserte ratene for alle aldersgrupper totalt. 

Befolkningstallene er hentet fra SSB, og er fra 1. januar påfølgende år. 

Generelt om dataene for avtalespesialister 

Dataene for aktivitet hos avtalespesialisert har ulik grad av kompletthet for de enkelte årene. For 2021 var det omtrent 91 prosent av de rapporteringspliktige spesialistene innen somatiske fagområder som rapporterte inn sin aktivitet. I 2017, 2018, 2019 og 2020 var komplettheten henholdsvis 95 prosent, 96 prosent, 95 prosent og 96 prosent. Dette vil påvirke volumet i aktiviteten hos avtalespesialistene. 

I aktivitetsdata for avtalespesialistene er det noe manglende registrering av blant annet takst, kommunenummer og kjønn. For pasienter hos avtalespesialist som også har vært i sykehus, har vi hentet informasjon om kommunenummer og kjønn fra sykehusfilen.  Tabellen under viser hvor mange episoder som mangler informasjon om det overnevnte for de ulike årene, etter kobling med sykehusdata:  

  2017 2018 2019 2020 2021
Mangler takst* 117 852 90 139 86 915 104 188 99 535 
Kjønn ikke oppgitt** 4 655 4 231 2 397 2 224 1 286
Mangler kommunenummer** 4 804 664 6 925 883 213 

*Totalt for all aktivitet i avtalespesialistdata **Gjelder for utvalget som er definert under 

Definisjon av polikliniske kontakter 

Sykehus 

Episoder, samt aktivitet ved private sykehus, som ikke er gruppert i kirurgisk DRG, og som ikke er definert som rehabilitering, kjemoterapi, stråleterapi eller dialyse. Alle episodene er inkludert uavhengig av hvilket helsepersonell som har utført aktiviteten. 

Aggregeringsreglene for polikliniske kontakter ble endret i 2021. Hovedregelen er fortsatt at kontakter for samme pasient samme dag aggregeres til én kontakt. Tidligere ble kontakter hvor lege eller tannlege var utførende helsepersonell ikke aggregert sammen til én kontakt. Den nye aggregeringsregelen medfører at disse nå blir aggregert sammen dersom de er registrert med hovedtilstand i samme HDG (hovediagnosegruppe) samme dag.  Det gjøres unntak for særskilte DRG-er, men det tillates ikke lenger mer enn én kontakt i samme DRG samme dag.  Endringen medfører færre registrerte kontakter sammenlignet med tidligere, og estimert konsekvens er en reduksjon på 51 700 kontakter.  

Avtalespesialist 

Definisjon av polikliniske kontakter hos avtalespesialister er basert på takstene i Normaltariffen for avtalespesialister. For polikliniske kontakter hos avtalespesialistene er følgende ekskludert: manglende takst, enkle kontakter (1ad, 1ad2, 1ak, 1be, 1be, 1bk, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i og 1j) samt kirurgi (k01a, k01b, k01e, k02a, k02b, k02c, k02d, k02e, k02f, k02h, k02h, k0fa, k05b, k05c, 130g, 124a, 124b, 124c, 124d, 124e, 124f, 127e, 138, 129a, 139b, 140a, 140b, 140c, 140d, 140e, 140f, 140g, 140h, 140i, 140j, 140k, 140l, 141a, 141c, 141d, 142c, 143a, 143c, 143e, 143e, 143f, 143g, 145b og 148). 

Definisjon av polikliniske pasienter 

Kun sykehus 

Dette er unike pasienter som hadde minst én polikliniske kontakt som definert over i sykehus. Det vil si at pasienter i denne kategorien ikke hadde en kontakt (som definer over) hos avtalespesialist samme år.   

Kun avtalespesialist 

Dette er unike pasienter som hadde minst én polikliniske kontakt (som definert over) hos kun avtalespesialist. Det vil si at pasienter i denne kategorien ikke hadde en poliklinisk kontakt i sykehus samme år. 

Både sykehus og avtalespesialist 

Dette er unike pasienter som både hadde minst én kontakt i sykehus og minst én kontakt hos avtalespesialist samme år.  

Om SAMDATA spesialisthelsetjenesten 

Formålet med SAMDATA er å utarbeide sammenlignbar statistikk og analyser om utviklingen og forskjellene i spesialisthelsetjenesten. Resultatene utgjør et av grunnlagene for styring og utvikling av tjenestene. Kostnader, produktivitet, aktivitet og bruk av tjenester er sentrale tema i SAMDATA.  

Rapporter fra SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 

Rapporter og analysenotater innen SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål om denne visningen, send epost til Tone Rian Myrli: tone.rian.myrli@helsedir.no og/eller Silje Mortensen: silje.mortensen@helsedir.no

Relevante lenker

Først publisert: 22.09.2022 Sist faglig oppdatert: 17.03.2023