Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Antibiotika - forbruk av resepter

Indikatoren viser totalt forbruk av antibiotika per 1000 innbyggere per år. Målsetningen er å redusere unødvendig bruk av antibiotika.

Resultater 

I 2021 ble det skrevet ut 280 resepter med antibiotika per 1000 innbyggere. Det er tilnærmet uendret fra 2020, men en betydelig nedgang fra 330 resepter per 1000 innbyggere i 2019. Antall resepter med antibiotika har gått ned fra 2012, da det ble skrevet ut 441 resepter per 1000 innbyggere. Målet i Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens om mindre enn 250 resepter per 1000 innbyggere i 2020 har imidlertid ikke blitt nådd. 

Det er en del variasjon mellom fylkene. I 2021 ble det skrevet ut flest resepter per 1000 innbyggere i Møre og Romsdal med 301 resepter, mens Oslo hadde færrest med 253 resepter.

I 2021 hadde 16,4 prosent av befolkningen fått minst én resept med antibiotika. Det er uendret fra 2020, men en betydelig nedgang fra 2019 da andelen var på 19,4 prosent. Andelen innbyggere som får minst én resept med antibiotika har gått gradvis nedover siden 2012. 

Historikk for indikatoren vises med den nye fylkesstrukturen som var gjeldende fra og med 2020. Det gjelder også data fra tidligere tidspunkter, slik at det skal være mulig å sammenligne utviklingen over tid.

Forbehold ved tallene

Tallene er ikke medregnet metenamin (ATC-kode J01XX05).

Denne kvalitetsindikatoren er basert på totaltall fra Reseptregisteret. Reseptregisteret omfatter all reseptbelagt medisin hentet ut på apotek. Det store flertallet av reseptene er skrevet ut av fastleger og legevaktleger, men noe kan også stamme fra poliklinikker, avtalespesialister, helprivate legetjenester m.m. Tallmaterialet er basert på resepter med komplette, korrekte fødselsnummer, dvs. pasienter hvis legemiddelhistorikk kan følges. Reseptregisteret inneholder en liten andel resepter hvor fødselsnummer enten mangler eller er feil registrert (f.eks. var denne andelen 0,36 prosent i 2014). Tallene må derfor betraktes som minimumstall.

Alle apotek i Norge skal ta i bruk ny apotekløsning (Eik) som skal stå for all kommunikasjon mellom apoteket og offentlige systemer og aktører. Reseptregisteret er per i dag ikke tilrettelagt for mottak av data fra Eik. Data fra reseptutleveringer registrert i Eik inngår derfor ikke i Reseptregisteret. Data fra reseptutleveringer registrert i Eik vil rapporteres til Legemiddelregisteret når det etableres.

Apotek som har tatt nytt datasystem (Eik) i bruk:

 

Kommune 

Fra tidspunkt 

Andel apotekets utleveringer utgjør av totalt antall utleveringer i Reseptregisteret (per mnd) 

Drammen 

Medio mai 2021 

Ca. 0,05 % 

Oslo 

Medio oktober 2021 

Ca 0,05 % 

Lørenskog 

Medio november 2021 

Ca. 0,05 % 

Om indikatoren

Norge skal redusere bruken av antibiotika, bruke legemidlene riktigere, øke kunnskapen om antibiotikaresistens, og være en pådriver internasjonalt i utviklingen av nye antibiotika og vaksiner.

Det er en godt dokumentert sammenheng mellom bruk av antibiotika og forekomst av antibiotikaresistente bakterier. På nasjonsnivå er det en lineær sammenheng mellom penicillinbruk og resistens hos pneumokokker. En reduksjon i total antibiotikabruk vil bidra til å bremse spredning og utvikling av antibiotikaresistens.

Denne indikatoren er i samsvar med regjeringens politiske mål om tretti prosent reduksjon av human antibiotikabruk innen 2020. Det er et mål at Norge skal bli blant de tre landene i Europa som bruker minst antibiotika til mennesker. Gjennomsnittlig forskrivning av antibiotika skal reduseres til 250 resepter per 1000 innbyggere per år.

Flere kvalitetsindikatorer om allmennlegetjenester.

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 23.06.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no