Ventetid på dagaktivitetstilbud

Indikatoren viser tiden fra vedtak om dagaktivitetstilbud er fattet til tjenesten er mottatt.

Resultater

På landsbasis i 2018 hadde 82,7 prosent av tjenestemottakerne mottatt dagaktivitetstilbud 0-15 dager etter vedtaksdato. I 2017 var andelen var 84,2 prosent.

Det er noe variasjon mellom fylkene. I 2018 hadde Finnmark høyest andel med 97,3 prosent, mens Trøndelag hadde lavest andel med 64,2 prosent.

I 2018 hadde 6,4 prosent av alle vedtak om dagaktivitetstilbud en ventetid på 16-30 dager, mens 10,9 prosent hadde en ventetid på 31 dager eller mer etter vedtaksdato.

Forbehold ved tolkning

Datakilden er Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). KPR er et nytt register som inkluderer IPLOS-registeret som har vært datakilde fram til 2017. Dette kan påvirke beregningsgrunnlaget for indikatorene og gi mindre brudd i tidsserien.

Resultatene må tolkes med forsiktighet. Mulige feilkilder kan være at kommuner ikke følger riktig vedtakspraksis i henhold til forvaltningsloven § 11a, som forutsetter at saker skal avgjøres uten ugrunnet opphold, og ikke fatter vedtaket før tjenesten er tilgjengelig selv om søker har behov for tjenesten. Iverksettingstiden blir da feilaktig forkortet. Vedtakspraksisen kan skyldes at kommunene ikke har tjenesten tilgjengelig.

Med negativ ventetid menes at dato for start av tjenesten er tidligere enn dato for vedtak. Negativ ventetid kan skyldes:

  • Tjenesten må startes raskt, for eksempel ved nødvendig helsehjelp ved utskrivning fra sykehus.
  • Saksbehandler glemmer å sette en vedtaksdato.
  • Feilregistreringer.

Om indikatoren

I Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 beskrives kommunens ansvar for å tilby helse- og omsorgstjenester. Dagaktivitetstilbud er et tilbud til hjemmeboende personer som har behov for aktivisering, tilsyn og omsorg for å kunne bli boende lengre hjemme. Dagaktivitetstilbud er en type aktiv omsorg som skal tilby meningsfulle og nyttige aktiviteter, og ha fokus på ressurser, interesser og aktiviteter som brukerne mestrer og har glede av slik at tilbudet blir et godt og lystbetont treffsted.

Indikatoren vil vise om kommunen oppfyller vedtak som er fattet, og kan vise om det er samsvar mellom tjenester og behov. Videre setter den fokus på hvordan brukerens rettssikkerhet blir ivaretatt gjennom kommunens vedtakspraksis.

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 21.08.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no