Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Dagbehandling etter behandlingssted - somatikk

Her finner du informasjon om dagbehandling, DRG-poeng og indeks for pasientsammensetning. Det presenteres både antall, prosent endring og andeler

Resultater

Det ble gjennomført totalt 313 728 dagbehandlinger i somatiske sykehus for landet samlet i 2021, noe som er om lag 24 000 flere enn i 2020. Med unntak av i Helse Sør-Øst var antall dagbehandlinger i 2021 på nivå med før pandemien eller høyere. 

Økt antall dagbehandlinger 

I 2021 ble det gjennomført totalt 313 728 dagbehandlinger i somatiske sykehus i Norge. Antall dagbehandlinger økte i perioden fra 2017-2019, før en nedgang i 2020 som sammenfaller med pandemien. Deretter økte antallet med om lag 24 000 (8,4 prosent) fra 2020 til 2021. Antall dagbehandlinger i 2021 i landet samlet var omtrent tilsvarende som i 2017 og 2 prosent lavere enn i 2019.  

Fra 2020 til 2021 økte antall dagbehandlinger i alle regionene. I Helse Midt-Norge var antallet i 2021 9,9 prosent høyere enn før pandemien i 2019. I Helse Nord og Helse Vest var antall dagbehandlinger omtrent tilsvarende som før pandemien. Antall dagbehandlinger i Helse Sør-Øst var i 2021 fortsatt lavere enn før pandemien i 2019, med en nedgang på 5,6 prosent. Antallet dagbehandlinger økte fra 2017 til 2021 i alle regionene unntatt Helse Sør-Øst, og den største økningen (13, 5 prosent) var i Helse Midt-Norge. I Helse Sør-Øst gikk antall dagbehandlinger ned med 6 prosent fra 2017 til 2021.  

Utviklingen i antall dagbehandlinger varierer mellom aldersgruppene. For de under 50 år har det vært en reduksjon fra 2017 til 2021, og sterkest prosentvis nedgang blant de i alderen 0-15 år (14 prosent). Blant de over 50 år har det vært en økning fra 2017 til 2021. Størst prosentvis økning i antall dagbehandlinger var det for aldersgruppen 67-79 år (7 prosent). 

Antall DRG-poeng for dagbehandling økte fra 2017-2019 for landet samlet før nedgangen i pandemiåret 2020. I 2021 var antall DRG-poeng for dagbehandling det høyeste i løpet av femårsperioden. Andelen av DRG-poeng tildelt dagbehandling var 7,2 prosent i 2021, svakt høyere enn i 2019.  Siden 2019 har andelen vært lavest i Helse Nord. Andelen har vært høyest i Helse Sør-Øst hele femårsperioden.  

Definisjoner og beskrivelse av datagrunnlag  

Datakilde

Det benyttes data fra Norsk pasientregister (NPR). Offentlig finansierte opphold og konsultasjoner ved private sykehus inngår i NPR, mens privatfinansiert aktivitet er ekskludert. 

Behandlingsted 

Data for behandlingsted omfatter de offentlige helseforetakene, samt Lovisenberg Diakonale sykehus, Diakonhjemmet sykehus, Martina Hansens hospital, Betanien hospital, Revmatismesykehuset, Haraldsplass Diakonale sykehus, Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus og Betanien Bergen. Aktivitet ved Bergen legevakt og Rusakutten ved Bergen legevakt er inkludert i Helse Bergen HF. Data er eksklusive Oslo Legevakt. 

DRG-poeng og indeks for pasientsammensetning 

DRG-poeng er et uttrykk for hva et opphold i en DRG (diagnoserelatert gruppe) koster i gjennomsnitt, relativt til andre DRG-er. DRG-poengene kan benyttes som et grovt mål på case-mix, og gjør det mulig å sammenligne ressursbruk ved behandling av ulike pasientgrupper. Alle opphold og konsultasjoner kan klassifiseres i DRG-systemet. DRG-poengene er korrigert for systemendringer i ISF tilbake til 2017.  

Indeks for pasientsammensetning er gjennomsnittlig antall DRG-poeng (korrigert for systemendringer) per behandlingsepisode, og gir et bilde på hvor ressurskrevende gjennomsnittsoppholdet/-konsultasjonen er. Indeksen er basert på sum DRG-poeng dividert med sum opphold eller konsultasjoner. 

Definisjon av dagbehandling 

Dagbehandling er innleggelser med uten overnatting. Dialysebehandling, kjemoterapi og stråleterapi med 0 oppholdsdøgn inngår ikke under dagbehandling, men som poliklinisk kontakt (DRG 371x, DRG 856x og DRG 862x). Dagrehabilitering med 0 med oppholdsdøgn inngår heller ikke under dagbehandling (DRG 862x). 

Om SAMDATA spesialisthelsetjenesten 

Formålet med SAMDATA er å utarbeide sammenlignbar statistikk og analyser om utviklingen og forskjellene i spesialisthelsetjenesten. Resultatene utgjør et av grunnlagene for styring og utvikling av tjenestene. Kostnader, produktivitet, aktivitet og bruk av tjenester er sentrale tema i SAMDATA.  

Rapporter fra SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 

Rapporter og analysenotater innen SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål om denne visningen, send epost til Tone Rian Myrli: tone.rian.myrli@helsedir.no og/eller Silje Mortensen: silje.mortensen@helsedir.no

Relevante lenker

Først publisert: 22.09.2022 Sist faglig oppdatert: 17.03.2023