Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kirurgi etter behandlingssted - somatikk

Her finner du informasjon om kirurgi etter oppholdstid og hastegrad (planlagt og øyeblikkelig hjelp). Det presenteres både antall, prosent endring og andeler

Resultater

I 2021 var andelen planlagt dagkirurgi 63,8 prosent for helseforetakene samlet. Dette er 0,6 prosentpoeng høyere enn i 2020. Fra 2017 til 2021 økte andelen planlagt dagkirurgi med 3,3 prosentpoeng for helseforetakene samlet. Antall planlagte dagkirurgiske opphold har økt med 7,7 prosent fra 2020 til 2021. 

Økning i antall i kirurgiske opphold siste år 

I perioden 2017-2019 var det en vekst i totalt antall opphold med kirurgi for helseforetakene samlet, før det ble en nedgang fra 2019 til 2020. Nedgangen i 2020 kan ses i lys av pandemisituasjonen. Fra 2020 til 2021 har antall opphold med kirurgi økt, og er omtrent på nivå med 2019 (0,8 prosent lavere). I 2021 var det til sammen 413 702 opphold med kirurgi, noe som er 22 620 flere enn i 2020. Dette tilsvarer en økning på 5,8 prosent. Sammenlignet med 2019 er antall kirurgiske opphold omtrent 3 500 opphold færre. 

Av de 413 702 oppholdene med kirurgi i 2021 var 77,6 prosent planlagte. Andelen planlagte opphold var svakt høyere enn i 2020, men rundt ett prosentpoeng lavere enn i 2017 og 2019.  I antall var det 19 814 flere opphold med planlagt kirurgi i 2021 enn i 2020, noe som tilsvarer en økning på 6,6 prosent. Det var mindre endring i kirurgiske opphold med øyeblikkelig hjelp som fra 2020 til 2021 økte med 2 806 opphold (3,1 prosent).   

Økningen i planlagte kirurgiske opphold fra 2020 til 2021 var størst for opphold med ett liggedøgn, som økte med 11,2 prosent. Økningen for planlagt dagkirurgi og kirurgi med to eller flere liggedøgn var på henholdsvis 7,7 og 1,1 prosent fra 2020 til 2021. Økningen i kirurgiske opphold med øyeblikkelig hjelp fra 2020 til 2021 var mer jevnt fordelt for de tre kategoriene, fra 1,6 prosent for kirurgi med ett liggedøgn til 3,6 prosent for kirurgi med to eller flere liggedøgn.  

Økt andel planlagt dagkirurgi 

I 2021 var andelen planlagt dagkirurgi av alle planlagte opphold 63,8 prosent for helseforetakene samlet. Dette er 0,6 prosentpoeng høyere enn i 2020. Fra 2017 til 2021 økte andelen planlagt dagkirurgi med 3,3 prosentpoeng for helseforetakene samlet. I de ulike regionene var andelen planlagt dagkirurgi i 2021 høyest i Helse Midt-Norge (65,8 prosent) og lavest i Helse Sør-Øst (63,1 prosent).   

Sammenlignet med 2017 har alle regionene økt andelen med planlagt dagkirurgi, hvorav Helse Vest har hatt størst økning (5 prosentpoeng), mens Helse Nord har hatt minst økning (2,4 prosentpoeng). Bortsett fra i Helse Sør-Øst har også alle regionene økt sin andel planlagt dagkirurgi sammenlignet med 2020.   

Andelen planlagt kirurgi med et liggedøgn har økt med 0,6 prosentpoeng siste år, og fra 2017 har andelen økt med 1,5 prosentpoeng. For planlagt kirurgi med to eller flere liggedøgn har andelen gått ned med 1,2 prosentpoeng siste år og 4,8 prosentpoeng fra 2017.  

Definisjoner og beskrivelse av datagrunnlag  

Datakilde

Det benyttes data fra Norsk pasientregister (NPR). Offentlig finansierte opphold og konsultasjoner ved private sykehus inngår i NPR, mens privatfinansiert aktivitet er ekskludert.  

Behandlingssted 

Data for helseforetak omfatter de offentlige helseforetakene, samt Lovisenberg Diakonale sykehus, Diakonhjemmet sykehus, Martina Hansens hospital, Betanien hospital, Revmatismesykehuset, Haraldsplass Diakonale sykehus, Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus og Betanien Bergen. Aktivitet ved Bergen legevakt og Rusakutten ved Bergen legevakt er inkludert i Helse Bergen HF. Data er eksklusive Oslo Legevakt. 

ISF-regelverk 

Det har de siste årene vært økt fokus på at en større del av behandlingen i spesialisthelsetjenesten skal være dagbehandling. Dagbehandling gir ofte den beste ressursutnyttelsen, og vil i mange tilfeller være til det beste for pasienten. For å stimulere til mer bruk av dagkirurgi, ble ISF-refusjon for utvalgte dagkirurgiske grupper satt opp i 2015 og 2017, samtidig som refusjonen for tilsvarende døgnkirurgiske grupper ble redusert. I 2018 og 2019 ble utvalgte kirurgiske grupper gitt lik ISF-refusjon, uavhengig om pasienten fikk utført døgn- eller dagkirurgi.  

Definisjon av kirurgi 

Inndeling i kirurgi og medisin bestemmes av om døgnoppholdet grupperes i en kirurgisk DRG (DRG-type=K) eller ikke. Medisinske døgnopphold er gruppert i en ikke-kirurgisk DRG. For å bli gruppert i en kirurgisk DRG må det være registrert minst én operasjonsstuekrevende prosedyre.  

Definisjon av hastegrad: øyeblikkelig hjelp eller planlagt 

Øyeblikkelig hjelp 

Sykehusopphold som i pasientdata er registrert med hastegradskoder for øyeblikkelig hjelp, det vil si akutt eller innen 24 timer. I tillegg er alle fødsler og friske nyfødte (DRG 370, 371, 372, 373, 374, 375, 382, 390, 391) definert som øyeblikkelig hjelp i SAMDATA. Registreringspraksisen av fødsler og friske nyfødte varierer mellom helseforetakene, og omkodes i SAMDATA for å sikres at informasjonen er sammenlignbar på tvers av enheter. 

Planlagt 

Sykehusopphold som i pasientdata er registrert med hastegrad «planlagt eller venting over 24 timer» og «tilbakeføring av pasient fra annet sykehus».  

Om SAMDATA spesialisthelsetjenesten 

Formålet med SAMDATA er å utarbeide sammenlignbar statistikk og analyser om utviklingen og forskjellene i spesialisthelsetjenesten. Resultatene utgjør et av grunnlagene for styring og utvikling av tjenestene. Kostnader, produktivitet, aktivitet og bruk av tjenester er sentrale tema i SAMDATA.  

Rapporter fra SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 

Rapporter og analysenotater innen SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål om denne visningen, send epost til Tone Rian Myrli: tone.rian.myrli@helsedir.no og/eller Silje Mortensen: silje.mortensen@helsedir.no

Relevante lenker

Statistikk innen somatikk i SAMDATA er fordelt på enten helseforetak eller bostedsområde. Annen relevant statistikk er dagbehandling hos helseforetak, døgnbehandling hos helseforetak og polikliniske konsultasjoner hos helseforetak. Se også oversikt over statistikk for somatikk i SAMDATA.

Først publisert: 22.09.2022 Sist faglig oppdatert: 17.03.2023