Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Sykehjemsbeboere vurdert av tannhelsepersonell siste 12 måneder

Indikatoren viser om langtidsbeboere på sykehjem har blitt vurdert eller behandlet av tannhelsepersonell siste 12 måneder.

Resultater   

I 2022 ble 46,6 prosent av langtidsbeboere på sykehjem registrert som vurdert av tannhelsepersonell siste 12 måneder. Det er en liten økning fra 2021 da andelen var 42,6 prosent. I 2020 var andelen nede på 28,4 prosent, som bør ses i sammenheng med covid-19 og derav begrenset adgang til sykehjemmene. 

Det var store variasjoner mellom fylkene og mellom kommunene. Andelen som hadde blitt vurdert av tannhelsepersonell siste 12 måneder i 2022 var høyest i Oslo med 68,7 prosent og lavest i Vestland med 35,0 prosent.

I 2022 var 28,2 prosent av langtidsbeboere på sykehjem registrert med vurdering av tannhelsepersonell for mer enn 12 måneder siden, mens andelen beboere hvor det manglet opplysninger om tannhelsevurdering var 25,2 prosent.

For mer informasjon om helse- og omsorgstjenester i KPR, se her.

Forbehold ved tolkning

Ulikheter mellom kommunene viser ikke nødvendigvis bare store forskjeller i tjenestetilbud. Det kan også skyldes underrapportering fra kommunene. Eksempelvis kan opplysningene være dokumentert i journal, men ikke rapportert til registre. Beboere på sykehjem kan også ha valgt å bruke privat tannlege.

Andelene per år er beregnet på grunnlag av tall per 31.12. De som ikke lenger er på sykehjem per 31.12, men som har blitt vurdert av tannlege tidligere i året blir ikke inkludert i disse beregningene.

Historikk for indikatoren vises med den nye fylkesstrukturen som var gjeldende fra og med 2020. Det gjelder også for data fra tidligere år, slik at det skal være mulig å sammenligne utviklingen over tid.

I 2019 var det 13 kommuner som ikke rapporterte inn data til Kommunalt pasient- og brukerregister. Manglende rapportering skyldes i hovedsak at kommunesammenslåinger har gjort det krevende for de nye kommunene å sende inn data. Følgende kommuner har ikke rapportert: Trøgstad, Spydeberg, Askim, Eidsberg, Hobøl, Sørum, Fet, Finnøy, Sveio, Nesna, Karlsøy, Hemne og Granvin. I tillegg har Utsira rapportert sammen med Karmøy.

Kommunene som ikke har rapportert inn data vil ikke inngå i fylkesresultatene på aggregert nivå.

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) ble ny datakilde for indikatoren fra og med 2017. 

Om indikatoren

God tannhelse bidrar til økt livskvalitet og mulighet til god ernæring for sykehjemsbeboere.

Denne indikatoren gir en indikasjon på fylkeskommunenes oppnåelse i en lovpålagt oppgave. Den offentlige tannhelsetjenesten skal gi regelmessig og oppsøkende tilbud til blant andre eldre, langtidssyke, og uføre i institusjon. Beboere på sykehjem i mer enn 3 måneder har rett til vederlagsfri nødvendig tannhelsehjelp på offentlig tannklinikk.

Tannhelsehjelp til beboere på sykehjem tar utgangspunkt i en nasjonal veileder for god klinisk praksis i tannhelsetjenesten og i nasjonale faglige råd om helsefremmende og forebyggende arbeid for voksne over 20 år.

Veilederen tar utgangspunkt i Helsedirektoratets definisjon av akseptabel oral helse. Akseptabel oral helse innebærer at brukeren

• ikke har smerter, ubehag eller alvorlige lidelser i munnhulen

• har tilfredsstillende tyggefunksjon

• kan kommunisere og ha sosial omgang uten problemer som skyldes tennene

Nødvendig tannbehandling og informasjon er det viktigste for at enkeltpersoner kan oppnå og selv bidra til å opprettholde akseptabel oral helse.

Først publisert: 21.06.2018 Siste faglige endring: 22.06.2023

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no