Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Sykehjemsbeboeres legetimer per uke

Indikatoren viser gjennomsnittlig antall legetimer per uke per beboer i sykehjem.

Resultater 

På landsbasis i 2022 var antall legetimer per uke per beboer i sykehjem på 0,62. I 2021 var antallet 0,61 timer.

Det er noe variasjon mellom fylkene. Vestland lå høyest med 0,75 timer per uke per beboer og Oslo lavest med 0,48 timer i 2022.

Historikk for indikatoren vises med den nye fylkesstrukturen som var gjeldende fra og med 2020. Det gjelder også for data fra tidligere år, slik at det skal være mulig å sammenligne utviklingen over tid.

Mulige årsaker til variasjoner

​Lokal kunnskap er ofte en forutsetning for å kunne tolke tallene. Dersom to kommuner samarbeidet om legetjenester kan det i noen tilfeller medføre at en av kommunene i statistikken kommer ut med 0 timer legetjenester per. innbygger, mens den kommunen de samarbeider med får et for høy legedekningstall. Tallene må derfor tolkes med forsiktighet, og gir ikke nødvendigvis gir et riktig og komplett bilde av tjenesten i kommunen. 

Alle kommunene skal ha egne lokale normer for legedekning på sykehjem. Indikatoren for den enkelte kommune er mest interessant sett opp mot denne normen.

Om indikatoren

Mange beboere i sykehjem har et stort behov for helsehjelp i form av utredning og diagnostikk, sykdomsovervåking, hjelp i akutte sykdomsfaser, behandling, rehabilitering og pleie.

Statens helsetilsyn gjennomførte i 1999 en kartlegging av legetjenester i sykehjem, som konkluderte med at det var behov for en vesentlig styrking av denne tjenesten.

Rapport «Normering av legetjenester i sykehjem» (IS-1293) fra Helsedirektoratet viser at sykehjemmene i 2005 i gjennomsnitt hadde 0,27 legetimer til rådighet per beboer per uke.

Flere forhold har betydning for hva som er forsvarlig antall legetimer i sykehjem

  • Pasientenes behov

  • Hvilke oppgaver sykehjemmet skal dekke (for eksempel spesialiserte skjermede enheter for pasienter med aldersdemens, for pasienter med psykiske lidelser og pasienter i palliativ omsorg)

  • Størrelse og organisering av tjenestetilbudet i kommunen for øvrig

  • Forholdet mellom antall boliger der det ytes heldøgns tjenester og antall langtidsplasser på sykehjem, omfang og sammensetning av kompetansen​

Det finnes i dag ingen statlig norm eller sentralt måltall som kommunene skal følge. Det er opp til den enkelte kommune å fastsette en lokal norm for legedekning. Se mer informasjon i veileder fra Helsedirektoratet «Legetjenester i sykehjem» (IS-1436). 

God kvalitet på legetjenester til beboere på sykehjem er en del av Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024. Under tiltak 10 i handlingsplanen fremkommer det blant annet at kommunene bør utarbeide lokale bemanningsnormer for legetjenesten i sykehjem.

Flere kvalitetsindikatorer om allmennlegetjenester.

 

Først publisert: 21.06.2018 Siste faglige endring: 22.06.2023

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no