Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Sykehjem - forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner

Indikatoren viser andel infeksjoner blant beboere i sykehjem på et gitt tidspunkt, for de fire hyppigste forekommende helseassosierte infeksjonene. Resultatene viser både andel totalt og andel for hver av infeksjonstypene.

Resultater

Kvalitetsindikatoren er basert på prevalensundersøkelsen av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem (NOIS-PIAH) som utføres hvert år i mai og november. Følgende helsetjenesteassosierte infeksjonene er inkludert i undersøkelsen: urinveisinfeksjon, nedre luftveisinfeksjon, infeksjon i operasjonsområdet, og hud- og sårinfeksjoner. Et av måltallene viser også andel av sykehjem som deltar i undersøkelsen.

Andelen helsetjenesteassosierte infeksjoner blant beboere i sykehjem totalt for de fire infeksjonene var på 3,4 prosent i november 2022.

Historikk for indikatoren vises med den nye fylkesstrukturen som var gjeldende fra og med 2020. Det gjelder også data fra tidligere tidspunkter, slik at det skal være mulig å sammenligne utviklingen over tid.

Forbehold ved tolkning

Som følge av covid-19-pandemien ble det under prevalensundersøkelsen i mai 2020 åpnet for at sykehjem som ikke hadde kapasitet til å delta i undersøkelsen, ikke deltok. Manglende deltagelse måtte avklares med kommunelege. En del sykehjem leverte ikke inn data i 2020 og 2021. Antall deltakende sykehjem har gått litt opp igjen i løpet av 2022, men er likevel fortsatt lavere enn før pandemien. Lav tilslutningsgrad påvirker datakvaliteten negativt og skaper noe usikkerhet rundt resultatene.

Prevalens er en relativt upresis registreringsmetode, og gir kun et øyeblikksbilde av situasjonen. Ved små tall vil den tilfeldige variasjonen være stor. I tillegg kan det være variasjon i registreringspraksis. Resultatene bør derfor tolkes med varsomhet. 

Samme overvåkningsmetode benyttes i alle sykehjem, men ulik brukerpopulasjon kan påvirke sammenlignbarheten over tid og mellom behandlingsteder. Alderen og helsen til beboerne, samt tilbudet på det enkelte sykehjem, er forhold som kan påvirke tallene. Indikatoren kan derfor ikke uten videre brukes til sammenligning mellom sykehjem. 

Om indikatoren

​Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) er vanlige og viktige årsaker til sykdom hos beboere i sykehjem, og påfører beboerne det gjelder ekstra lidelse, risiko for innleggelse i sykehus, og økt dødelighet. En stor andel av HAI kan forebygges.

Folkehelseinstituttet har gjennom to årlige prevalensundersøkelser fulgt utviklingen av de fire hyppigste forekommende helsetjenesteassosierte infeksjonene i norske sykehjem siden 2002. Fra mai 2015 ble det i henhold til NOIS-registerforskriften obligatorisk for sykehjemmene å delta.   

Folkehelseinstituttet bestemmer uke for undersøkelsen, men dag bestemmes av når sykehjemslegen er på sykehjemmet. Kun infeksjoner oppstått i eget sykehjem er inkludert.

Sykehjemmene må selv vurdere egne infeksjonsresultater og behovet for kvalitetsforbedringsarbeid slik at pasientsikkerheten blir god.

Sykehjemmene skal også ha infeksjonskontrollprogram som beskriver systematiske tiltak for forebygging av infeksjoner.

FHI: Prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem, NOIS-PIAH

På Pasientsikkerhetsprogrammets nettside kan du få oversikt over tiltakspakke for forebygging av urinveisinfeksjoner, som er en av fire helsetjenesteassosierte infeksjoner som måles i denne kvalitetsindikatoren.

 

Først publisert: 07.05.2019 Sist faglig oppdatert: 04.05.2023

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no