Årsverk i psykisk helse- og rusarbeid i kommunene

Kvalitetsindikatoren viser antall årsverk i kommunene innen psykisk helse- og rusarbeid, både totalt og inndelt i kompetansegrupper. Alle måltall oppgis som antall årsverk per 1 000 innbygger i kommunen.

Resultater

Landsgjennomsnittet for 2019 var 3,1 årsverk per 1 000 innbygger. Det har vært en liten, men jevn økning i antall årsverk for hvert år i perioden fra 2015 til 2019, fra 2,5 til 3,1 årsverk.

Det er noe spredning på fylkesnivå. Flest årsverk ble rapportert i Vest-Agder som hadde 3,8 årsverk per 1 000 innbygger. Akershus rapporterer færrest årsverk med 2,2 årsverk per 1 000 innbygger.

Forbehold ved tolkning

Resultater for alle kommuner er inkludert i indikatoren, men ulike kommuner vil ha ulike forutsetninger og sammenligning bør derfor gjøres med sammenlignbare kommuner, eksempelvis kommuner i samme KOSTRA-gruppe.

Noe av spredningen i tallene kan skyldes ulik tolkning av rapporteringsgrunnlag i kommunene. I datasettet er det noen kommuner som skiller seg klart fra resten, og det kan ikke utelukkes at noen av disse ekstremverdiene skyldes forhold ved rapportering, heller enn faktiske forskjeller mellom kommunene.

Om indikatoren

​Indikatoren utarbeides på grunnlag av data som kommunene selv rapporterer inn gjennom den årlige kartleggingen «Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid» (IS 24/8). Anslag av antall årsverk gjøres basert på en representativ uke. Rapporteringen administreres og kvalitetskontrolleres av SINTEF, på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Psykiske helseproblemer og/eller rusrelatert problematikk kan opptre i kombinasjon med andre årsaker til behov for helsetjenester. I slike tilfeller er det kun tjenestene som er rettet mot mottakers psykiske og/eller rus relaterte problemer som regnes med i årsverk i denne kvalitetsindikatoren. Årsverk knyttet til primærforebyggende arbeid (generelle forebyggende tiltak som er rettet mot hele befolkningen eller store grupper), tjenester til mennesker med demens, og tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming inngår ikke i denne kvalitetsindikatoren.

Det er ikke definert noe måltall for hva som er «riktig» antall årsverk per 1 000 innbygger, eller hvilket utdanningsnivå flest årsverk bør være på.

Kompetanse er delt inn i fire nivå:

  1. Ingen formell utdanning
  2. Minimum helse- og sosialfag, videregående skole (inkludert nivå 3 og 4)
  3. Høyskole-/ universitetsutdanning (inkludert nivå 4)
  4. Høyskole-/ universitetsutdanning med fagspesifikk videreutdanning

Årsverk oppgis i kvalitetsindikatoren som totalt antall årsverk (nivå 1-4), antall årsverk på kompetansenivå 2, antall årsverk på kompetansenivå 3, og antall årsverk på kompetansenivå 4. Kvalitetsindikatoren gir et overordnet bilde av kommunens tilgjengelige ressurser og kompetanse.

«Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid» (IS-24/8) er en årlig kartlegging som SINTEF utfører på oppdrag fra Helsedirektoratet. Klikk her for å lære mer om prosjektet eller lese hele rapporten.

 

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 28.11.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no