Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Antibiotika - forbruk av resepter

Indikatoren viser totalt forbruk av antibiotika per 1000 innbyggere per år. Målsetningen er å redusere unødvendig bruk av antibiotika.

Resultater 

I 2022 ble det skrevet ut 334 resepter med antibiotika per 1000 innbyggere. Det er en økning fra 292 resepter i 2021. Antall resepter var imidertid på et uvanlig lavt nivå i 2020 og 2021. I 2019 ble det ble skrevet ut 343 resepter per 1000 innbyggere. Antall resepter med antibiotika har gått ned fra 2011, da det ble skrevet ut 462 resepter per 1000 innbyggere. 

Det er en del variasjon mellom fylkene. I 2022 ble det skrevet ut flest resepter per 1000 innbyggere i Agder med 361 resepter, mens Troms og Finnmark hadde færrest med 304 resepter.

I 2022 fikk 19,2 prosent av befolkningen minst én resept på antibiotika. Det er en økning fra 16,6 prosent i 2021. Andel med minst en resept var også på et uvanlig lavt nivå i 2020 og 2021. I 2019 var andelen var på 19,6 prosent. Andelen innbyggere som får minst én resept med antibiotika har gått gradvis nedover siden 2011. 

I 2022 var andelen innbyggere med minst én resept antibiotika høyest i Agder med 20,6 prosent og lavest i Troms og Finnmark med 17,1 prosent. 

Historikk for indikatoren vises med den nye fylkesstrukturen som var gjeldende fra og med 2020. Det gjelder også data fra tidligere tidspunkter, slik at det skal være mulig å sammenligne utviklingen over tid.

Forbehold ved tallene

Tallene er ikke medregnet metenamin (ATC-kode J01XX05).

Data fra og med 2022 er levert fra Legemiddelregisteret. Legemiddelregisteret har erstattet det tidligere Reseptregisteret. For perioden 2004-2021 er data fra Reseptregisteret overført til Legemiddelregisteret, men ikke alle data i Reseptregisteret og Legemiddelregisteret er identiske. Ved beregning av befolkningsgrunnlag benyttes blant annet befolkning per 1.januar i stedet for per 1.juli. I tillegg er det endring knyttet til telling av pasientens bostedsadresse. Det kan derfor forekomme avvik mellom de publiserte tallene og tidligere publiseringer. Se her for mer informasjon om forskjellene mellom registrene. Historiske data vises etter ny beregningsmetode.

Legemiddelregisteret omfatter all reseptbelagt medisin hentet ut på apotek. Det store flertallet av reseptene er skrevet ut av fastleger og legevaktleger, men noe kan også stamme fra poliklinikker, avtalespesialister, helprivate legetjenester m.m. Tallmaterialet er basert på resepter med komplette, korrekte fødselsnummer, dvs. pasienter hvis legemiddelhistorikk kan følges. Legemiddelregisteret inneholder en liten andel resepter hvor fødselsnummer enten mangler eller er feil registrert (f.eks. var denne andelen 0,76 prosent i 2014 og 0,11 prosent i 2022). Tallene må derfor betraktes som minimumstall.

Alle apotek i Norge skal ta i bruk en ny apotekløsning (Eik) som skal stå for all kommunikasjon mellom apoteket og offentlige systemer og aktører. Eik ble tatt i bruk før Legemiddelregisteret ble tilrettelagt for mottak av data fra Eik. Data fra reseptutleveringer registrert i Eik i perioden 1.5.2021-9.2.2022 inngår derfor ikke i Legemiddelregisteret, se tabellen under for en oversikt over apotek som tok Eik i bruk før 9.2.22. Manglende data fra reseptutleveringer registrert i Eik vil bli etterrapportert til Legemiddelregisteret.

Apotek som har tatt Eik i bruk i perioden 1.5.2021-9.2.2022:

 

Kommune 

Fra tidspunkt 

Andel apotekets utleveringer utgjør av totalt antall utleveringer i Legemiddelregisteret (per mnd) 

Drammen 

Medio mai 2021 

Ca. 0,05 % 

Oslo 

Medio oktober 2021 

Ca 0,05 % 

Lørenskog 

Medio november 2021 

Ca. 0,05 % 


Om indikatoren

Norge skal redusere bruken av antibiotika, bruke legemidlene riktigere, øke kunnskapen om antibiotikaresistens, og være en pådriver internasjonalt i utviklingen av nye antibiotika og vaksiner.

En lineær sammenheng mellom penicillinbruk og resistente pneumokokker på nasjonalt nivå er godt dokumentert. En reduksjon i totalt antibiotikabruk vil bremse og sannsynligvis redusere resistensutviklingen. Denne indikatoren samsvarer med bred faglig enighet om at antibiotika skal brukes minst mulig og bare når det er nødvendig. 

Det er ikke definert et best mulig nivå for bruk av antibiotika, men det er en målsetting å redusere unødvendig bruk av antibiotika. I Nasjonal strategi mot Antibiotikaresistens 2015-2020 ble det satt et langsiktig mål om 250 utlevert legemidler etter resept per 1000 innbyggere per år

Flere kvalitetsindikatorer om allmennlegetjenester.

Først publisert: 21.06.2018 Siste faglige endring: 30.11.2023

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no