Antibiotikabruk i sykehjem

Indikatoren måler andel beboere i sykehjem som fikk minst ett antibiotikum på målingstidspunktet.

Resultater

Andel sykehjemsbeboere som fikk minst en type antibiotikum i mai 2020 (eksklusiv metenamin) var på 5,2 prosent. Det er en økning fra 5,0 prosent i mai i fjor, og uendret fra målingen i november i fjor.

Å redusere unødvendig bruk av antibiotika er et av de viktigste tiltakene for å hindre spredning av antibiotikaresistens, og dermed bevare virkningen av antibiotika. Resultatene viser et øyeblikksbilde av andel beboere i sykehjem som fikk antibiotika på målingstidspunktet. Indikatoren har ett måltall for bruk av antibiotika ekskludert metenamin, og ett måltall for bruk av metenamin.

Det er ikke definert en konkret målsetting for denne indikatoren, men det er et mål å redusere den generelle antibiotikabruken i befolkningen med 30 prosent innen utgangen av 2020. Tallene kan indikere om antibiotikabruk i sykehjem går i ønsket retning.

Forbehold ved tolkning

Rapporteringen til NOIS-registeret er obligatorisk for sykehjem, men det er likevel ikke alle sykehjem som leverer data til NOIS. Dette kan påvirke tolkning og sammenligning av resultater.

Som følge av covid-19 pandemien ble det åpnet for at sykehjem som ikke hadde kapasitet til å delta i undersøkelsen i mai 2020, ikke deltok. Manglende deltagelse måtte avklares med kommunelege. Færre sykehjem enn vanlig leverte inn data for denne perioden, og antall beboere som var med i undersøkelsen var 18,2 prosent lavere enn tilsvarende periode i fjor.

Ved små tall vil den tilfeldige variasjonen være stor, i tillegg kan det være variasjon i registreringspraksis. Det kan være forskjell i sammensetningen av beboere i norske sykehjem, og indikatoren kan ikke uten videre brukes til sammenligning mellom sykehjem.

Om indikatoren

Denne kvalitetsindikatoren er basert på prevalensundersøkelsen i sykehjem som utføres to dager i året, én dag på våren (mai) og én dag på høsten (november). Den enkelte undersøkelse skal foretas én dag i løpet av en angitt uke, når sykehjemslegen er til stede. Ukene fastsettes av Folkehelseinstituttet.

I Helse- og omsorgsdepartementets handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten, er det estimert at sykehjem står for omtrent 6 prosent av forbruket av antibiotika i Norge målt i definert daglig dose per 1000 innbyggere. Antibiotika blir hyppigst brukt til forebygging og behandling av urinveisinfeksjoner og til behandling av luftveisinfeksjoner. I handlingsplanen påpekes det et behov for kritisk gjennomgang av den utstrakte, særnorske bruken av metenamin til forebygging av urinveisinfeksjoner.

Målsettingen er at sykehjemsleger, spesielt ved høy bruk av metenamin, vurderer om deres bruk av medikamentet er i henhold til anbefalingene i Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Ved bruk av øvrige antibiotika, bør de vurdere om utrednings- og behandlingspraksis er fornuftig, og ved høy bruk om nødvendige smitteverntiltak er på plass.

Først publisert: 09.05.2019 Sist faglig oppdatert: 03.12.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no