Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Varighet på kommunenes avtaler med fastleger

Indikatoren viser varigheten på avtalene mellom fastlegene og kommunene målt i år.

Resultater

Ved utgangen av 2022 var median avtalevarighet på 7,8 år for hele landet. Halvparten av fastlegeavtalene i landet hadde en varighet over 7,8 år, mens den resterende halvparten hadde en varighet som var kortere enn dette. Det er nokså store variasjoner mellom fylkene. I Oslo var median avtalevarighet 10,0 år, mens avtalevarigheten i Troms og Finnmark var 5,6 år. Median avtalevarighet var lengst i gruppen med kommuner med flest innbyggere, og reduseres så gradvis når innbyggertallet går ned.

Resultatene viser at det har vært en nedgang i median avtalevarighet over tid nasjonalt, fra 9,5 år i 2015 til 7,8 år i 2022.

Indikatoren viser også antall ubesatte fastlegeavtaler det aktuelle året og varigheten på disse. En fastlegeavtale er knyttet til en liste med innbyggere som fastlegen har ansvaret for. Når fastlegeavtalen er ubesatt innebærer det at innbyggere på den tilknyttede listen, står på en liste uten fast lege. Innbyggerne må da tas hånd om av vikarlege, eller ved at andre fastleger ivaretar pasientene i en periode. Det er stor variasjon mellom fylkene i antall ubesatte avtaler. I 2022 varierer antallet ubesatte mellom 3 i Oslo og 66 i Vestland. På landsbasis har det vært en økning i antall ubesatte avtaler over tid, fra 162 i 2015 til 503 i 2022. 

I 2022 var median varighet for ubesatte avtaler på 0,6 år. Det er en nedgang fra 0,8 år i 2021.

Om indikatoren

Et av hovedelementene i fastlegeordningen er at innbyggerne får en fast allmennlege å forholde seg til for å gi kontinuitet i tjenesten. Evalueringen av fastlegeordningen viste blant annet at kontinuitet er et av de viktigste elementene for å oppnå tjenester av god kvalitet [1]

Kontinuiteten kan måles ved se på varigheten av fastlegeavtaler. Dette viser hvor lenge legene har vært i sine stillinger i kommunen. En lang kontinuitet i forholdet mellom lege og pasient kan føre til en god relasjon, samt øke kvaliteten på tjenesten. Kvalitetsindikatoren tar utgangspunkt i fastlegeavtalene som er hjemlet i forskrift om fastlegeordningen, hvor det står at kommunen skal inngå en individuell avtale med alle leger som skal delta i fastlegeordningen [2]

Forskning viser at kontinuitet i forholdet mellom lege og pasient gir et bedre samarbeid, med større opplevd tilfredshet for begge parter. Kontinuitet gir bedre forebygging, mer omfattende behandling, og mindre dobbeltbehandling. Det er også vist redusert dødelighet blant eldre pasienter. Kontinuitet reduserer spesialistbesøk, sykehusinnleggelser, legevaktbesøk og bruk av alternative behandlere [3].

Forbehold ved tolkning

Fastlegeordningen ble innført 01.05.2001, og det er kun fastlegeavtaler fra og med denne datoen som er med i beregningen. Avtalevarigheten må derfor ses i sammenheng med maksimal avtalevarighet, som tilsvarer 21,7 år ved utgangen av 2022.

Avtalevarigheten er ikke korrigert for vikarbruk. Resultatene viser varigheten på avtalene, men ikke om det er samme lege som har arbeidet hele avtaleperioden.

Nye avtaler siste år inngår i beregningsgrunnlaget. Det ble gjort tilleggsanalyser for å se på utviklingen i median avtalevarighet uten nye avtaler siste år. Resultatene viste fremdeles en nedgang i medianen fra 2015 til 2020.

Kvalitetsindikatoren viser både median og gjennomsnittlig avtalevarighet. Datamaterialet inneholder flere ekstremverdier som påvirker gjennomsnittet i begge retninger (for eksempel nye avtaler som får en varighet på under ett år og vil trekke snittet ned, og avtaler som har vært virksomme siden innføringen av fastlegeordningen og vil trekke snittet opp). Medianen er mindre påvirket av slike ekstreme verdier, og kan derfor gi et bedre bilde.

Det er to størrelser som påvirker endringer i median avtalevarighet - at avtaler med lang varighet blir avsluttet og at nye avtaler inngås. Når en lege avslutter sin avtale og erstattes av en ny lege, vil avtalevarigheten endres fra lang til kort. Både at en lege slutter (avtale overtas av ny lege), og opprettelse av helt nye avtaler, vil bidra til kortere varighet.

 

Kilder:

[1] Evaluering av fastlegeordningen, EY og Vista Analyse https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fastlegeordningen-er-evaluert/id2667485/

[3] Hansen, Kristoffersen, Lian og Halvorsen (2014): Continuity of GP care is associated with lower use of complementary and alternative medical providers: a population-based cross-sectional survey, BMC Health Services Research 14:629

Først publisert: 24.03.2021 Siste faglige endring: 22.03.2023

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no