Sykehjem - forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner

Indikatoren måler andel helsetjenesteassosierte infeksjoner blant beboere i sykehjem på et gitt tidspunkt.

Resultater

Kvalitetsindikatoren er basert på prevalensundersøkelsene av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem (NOIS-PIAH) som utføres to ganger i året, en gang om våren (mai) og en gang om høsten (november).

Andelen helsetjenesteassosierte infeksjoner blant beboere i sykehjem var på landsbasis på 3,4 prosent i mai 2019. Andelen infeksjoner har gått ned for hver punktmåling siden november 2016 da andelen var på 5,0 prosent.

Forbehold ved tolkning

Denne indikatoren ble publisert som nasjonal kvalitetsindikator for første gang i mai 2017. Resultatene bør tolkes med varsomhet.

Prevalens er en relativt upresis registreringsmetode, og gir kun et «øyeblikksbilde» av situasjonen. Ved små tall vil den tilfeldige variasjonen være stor, i tillegg kan det være variasjon i registreringspraksis. Samme overvåkningsmetode benyttes i alle sykehjem, men ulik brukerpopulasjon kan påvirke sammenlignbarheten over tid og mellom behandlingsteder. Alderen og helsen til beboerne, samt tilbudet på det enkelte sykehjem, er forhold som kan påvirke tallene.

Det kan være forskjell i sammensetningen av beboere i sykehjem, og indikatoren kan ikke uten videre brukes til sammenligning mellom sykehjem grunnet de feilkilder nevnt ovenfor. 

Om indikatoren

​Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) er vanlige og viktige årsaker til sykdom hos beboere i sykehjem, og påfører beboerne det gjelder ekstra lidelse, risiko for innleggelse i sykehus, og økt dødelighet. En stor andel av HAI kan forebygges.

Folkehelseinstituttet har fulgt utviklingen av fire hyppig forekommende helsetjenesteassosierte infeksjoner i norske helseinstitusjoner gjennom prevalensundersøkelser siden 2002. Fra mai 2015 er det i henhold til NOIS-registerforskriften obligatorisk for sykehjem å delta i disse nasjonale undersøkelsene to ganger i året (mai og november). Folkehelseinstituttet bestemmer uke, men dag bestemmes av når sykehjemslegen er på sykehjemmet.

De fire hyppigst forekommende typer helsetjenesteassosierte infeksjoner er inkludert i undersøkelsen og omfatter: urinveisinfeksjon, nedre luftveisinfeksjon, infeksjon i operasjonsområdet, og hud-/sårinfeksjoner. Kun infeksjoner oppstått i eget sykehjem er inkludert.

Sykehjemmene må vurdere egne infeksjonsresultater og behovet for kvalitetsforbedringsarbeid slik at pasientsikkerheten blir god.

Sykehjem skal også ha infeksjonskontrollprogram som beskriver systematiske tiltak for forebygging av infeksjoner. 

FHI: Prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem, NOIS-PIAH

Først publisert: 07.05.2019 Sist faglig oppdatert: 28.11.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no