Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Årsverk i psykisk helse- og rusarbeid i kommunene

Indikatoren viser antall årsverk innen psykisk helse- og rusarbeid per 1000 innbygger, både totalt og ut fra utdanningsnivå.

Resultater   

Resultater fra 2023 viste at det var 3,2 kommunale årsverk innen psykisk helse- og rusarbeid per 1000 innbygger for hele landet. Det var noe spredning på fylkesnivå, fra 2,6 årsverk i Viken til 4,1 årsverk i Agder. 

På landsbasis var det 2,3 av de kommunale årsverkene som hadde utdanning på høyskole- og/eller universitetsnivå.

Forbehold ved tolkning

66 kommuner har ikke rapportert inn data til SINTEF for 2020. Manglende innrapportering skyldes i hovedsak at covid-19 pandemien har vanskeliggjort rapporteringen for kommunene. For kommuner som ikke har rapportert er det benyttet 2019-tall i beregningen.

Resultater for alle kommuner er inkludert i indikatoren, men ulike kommuner vil ha ulike forutsetninger og sammenligning bør derfor gjøres med sammenlignbare kommuner, eksempelvis kommuner i samme KOSTRA-gruppe.

Noe av spredningen i tallene kan skyldes ulik tolkning av rapporteringsgrunnlag i kommunene. I datasettet er det noen kommuner som skiller seg klart fra resten, og det kan ikke utelukkes at noen av disse ekstremverdiene skyldes forhold ved rapportering, heller enn faktiske forskjeller mellom kommunene.

Historikk for indikatoren vises med den nye fylkesstrukturen som var gjeldende fra og med 2020. Det gjelder også for data fra tidligere år, slik at det skal være mulig å sammenligne utviklingen over tid.

Om indikatoren

​Indikatoren utarbeides på grunnlag av data som kommunene selv rapporterer inn gjennom den årlige kartleggingen «Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid» (IS 24/8). Anslag av antall årsverk gjøres basert på en representativ uke. Rapporteringen administreres og kvalitetskontrolleres av SINTEF, på oppdrag fra Helsedirektoratet. Klikk her for en oversikt over årsrapportene fra SINTEF.

Psykiske helseproblemer og/eller rusrelatert problematikk kan opptre i kombinasjon med andre årsaker til behov for helsetjenester. I slike tilfeller er det kun tjenestene som er rettet mot mottakers psykiske og/eller rus relaterte problemer som regnes med i årsverk i denne kvalitetsindikatoren. Årsverk knyttet til primærforebyggende arbeid (generelle forebyggende tiltak som er rettet mot hele befolkningen eller store grupper), tjenester til mennesker med demens, og tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming inngår ikke i denne kvalitetsindikatoren.

Det er ikke definert noe måltall for hva som er «riktig» antall årsverk per 1000 innbygger, eller hvilket utdanningsnivå flest årsverk bør være på.

Kompetanse er delt inn i fire nivå:

  1. Ingen formell utdanning
  2. Minimum helse- og sosialfag, videregående skole (inkludert nivå 3 og 4)
  3. Høyskole-/ universitetsutdanning (inkludert nivå 4)
  4. Høyskole-/ universitetsutdanning med fagspesifikk videreutdanning

Årsverk oppgis i kvalitetsindikatoren som totalt antall årsverk (nivå 1-4), antall årsverk på kompetansenivå 2, antall årsverk på kompetansenivå 3, og antall årsverk på kompetansenivå 4. Kvalitetsindikatoren gir et overordnet bilde av kommunens tilgjengelige ressurser og kompetanse.

«Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid» (IS-24/8) er en årlig kartlegging som SINTEF utfører på oppdrag fra Helsedirektoratet. Klikk her for å lære mer om prosjektet eller lese hele rapporten.

 

Først publisert: 29.11.2018 Siste faglige endring: 30.11.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no