Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Antibiotika - forbruk av resepter

Indikatoren viser totalt forbruk av antibiotika per 1000 innbyggere per år. Målsetningen er å redusere unødvendig bruk av antibiotika.

Resultater 

På landsbasis i 2020 ble det skrevet ut 281 resepter med antibiotika per 1000 innbyggere. Dette er en betydelig nedgang fra 330 resepter i 2019. Antall resepter med antibiotika har gått ned over flere år fra 2012, da det var 450. Målet om mindre enn 250 resepter per 1000 innbyggere i 2020 ble imidlertid ikke nådd. 

Det er en del variasjon mellom fylkene. I 2020 hadde Møre og Romsdal fylke flest utskrevne resepter med antibiotika per 1000 innbyggere med 299, mens Oslo hadde færrest med 252 resepter.

Andelen innbyggere som får minst én resept med antibiotika har gått nedover siden 2012, og fortsatte å gå ned til 16 prosent i 2020.

Historikk for indikatoren vises med den nye fylkesstrukturen som var gjeldende fra og med 2020. Det gjelder også data fra tidligere tidspunkter, slik at det skal være mulig å sammenligne utviklingen over tid.

Forbehold ved tallene

Tallene er ikke medregnet metenamin (ATC-kode J01XX05).

Denne kvalitetsindikatoren er basert på totaltall fra Reseptregisteret. Reseptregisteret omfatter all reseptbelagt medisin hentet ut på apotek. Det store flertallet av reseptene er skrevet ut av fastleger og legevaktleger, men noe kan også stamme fra poliklinikker, avtalespesialister, helprivate legetjenester m.m. Tallmaterialet er basert på resepter med komplette, korrekte fødselsnummer, dvs. pasienter hvis legemiddelhistorikk kan følges. Reseptregisteret inneholder en liten andel resepter hvor fødselsnummer enten mangler eller er feil registrert (f.eks. var denne andelen 0,36 prosent i 2014). Tallene må derfor betraktes som minimumstall.

Om indikatoren

Norge skal redusere bruken av antibiotika, bruke legemidlene riktigere, øke kunnskapen om antibiotikaresistens, og være en pådriver internasjonalt i utviklingen av nye antibiotika og vaksiner.

Det er en godt dokumentert sammenheng mellom bruk av antibiotika og forekomst av antibiotikaresistente bakterier. På nasjonsnivå er det en lineær sammenheng mellom penicillinbruk og resistens hos pneumokokker. En reduksjon i total antibiotikabruk vil bidra til å bremse spredning og utvikling av antibiotikaresistens.

Denne indikatoren er i samsvar med regjeringens politiske mål om tretti prosent reduksjon av human antibiotikabruk innen 2020. Det er et mål at Norge skal bli blant de tre landene i Europa som bruker minst antibiotika til mennesker. Gjennomsnittlig forskrivning av antibiotika skal reduseres til 250 resepter per 1000 innbyggere per år.

Flere kvalitetsindikatorer om allmennlegetjenester.

Først publisert: 21.06..06.2018 Sist faglig oppdatert: 24.06.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no