Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Sykehjemsbeboere vurdert av tannhelsepersonell siste 12 måneder

Indikatoren viser om langtidsbeboere på sykehjem har blitt vurdert eller behandlet av tannhelsepersonell siste 12 måneder.

Resultater   

På landsbasis i 2020 ble 28,5 prosent av sykehjemsbeboere vurdert av tannhelsepersonell siste 12 måneder. Det er en stor nedgang fra 2019, da det var 46,5 prosent. Tidligere har det vært en positiv utvikling på området over tid, med gradvis stigning fra 23,8 prosent i 2013. Det er sannsynlig at den store nedgangen i 2020 er relatert til covid-19, med begrensninger i adgang til sykehjemmene.

Det er store variasjoner mellom fylkene. I 2020 hadde Oslo høyest andel med 48,6 prosent. Rogaland hadde den laveste andelen med 14,2 prosent.

I 2020 var 40,1 prosent av beboerne registrert med vurdering av tannhelsepersonell for mer enn 12 måneder siden, mens andelen som mangler opplysninger var på 31,5 prosent.

Forbehold ved tolkning

13 kommuner har ikke rapportert inn data for 2019 til Kommunalt pasient- og brukerregister. Manglende rapportering skyldes i hovedsak at kommunesammenslåinger har gjort det krevende for de nye kommunene å sende inn data. Følgende kommuner har ikke rapportert: Trøgstad, Spydeberg, Askim, Eidsberg, Hobøl, Sørum, Fet, Finnøy, Sveio, Nesna, Karlsøy, Hemne og Granvin. I tillegg har Utsira rapportert sammen med Karmøy. Kommunene som ikke har rapportert vil ikke inngå i fylkesresultatene på aggregert nivå.

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) er ny datakilde for indikatoren. Dette gjelder tallene for 2017, 2018 og 2019, og kan påvirke sammenlignbarheten med tidligere år.

Ulikheter mellom kommunene viser ikke nødvendigvis bare store forskjeller i tjenestetilbud. Det kan også skyldes underrapportering fra kommunene. Eksempelvis kan opplysningene være dokumentert i journal, men ikke rapportert til registre. Beboere på sykehjem kan også ha valgt å bruke privat tannlege.

Andelene per år er beregnet på grunnlag av tall per 31.12. De som ikke lenger er på sykehjem per 31.12, men som har blitt vurdert av tannlege tidligere i året blir ikke inkludert i disse beregningene.

Om indikatoren

God tannhelse bidrar til økt livskvalitet og mulighet til god ernæring for sykehjemsbeboere.

Denne indikatoren gir en indikasjon på fylkeskommunenes oppnåelse i en lovpålagt oppgave. Den offentlige tannhelsetjenesten skal gi regelmessig og oppsøkende tilbud til blant andre eldre, langtidssyke, og uføre i institusjon. Beboere på sykehjem i mer enn 3 måneder har rett til vederlagsfri nødvendig tannhelsehjelp på offentlig tannklinikk.

Tannhelsehjelp til beboere på sykehjem tar utgangspunkt i en nasjonal veileder for god klinisk praksis i tannhelsetjenesten og i nasjonale faglige råd om helsefremmende og forebyggende arbeid for voksne over 20 år.

Veilederen tar utgangspunkt i Helsedirektoratets definisjon av akseptabel oral helse. Akseptabel oral helse innebærer at brukeren

• ikke har smerter, ubehag eller alvorlige lidelser i munnhulen

• har tilfredsstillende tyggefunksjon

• kan kommunisere og ha sosial omgang uten problemer som skyldes tennene

Nødvendig tannbehandling er den informasjon og behandling som skal til for at enkeltpersoner kan oppnå og selv bidra til å opprettholde akseptabel oral helse.

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 24.06.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no