Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ventetid på dagaktivitetstilbud

Indikatoren viser tiden fra vedtak om dagaktivitetstilbud er fattet til tjenesten er mottatt.

Resultater

På landsbasis i 2022 hadde 79,9 prosent av tjenestemottakerne mottatt dagaktivitetstilbud 0-15 dager etter vedtaksdato. 

Det er noe variasjon mellom fylkene, og mellom kommunene. I 2022 hadde Rogaland høyest andel med 95,5 prosent, mens Trøndelag hadde lavest andel med 53,5 prosent. 

7,8 prosent av alle vedtak om dagaktivitetstilbud i 2022 hadde en ventetid på 16-30 dager, mens 12,4 prosent hadde en ventetid på 31 dager eller mer etter vedtaksdato.

For mer informasjon om helse- og omsorgstjenester i KPR, se her.

Forbehold ved tolkning 

Datakilden er Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Resultatene må tolkes med forsiktighet. Mulige feilkilder kan være at kommuner ikke følger riktig vedtakspraksis i henhold til forvaltningsloven § 11a, som forutsetter at saker skal avgjøres uten ugrunnet opphold, og ikke fatter vedtaket før tjenesten er tilgjengelig selv om søker har behov for tjenesten. Iverksettingstiden blir da feilaktig forkortet. Vedtakspraksisen kan skyldes at kommunene ikke har tjenesten tilgjengelig.

For 2019 rapporterte ikke 13 kommuner inn data til Kommunalt pasient- og brukerregister. Manglende rapportering skyldes i hovedsak at kommunesammenslåinger har gjort det krevende for de nye kommunene å sende inn data. 

Med negativ iverksettingstid menes at dato for start av tjenesten er tidligere enn dato for vedtak. Negativ iverksettingstid kan skyldes:

  • Tjenesten må startes raskt, for eksempel ved nødvendig helsehjelp ved utskrivning fra sykehus.
  • Saksbehandler glemmer å sette en vedtaksdato.
  • Feilregistreringer

Historikk for indikatoren vises med den nye fylkesstrukturen som var gjeldende fra og med 2020. Det gjelder også for data fra tidligere år, slik at det skal være mulig å sammenligne utviklingen over tid.

Om indikatoren

I Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 beskrives kommunens ansvar for å tilby helse- og omsorgstjenester. Dagaktivitetstilbud er et tilbud til hjemmeboende personer som har behov for aktivisering, tilsyn og omsorg for å kunne bli boende lengre hjemme. Dagaktivitetstilbud er en type aktiv omsorg som skal tilby meningsfulle og nyttige aktiviteter, og ha fokus på ressurser, interesser og aktiviteter som brukerne mestrer og har glede av slik at tilbudet blir et godt og lystbetont treffsted.

Indikatoren vil vise om kommunen oppfyller vedtak som er fattet, og kan vise om det er samsvar mellom tjenester og behov. Videre setter den fokus på hvordan brukerens rettssikkerhet blir ivaretatt gjennom kommunens vedtakspraksis.

Først publisert: 21.06.2018 Siste faglige endring: 22.06.2023

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no