Sykehjem - forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner

Indikatoren viser andel infeksjoner blant beboere i sykehjem på et gitt tidspunkt, for de fire hyppigste forekommende helseassosierte infeksjonene. Resultatene viser både andel totalt og andel for hver av infeksjonene.

Resultater

Kvalitetsindikatoren er basert på prevalensundersøkelsene av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem (NOIS-PIAH) som utføres hvert år i mai og november. Følgende helsetjenesteassosierte infeksjonene er inkludert i undersøkelsen: urinveisinfeksjon, nedre luftveisinfeksjon, infeksjon i operasjonsområdet og hud- og sårinfeksjoner.

Andelen helsetjenesteassosierte infeksjoner blant beboere i sykehjem totalt for de fire infeksjonene var på 3,6 prosent i november 2019. Det er en minimal økning fra 3,4 prosent ved målingen i mai 2019. Frem til siste måling har andelen infeksjoner gått gradvis ned siden indikatoren ble publisert for første gang med tall for november 2016. Da var andelen på 5,0 prosent.

Forbehold ved tolkning

Prevalens er en relativt upresis registreringsmetode, og gir kun et øyeblikksbilde av situasjonen. Ved små tall vil den tilfeldige variasjonen være stor. I tillegg kan det være variasjon i registreringspraksis. Resultatene bør derfor tolkes med varsomhet. 

Samme overvåkningsmetode benyttes i alle sykehjem, men ulik brukerpopulasjon kan påvirke sammenlignbarheten over tid og mellom behandlingsteder. Alderen og helsen til beboerne, samt tilbudet på det enkelte sykehjem, er forhold som kan påvirke tallene. Indikatoren kan derfor ikke uten videre brukes til sammenligning mellom sykehjem. 

Om indikatoren

​Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) er vanlige og viktige årsaker til sykdom hos beboere i sykehjem, og påfører beboerne det gjelder ekstra lidelse, risiko for innleggelse i sykehus, og økt dødelighet. En stor andel av HAI kan forebygges.

Folkehelseinstituttet har gjennom to årlige prevalensundersøkelser fulgt utviklingen av de fire hyppigste forekommende helsetjenesteassosierte infeksjonene i norske sykehjem siden 2002. Fra mai 2015 ble det i henhold til NOIS-registerforskriften, obligatorisk for sykehjemmene å delta.   

Folkehelseinstituttet bestemmer uke for undersøkelsen, men dag bestemmes av når sykehjemslegen er på sykehjemmet. Kun infeksjoner oppstått i eget sykehjem er inkludert.

Sykehjemmene må selv vurdere egne infeksjonsresultater og behovet for kvalitetsforbedringsarbeid slik at pasientsikkerheten blir god.

Sykehjemmene skal også ha infeksjonskontrollprogram som beskriver systematiske tiltak for forebygging av infeksjoner.

FHI: Prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem, NOIS-PIAH

Først publisert: 07.05.2019 Sist faglig oppdatert: 07.05.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no