Sykehjemsbeboere med individuell plan som mottar habilitering og rehabilitering

Indikatoren viser hvor stor andel av mottakerne av tidsbegrenset opphold i institusjon for habilitering og rehabilitering som har en individuell plan.

Resultater

På landsbasis i 2018 hadde 1,9 prosent av tjenestemottakerne med vedtak om habilitering eller rehabilitering i institusjon en virksom individuell plan. I 2017 var andelen på 2,1 prosent. I 2009 hadde 3 prosent av tjenestemottakerne en virksom individuell plan.

0,9 prosent av de som var i institusjon ønsket ikke individuell plan, mens for 29,1 prosent er individuell plan rapportert som ikke relevant. De øvrige mangler individuell plan eller mangler rapportering av denne opplysningen.

Det er variasjoner mellom fylkene. I 2018 hadde Tromsø høyest andel med 6,3 prosent. Hedmark hadde lavest andel på under 0,6 prosent.

Forbehold ved tolkning

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) er ny datakilde for indikatoren og definisjon av indikatoren er endret. Dette gjelder tallene for 2017 og 2018. I tillegg er definisjonen endret til å måle antall personer som har hatt opphold i løpet av året. Indikatoren målte tidligere bare personer på opphold per 31.12. Ny definisjon gjelder både 2017 og 2018.

Ulikheter mellom kommuner kan skyldes både underrapportering og mangel på kunnskap om gjeldende regelverk. Kommunene kan ha ulik praksis for tildeling av IP og ulik forståelse for når det er hensiktsmessig med IP. Underrapportering kan også skje når informasjon blir skrevet i feil felt i journalen og dermed ikke blir overført riktig til IPLOS-registeret.

Om indikatoren

Pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan, jf Pasient- og brukerrettighetsloven. Pasientens og brukerens mål, ressurser og helhetlige behov for tjenester skal danne grunnlag for valg og prioritering av tiltak i planen. Individuell plan innebærer en strukturert arbeidsprosess hvor tjenester fra ulike fag, nivåer og sektorer ses i sammenheng og innrettes slik at pasient og bruker kan bli i stand til å nå sine mål. Pasientens, brukerens og eventuelt pårørendes medvirkning og innflytelse i planprosessen er avgjørende. Mål og tiltak nedfelles i et plandokument. Dette skal oppdateres kontinuerlig og være et dynamisk verktøy i koordinering og målretting av tjenestetilbudet. Se nærmere beskrivelser i Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator.

Rapporter og undersøkelser viser at det er pasienter og brukere med behov for rehabilitering og habilitering som ikke får oppfylt retten til individuell plan. Det oppgis ulike årsaker til dette. Helsedirektoratet har i veileder for rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator konkretisert hvordan lovverket skal praktiseres. Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering har overordnet ansvar for individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer. 

Denne indikatoren gir en indikasjon på oppnåelse av en lovpålagt oppgave. Pasienter og brukere med behov for habilitering og rehabilitering antas å oppfylle retten til individuell plan. Andelen med individuell plan bør derfor være så høy som mulig. Indikatoren kan sees i sammenheng med «Individuell plan for habilitering og rehabilitering i hjemmet».

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 20.06.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no