Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Varighet på fastlege-listeinnbygger-relasjon

Indikatoren viser varigheten på relasjonen mellom fastlegene og listeinnbyggerne målt i år.

Resultater

Median og gjennomsnittlig varighet på fastlege-listeinnbygger-relasjonen

Ved utgangen av 2023 var median varighet på fastlege-listeinnbygger-relasjonen på 4,9 år. Halvparten av alle relasjonene hadde en varighet på over 4,9 år, mens den resterende halvparten hadde en varighet som var kortere enn dette. Det er noe variasjoner mellom fylkene. Median varighet på fastlege-listeinnbygger-relasjonen strekker seg fra 4,1 år i Troms og Finnmark til 5,7 år i Rogaland. 

Gjennomsnittlig varighet på fastlege-listeinnbygger-relasjonen var på 7,3 år for landets innbyggere i 2023. Resultatene viser noe variasjon mellom fylkene. Gjennomsnittlig varighet varierer fra 6,0 år i Troms og Finnmark til 7,8 år i Rogaland.

Både gjennomsnittlig og median varighet er lengst i gruppen med kommuner med flest innbyggere, og blir gradvis kortere når innbyggertallet går ned.

Gjennomsnittlig varighet på relasjonene har vært tilnærmet uendret de siste årene. Median varighet har også ligget på omtrent på samme nivå, men det har vært en liten nedgang etter 2019.

På kommunenivå viser resultatene at det er store variasjoner i median og gjennomsnittlig varighet på relasjonene. 

Andel listeinnbyggere med samme fastlege over 2 år

Resultatene for 2023 viser at 73,6 prosent av listeinnbyggerne hadde vært tilknyttet samme fastlege i lenger enn to år. Det er forskjell mellom fylkene. Andelen strekker seg fra 66,9 prosent i Troms og Finnmark til 78,4 prosent i Trøndelag. 

Andel listeinnbyggere med samme fastlege over 10 år

På landsbasis var det 28,0 prosent av listeinnbyggerne som hadde hatt samme fastlege i lenger enn 10 år i 2023. Andelen strekker seg fra 21,3 prosent i Troms og Finnmark til 32,4 prosent i Rogaland.

Andel listeinnbyggere med samme fastlege over 15 år

På landsbasis var det 16,2 prosent av listeinnbyggerne som hadde hatt samme fastlege i lenger enn 15 år i 2023.  Andelen strekker seg fra 10,5 prosent i Troms og Finnmark til 19,5 prosent i Møre og Romsdal. 

Forbehold ved tolkning

Dataene til denne indikatoren leveres av FLO. Grunnet overgang til ny datamodell kan det forekomme avvik mellom tallene som publiseres i mai 2024 og tidligere publiseringer. Historiske data vises etter ny datamodell.

Fastlegeordningen ble innført 01.05.2001, og det er kun fastlege-listeinnbygger-relasjoner fra og med denne datoen som er med i beregningen. Varighet på relasjonen må derfor ses i sammen med maksimal varighet, som tilsvarer 22,7 år ved utgangen av 2023.

Kvalitetsindikatoren viser hvor lenge listeinnbyggerne har vært tilknyttet fastlegen og det er kun listeinnbyggere som er knyttet til en liste med fast lege som er med i beregningen. Indikatoren gir ikke informasjon om hvorvidt det har vært gjennomført konsultasjoner eller om det har vært kontakt mellom fastlege og pasient i perioden. I beregningen av varighet på relasjonen er det ikke korrigert for om det har vært inne en vikar for fastlegen i kortere eller lengre perioder.

Hvis en listeinnbygger flytter eller velger en ny fastlege i samme kommune så kan dette trekke andelen ned. Flytting er geografisk ulikt fordelt i landet, og vil bidra til ulike andeler i ulike regioner. Andre årsaker til inngåelse av nytt lege-listeinnbygger-forhold kan være at legen reduserer listetaket i tråd med ønsket utvikling eller slutter, og at listeinnbyggerne dermed automatisk blir tildelt en ny fastlege.

Omtrent halvparten av landets kommuner har færre enn 5000 innbyggere, flere av disse kommunene har få fastleger og fastlegeavtaler som er svært skiftende. I kommuner med få leger vil faktorer som at en ny fastlege startet opp, eller at en lege har drevet lenge, få store utslag på gjennomsnitt- og medianen.

Om indikatoren

Forskning viser at et langvarig behandlingsforhold (kontinuitet) mellom allmennlege og en pasient gir bedre samarbeid, større opplevd tilfredshet, bedre forebygging, mer omfattende behandling og mindre dobbeltbehandling [1]. Studier har vist at kontinuitet i lege-pasient forholdet gir redusert dødelighet, spesielt blant eldre pasienter, og redusert bruk av spesialisthelsetjenester, sykehusinnleggelser og legevaktbesøk[2],[3]. Noen ulemper ved kontinuitet kan være lengere ventetid, forsinket diagnose og overdreven lojalitet fra pasientene[4].

Kontinuitet i medisin er et sammensatt begrep med minst tre ulike komponenter som overlapper og henger sammen, informasjons-, behandlings- og personlig kontinuitet[5].Kontinuitet kan dermed måles på ulike måter. Det er likevel to konsepter som benyttes hyppig for å beskrive kontinuitet, organisatorisk(ledelses) kontinuitet og personlig kontinuitet.

Den personlige kontinuiteten kan måles gjennom å se på varigheten på lege-listeinnbygger-relasjonen, som det gjøres i denne indikatoren. En annen nasjonal kvalitetsindikator måler varigheten på avtalene mellom fastlege og kommunen, som kan knyttes til organisatorisk kontinuitet. En kombinasjon av kvalitetsindikatorer som måler den organisatoriske- og personlige kontinuiteten gir god  informasjon om  kontinuitet i lege-listeinnbygger-relasjonen i Norge. Det finnes flere norske studier som har undersøkt dette [6],[7].

 

Kilder:

[1] Hansen, A.H., Kristoffersen, A.E., Lian, O.S. et al. Continuity of GP care is associated with lower use of complementary and alternative medical providers: a population-based cross-sectional survey. BMC Health Serv Res 14, 629 (2014). https://doi.org/10.1186/s12913-014-0629-7 - https://rdcu.be/cCpoq

[2] Cabana MD, Jee SH. Does continuity of care improve patient outcomes? J Fam Pract. 2004 Dec;53(12):974-80. PMID: 15581440. - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15581440/

[3] Saultz, J. W., & Lochner, J. (2005). Interpersonal continuity of care and care outcomes: a critical review. Annals of family medicine3(2), 159–166. https://doi.org/10.1370/afm.285 - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1466859/

[4] Vedsted, P., & Olesen, F. (2011). Are the serious problems in cancer survival partly rooted in gatekeeper principles? An ecologic study. The British journal of general practice : the journal of the Royal College of General Practitioners61(589), e508–e512. https://doi.org/10.3399/bjgp11X588484

[5] Freeman G, Hughes J. Continuity of care and the patient experience. London: The King’s Fund 2010.

[6] Hansen, A. H., Halvorsen, P. A., Aaraas, I. J., & Førde, O. H. (2013). Continuity of GP care is related to reduced specialist healthcare use: a cross-sectional survey. The British journal of general practice : the journal of the Royal College of General Practitioners63(612), 482–489. https://doi.org/10.3399/bjgp13X669202

[7] Abelsen B, Gaski M, Brandstorp H. Duration of general practitioner contracts. Tidsskr Nor Laegeforen. 2015 Dec 1;135(22):2045-9. English, Norwegian. doi: 10.4045/tidsskr.15.0003. PMID: 26627292.

Først publisert: 02.12.2021 Siste faglige endring: 22.05.2024

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no