Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ventetid på dagaktivitetstilbud

Indikatoren viser tiden fra vedtak om dagaktivitetstilbud er fattet til tjenesten er mottatt.

Resultater

På landsbasis i 2020 hadde 86,1 prosent av tjenestemottakerne mottatt dagaktivitetstilbud 0-15 dager etter vedtaksdato. Det er en oppgang siden 2019, da andelen var på 83,0 prosent.

Det er noe variasjon mellom fylkene. I 2020 hadde Møre og Romsdal høyest andel med 94,6 prosent, mens Trøndelag hadde lavest andel med 71,2 prosent.  

4,4 prosent av alle vedtak om dagaktivitetstilbud i 2020 hadde en ventetid på 16-30 dager, mens 9,5 prosent hadde en ventetid på 31 dager eller mer etter vedtaksdato.

Forbehold ved tolkning 

For 2019 rapporterte ikke 13 kommuner inn data til Kommunalt pasient- og brukerregister. Manglende rapportering skyldes i hovedsak at kommunesammenslåinger har gjort det krevende for de nye kommunene å sende inn data. Følgende kommuner har ikke rapportert: Trøgstad, Spydeberg, Askim, Eidsberg, Hobøl, Sørum, Fet, Finnøy, Sveio, Nesna, Karlsøy, Hemne og Granvin. I tillegg har Utsira rapportert sammen med Karmøy. Kommunene som ikke har rapportert vil ikke inngå i fylkesresultatene på aggregert nivå.

Datakilden er Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). KPR er et nytt register som inkluderer IPLOS-registeret som har vært datakilde fram til 2017. Dette kan påvirke beregningsgrunnlaget for indikatorene og gi mindre brudd i tidsserien.

Resultatene må tolkes med forsiktighet. Mulige feilkilder kan være at kommuner ikke følger riktig vedtakspraksis i henhold til forvaltningsloven § 11a, som forutsetter at saker skal avgjøres uten ugrunnet opphold, og ikke fatter vedtaket før tjenesten er tilgjengelig selv om søker har behov for tjenesten. Iverksettingstiden blir da feilaktig forkortet. Vedtakspraksisen kan skyldes at kommunene ikke har tjenesten tilgjengelig.

Med negativ iverksettingstid menes at dato for start av tjenesten er tidligere enn dato for vedtak. Negativ iverksettingstid kan skyldes:

  • Tjenesten må startes raskt, for eksempel ved nødvendig helsehjelp ved utskrivning fra sykehus.
  • Saksbehandler glemmer å sette en vedtaksdato.
  • Feilregistreringer.

Om indikatoren

I Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 beskrives kommunens ansvar for å tilby helse- og omsorgstjenester. Dagaktivitetstilbud er et tilbud til hjemmeboende personer som har behov for aktivisering, tilsyn og omsorg for å kunne bli boende lengre hjemme. Dagaktivitetstilbud er en type aktiv omsorg som skal tilby meningsfulle og nyttige aktiviteter, og ha fokus på ressurser, interesser og aktiviteter som brukerne mestrer og har glede av slik at tilbudet blir et godt og lystbetont treffsted.

Indikatoren vil vise om kommunen oppfyller vedtak som er fattet, og kan vise om det er samsvar mellom tjenester og behov. Videre setter den fokus på hvordan brukerens rettssikkerhet blir ivaretatt gjennom kommunens vedtakspraksis.

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 24.06.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no