Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Varighet på kommunenes avtaler med fastleger

Indikatoren viser varigheten på avtalene mellom fastlegene og kommunene målt i år

Resultater

Ved utgangen av 2020 var median avtalevarighet på 8,3 år for hele landet. Halvparten av fastlegeavtalene i landet hadde en varighet på over 8,3 år, mens den resterende halvparten hadde en varighet på under 8,3 år. Det er nokså store variasjoner mellom fylkene. I Oslo var median avtalevarighet på 10,7 år, mens avtalevarigheten i Troms og Finnmark var på 5,1 år.

Resultatene viser at det har vært en nedgang i median avtalevarighet fra 2015 til 2020, nedgangen kan ses hos alle fylkene bortsett fra Nordland. I Nordland har median avtalevarighet økt fra 5,3 år i 2015 til 6,7 år i 2020. På landsbasis har median avtalevarighet hatt en nedgang fra 9,5 år i 2015 til 8,3 år i 2020.

Indikatoren viser også antall ubesatte avtaler og varigheten på disse. Resultatene for avtaler uten en fast lege viser at det er stor variasjon mellom fylkene. I 2020 varierer antall ubesatte avtaler fra 3 i Oslo til 42 i Troms og Finnmark. På landsbasis har det vært en økning i antall ubesatte avtaler  over tid, fra 172 ubesatte avtaler i 2015 til 266 ubesatte avtaler i 2020. Dette innebærer at det i løpet av 2020 var  94 flere avtaler uten en fast lege sammenliknet med i 2015. 

Median avtalevarighet for ubesatte avtaler har også variert fra 2015 til 2020. I 2020 var median avtalevarighet for ubesatte avtaler på om lag 10 måneder (0,8 år).

Om indikatoren

Et av hovedelementene i fastlegeordningen er at innbyggerne får en fast allmennlege å forholde seg til for å gi kontinuitet i tjenesten. Evalueringen av fastlegeordningen viste blant annet at kontinuitet er et av de viktigste elementene for å oppnå tjenester av god kvalitet [1]

Kontinuiteten kan måles ved se på varigheten av fastlegeavtaler. Dette viser hvor lenge legene har vært i sine stillinger i kommunen. En lang kontinuitet i forholdet mellom lege og pasient kan føre til en god relasjon, samt øke kvaliteten på tjenesten. Kvalitetsindikatoren tar utgangspunkt i fastlegeavtalene som er hjemlet i forskrift om fastlegeordningen, hvor det står at kommunen skal inngå en individuell avtale med alle leger som skal delta i fastlegeordningen [2]

Forskning viser at kontinuitet i forholdet mellom lege og pasient gir et bedre samarbeid, med større opplevd tilfredshet for begge parter. Kontinuitet gir bedre forebygging, mer omfattende behandling, og mindre dobbeltbehandling. Det er også vist redusert dødelighet blant eldre pasienter. Kontinuitet reduserer spesialistbesøk, sykehusinnleggelser, legevaktbesøk og bruk av alternative behandlere [3].

Forbehold ved tolkning

Fastlegeordningen ble innført 01.05.2001, og det er kun fastlegeavtaler fra og med denne datoen som er med i beregningen. Avtalevarigheten må derfor ses i sammenheng med maksimal avtalevarighet, som tilsvarer  19,7 år ved utgangen av 2020.

Avtalevarigheten er ikke korrigert for vikarbruk. Resultatene viser varigheten på avtalene, men ikke om det er samme lege som har arbeidet hele avtaleperioden.

Nye avtaler siste år inngår i beregningsgrunnlaget. Det ble blitt gjort tilleggsanalyser for å se på utviklingen i median avtalevarighet uten nye avtaler siste år. Resultatene viste fremdeles en nedgang i medianen fra 2015 til 2020.

Kvalitetsindikatoren viser både median og gjennomsnittlig avtalevarighet. Datamaterialet inneholder flere ekstremverdier som påvirker gjennomsnittet i begge retninger (for eksempel nye avtaler som får en varighet på under ett år og vil trekke snittet ned, og avtaler som har vært virksomme siden innføringen av fastlegeordningen og vil trekke snittet opp). Medianen er mindre påvirket av slike ekstreme verdier, og kan derfor gi et bedre bilde.

Det er to størrelser som påvirker endringer i median avtalevarighet - at avtaler med lang varighet blir avsluttet og at nye avtaler inngås. Når en lege avslutter sin avtale og erstattes av en ny lege, vil avtalevarigheten endres fra lang til kort. Både at en lege slutter (avtale overtas av ny lege), og opprettelse av helt nye avtaler, vil bidra til kortere varighet.

 

Kilder:

[1] Evaluering av fastlegeordningen, EY og Vista Analyse https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fastlegeordningen-er-evaluert/id2667485/

[3] Hansen, Kristoffersen, Lian og Halvorsen (2014): Continuity of GP care is associated with lower use of complementary and alternative medical providers: a population-based cross-sectional survey, BMC Health Services Research 14:629

 

Først publisert: 24.03.2021 Sist faglig oppdatert: 16.07.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no