Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Sykehjem - forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI)

Indikatoren viser andel HAI blant beboere i sykehjem på et gitt måletidspunkt, både totalt og for de fire hyppigst forekommende infeksjonene.

Resultater

Kvalitetsindikatoren viser andel av beboere på sykehjem med HAI (urinveisinfeksjon, nedre luftveisinfeksjon, infeksjon i operasjonsområdet og hud- og sårinfeksjoner) på et gitt måletidspunkt, samt andel sykehjem som deltar i undersøkelsen.

Totalt var andelen med HAI blant beboere i sykehjem på 3,5 prosent på landsbasis i mai 2023. Andelen var lavest i Rogaland på 2,6 prosent og høyest i Trøndelag på 4,5 prosent. 

Urinsveisinfeksjon var hyppigst forekommende på 1,7 prosent, andel nedre luftveisinfeksjoner var 0,9 prosent, andel infeksjoner i operasjonsområdet var 0,1 prosent og andel hud- og sårinfeksjoner var på 0,7 prosent.

Under halvparten av norske sykehjem deltok i prevalensundersøkelsene i mai 2023. Oppsluttingen har vært lav over tid.

 

Forbehold ved tolkning

Som følge av covid-19-pandemien ble det under prevalensundersøkelsen i mai 2020 åpnet for at sykehjem som ikke hadde kapasitet til å delta i undersøkelsen, ikke deltok. Manglende deltagelse måtte avklares med kommunelege. En del sykehjem leverte ikke inn data i 2020 og 2021. Antall deltakende sykehjem har gått litt opp igjen i løpet av 2022, men er likevel fortsatt lavere enn før pandemien. Lav tilslutningsgrad påvirker datakvaliteten negativt og skaper noe usikkerhet rundt resultatene.

Prevalens er en relativt upresis registreringsmetode, og gir kun et øyeblikksbilde av situasjonen. Ved små tall vil den tilfeldige variasjonen være stor. I tillegg kan det være variasjon i registreringspraksis. Resultatene bør derfor tolkes med varsomhet. 

Samme overvåkningsmetode benyttes i alle sykehjem, men ulik brukerpopulasjon kan påvirke sammenlignbarheten over tid og mellom behandlingsteder. Alderen og helsen til beboerne, samt tilbudet på det enkelte sykehjem, er forhold som kan påvirke tallene. Indikatoren kan derfor ikke uten videre brukes til sammenligning mellom sykehjem. 

Historikk vises med ny fylkesstruktur gjeldende fra og med 2020. Det gjelder også data fra tidligere tidspunkter, slik at det skal være mulig å sammenligne utviklingen over tid.

Kun sykehjem deltar i prevalensundersøkelsene. Aldershjem regnes ikke som helseinstitusjoner i Forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon, og er derfor ikke inkludert.

 

Om indikatoren

​Kvalitetsindikatoren er basert på prevalensundersøkelsen av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem (NOIS-PIAH) som utføres hvert år i mai og november. Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) er vanlige og viktige årsaker til sykdom hos beboere i sykehjem, og påfører beboerne det gjelder ekstra lidelse, risiko for innleggelse i sykehus, og økt dødelighet. En stor andel av HAI kan forebygges.

Folkehelseinstituttet har gjennom to årlige prevalensundersøkelser fulgt utviklingen av de fire hyppigste forekommende helsetjenesteassosierte infeksjonene i norske sykehjem siden 2002. Fra mai 2015 ble det i henhold til NOIS-registerforskriften obligatorisk for sykehjemmene å delta.   

Folkehelseinstituttet bestemmer uke for undersøkelsen, men dag bestemmes av når sykehjemslegen er på sykehjemmet. Kun infeksjoner oppstått i eget sykehjem er inkludert.

Sykehjemmene må selv vurdere egne infeksjonsresultater og behovet for kvalitetsforbedringsarbeid slik at pasientsikkerheten blir god.

Sykehjemmene skal også ha infeksjonskontrollprogram som beskriver systematiske tiltak for forebygging av infeksjoner.

FHI: Prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem, NOIS-PIAH

På Pasientsikkerhetsprogrammets nettside kan du få oversikt over tiltakspakke for forebygging av urinveisinfeksjoner, som er en av fire helsetjenesteassosierte infeksjoner som måles i denne kvalitetsindikatoren.

 

Først publisert: 07.05.2019 Siste faglige endring: 30.11.2023

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no