Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Mottakere av habilitering og rehabilitering på institusjon med individuell plan

Indikatoren viser hvor stor andel av mottakerne av tidsbegrenset opphold i institusjon for habilitering og rehabilitering som har en individuell plan.

Resultater

På landsbasis i 2020 hadde 1,5 prosent av tjenestemottakerne med vedtak om habilitering eller rehabilitering i institusjon en virksom individuell plan. Det er en nedgang fra 2,2 prosent i 2019.

Det er variasjoner mellom fylkene. I 2020 hadde Oslo høyest andel med 5,4 prosent, mens Rogaland hadde lavest andel med 0,7 prosent.

For 2019 publiseres det ikke informasjon om andel uten individuell plan, andel som ikke ønsker individuell plan, andel hvor individuell plan ikke er relevant og andel med manglende rapportering. Tallene publiseres ikke fordi endringer i kodeverket i Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) fra og med 2019 har medført at kommunene har rapportert på både gamle og nye verdier. Kun verdien som måler andel med virksom individuell plan er uendret i nytt kodeverk, og andel med virksom plan er derfor det eneste sikre resultatet for 2019. 

Forbehold ved tolkning

13 kommuner har ikke rapportert inn data for 2019 til KPR. Manglende rapportering skyldes i hovedsak at kommunesammenslåinger har gjort det krevende for de nye kommunene å sende inn data. Følgende kommuner har ikke rapportert: Trøgstad, Spydeberg, Askim, Eidsberg, Hobøl, Sørum, Fet, Finnøy, Sveio, Nesna, Karlsøy, Hemne og Granvin. I tillegg har Utsira rapportert sammen med Karmøy. Kommunene som ikke har rapportert vil ikke inngå i fylkesresultatene på aggregert nivå.

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) er ny datakilde for indikatoren og definisjon av indikatoren er endret. Dette gjelder tallene for 2017, 2018 og 2019. I tillegg er definisjonen endret til å måle antall personer som har hatt opphold i løpet av året. Indikatoren målte tidligere bare personer på opphold per 31.12. Ny definisjon gjelder fra og med 2017.

Ulikheter mellom kommuner kan skyldes både underrapportering og mangel på kunnskap om gjeldende regelverk. Kommunene kan ha ulik praksis for tildeling av IP og ulik forståelse for når det er hensiktsmessig med IP. Underrapportering kan også skje når informasjon blir skrevet i feil felt i journalen og dermed ikke blir overført riktig til IPLOS-registeret.

Om indikatoren

Pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan, jf Pasient- og brukerrettighetsloven. Pasientens og brukerens mål, ressurser og helhetlige behov for tjenester skal danne grunnlag for valg og prioritering av tiltak i planen. Individuell plan innebærer en strukturert arbeidsprosess hvor tjenester fra ulike fag, nivåer og sektorer ses i sammenheng og innrettes slik at pasient og bruker kan bli i stand til å nå sine mål. Pasientens, brukerens og eventuelt pårørendes medvirkning og innflytelse i planprosessen er avgjørende. Mål og tiltak nedfelles i et plandokument. Dette skal oppdateres kontinuerlig og være et dynamisk verktøy i koordinering og målretting av tjenestetilbudet. Se nærmere beskrivelser i Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator.

Rapporter og undersøkelser viser at det er pasienter og brukere med behov for rehabilitering og habilitering som ikke får oppfylt retten til individuell plan. Det oppgis ulike årsaker til dette. Helsedirektoratet har i veileder for rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator konkretisert hvordan lovverket skal praktiseres. Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering har overordnet ansvar for individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer. 

Denne indikatoren gir en indikasjon på oppnåelse av en lovpålagt oppgave. Pasienter og brukere med behov for habilitering og rehabilitering antas å oppfylle retten til individuell plan. Andelen med individuell plan bør derfor være så høy som mulig. Indikatoren kan sees i sammenheng med «Individuell plan for habilitering og rehabilitering i hjemmet».

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 24.06.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no