Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Sykehjemsbeboere vurdert av tannhelsepersonell siste 12 måneder

Indikatoren viser om langtidsbeboere på sykehjem har blitt vurdert eller behandlet av tannhelsepersonell siste 12 måneder.

Resultater   

På landsbasis i 2021 ble 42,6 prosent av sykehjemsbeboere vurdert av tannhelsepersonell siste 12 måneder, og dette er en tydelig økning fra 2020 da andelen var helt nede i 28,4 prosent. Det er sannsynlig at den store nedgangen i 2020 var relatert til covid-19, med begrensninger i adgang til sykehjemmene. 2021-tallene viser likevel at man ikke er helt tilbake til samme nivå som før pandemien. I 2018 og 2019 lå andelen sykehjemsbeboere som ble vurdert av tannhelsepersonell siste 12 måneder på omtrent 46,5 prosent.

Det er store variasjoner mellom fylker og mellom kommuner. I 2021 hadde Oslo høyest andel med 65 prosent. Rogaland hadde den laveste andelen med 30,7 prosent.

I 2021 var 27,4 prosent av sykehjemsbeboerne registrert med vurdering av tannhelsepersonell for mer enn 12 måneder siden, mens andelen beboere hvor det mangler opplysninger om tannhelsevurdering var på 30,0 prosent.

For mer informasjon om helse- og omsorgstjenester i KPR, se her.

Forbehold ved tolkning

13 kommuner har ikke rapportert inn data for 2019 til Kommunalt pasient- og brukerregister. Manglende rapportering skyldes i hovedsak at kommunesammenslåinger har gjort det krevende for de nye kommunene å sende inn data. Følgende kommuner har ikke rapportert: Trøgstad, Spydeberg, Askim, Eidsberg, Hobøl, Sørum, Fet, Finnøy, Sveio, Nesna, Karlsøy, Hemne og Granvin. I tillegg har Utsira rapportert sammen med Karmøy. Kommunene som ikke har rapportert vil ikke inngå i fylkesresultatene på aggregert nivå.

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) er ny datakilde for indikatoren. Dette gjelder tallene for 2017, 2018 og 2019, og kan påvirke sammenlignbarheten med tidligere år.

Ulikheter mellom kommunene viser ikke nødvendigvis bare store forskjeller i tjenestetilbud. Det kan også skyldes underrapportering fra kommunene. Eksempelvis kan opplysningene være dokumentert i journal, men ikke rapportert til registre. Beboere på sykehjem kan også ha valgt å bruke privat tannlege.

Andelene per år er beregnet på grunnlag av tall per 31.12. De som ikke lenger er på sykehjem per 31.12, men som har blitt vurdert av tannlege tidligere i året blir ikke inkludert i disse beregningene.

Historikk for indikatoren vises med den nye fylkesstrukturen som var gjeldende fra og med 2020. Det gjelder også for data fra tidligere år, slik at det skal være mulig å sammenligne utviklingen over tid.

Om indikatoren

God tannhelse bidrar til økt livskvalitet og mulighet til god ernæring for sykehjemsbeboere.

Denne indikatoren gir en indikasjon på fylkeskommunenes oppnåelse i en lovpålagt oppgave. Den offentlige tannhelsetjenesten skal gi regelmessig og oppsøkende tilbud til blant andre eldre, langtidssyke, og uføre i institusjon. Beboere på sykehjem i mer enn 3 måneder har rett til vederlagsfri nødvendig tannhelsehjelp på offentlig tannklinikk.

Tannhelsehjelp til beboere på sykehjem tar utgangspunkt i en nasjonal veileder for god klinisk praksis i tannhelsetjenesten og i nasjonale faglige råd om helsefremmende og forebyggende arbeid for voksne over 20 år.

Veilederen tar utgangspunkt i Helsedirektoratets definisjon av akseptabel oral helse. Akseptabel oral helse innebærer at brukeren

• ikke har smerter, ubehag eller alvorlige lidelser i munnhulen

• har tilfredsstillende tyggefunksjon

• kan kommunisere og ha sosial omgang uten problemer som skyldes tennene

Nødvendig tannbehandling er den informasjon og behandling som skal til for at enkeltpersoner kan oppnå og selv bidra til å opprettholde akseptabel oral helse.

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 23.06.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no