Sykehjemsbeboere vurdert av tannhelsepersonell siste 12 måneder

Indikatoren viser om langtidsbeboere på sykehjem har blitt vurdert eller behandlet av tannhelsepersonell siste 12 måneder

Resultater

På landsbasis i 2018 var 46,7 prosent av sykehjemsbeboere vurdert av tannhelsepersonell siste 12 måneder. I 2017 var andelen på 40,1 prosent. Det har vært en positiv utvikling over tid. I 2009 var andelen sykehjemsbeboere som ble vurdert av tannhelsepersonell siste 12 måneder på 23 prosent.

Det er store variasjoner mellom fylkene. I 2018 hadde Oslo høyest andel, med 72,7 prosent. Finnmark hadde den laveste andelen med 32,3 prosent.

I 2018 var 24,8 prosent av beboerne var registrert med vurdering av tannhelsepersonell mer enn 12 måneder siden, mens andelen som mangler opplysninger siste 12 måneder var på 28,6 prosent.

Forbehold ved tolkning

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) er ny datakilde for indikatoren. Dette gjelder tallene for 2017 og 2018 og kan påvirke sammenlignbarheten med tidligere år.

Ulikheter mellom kommunene viser ikke nødvendigvis bare store forskjeller i tjenestetilbud. Det kan også skyldes underrapportering fra kommunene. Eksempelvis kan opplysningene være dokumentert i journal, men ikke rapportert til registre. Beboere på sykehjem kan også ha valgt å bruke privat tannlege.

Andelene per år er beregnet på grunnlag av tall per 31.12. De som ikke lenger er på sykehjem per 31.12, men som har blitt vurdert av lege tidligere i året blir ikke inkludert i disse beregningene.

Om indikatoren

God tannhelse bidrar til økt livskvalitet og mulighet til god ernæring for sykehjemsbeboere.

Denne indikatoren gir en indikasjon på fylkeskommunenes oppnåelse i en lovpålagt oppgave. Den offentlige tannhelsetjenesten skal gi regelmessig og oppsøkende tilbud til blant andre eldre, langtidssyke, og uføre i institusjon. Beboere på sykehjem i mer enn 3 måneder har rett til vederlagsfri nødvendig tannhelsehjelp på offentlig tannklinikk.

Tannhelsehjelp til beboere på sykehjem tar utgangspunkt i en nasjonal veileder for god klinisk praksis i tannhelsetjenesten og i nasjonale faglige råd om helsefremmende og forebyggende arbeid for voksne over 20 år.

Veilederen tar utgangspunkt i Helsedirektoratets definisjon av akseptabel oral helse. Akseptabel oral helse innebærer at brukeren

• ikke har smerter, ubehag eller alvorlige lidelser i munnhulen

• har tilfredsstillende tyggefunksjon

• kan kommunisere og ha sosial omgang uten problemer som skyldes tennene

Nødvendig tannbehandling er den informasjon og behandling som skal til for at enkeltpersoner kan oppnå og selv bidra til å opprettholde akseptabel oral helse.

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 20.06.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no