Dagaktivitetstilbud til personer med utviklingshemming

Indikatoren viser andel personer med utviklingshemming med dagaktivitetstilbud.

Resultater

I 2018 var det 18 329 personer registrert med utviklingshemming som mottok kommunale helse- og omsorgstjenester. Av disse hadde 33,6 prosent vedtak om dagaktivitetstilbud. Tilsvarende andel i 2017 var på 33,4 prosent.

Oppland og Møre og Romsdal har høyest andel av fylkene med 49,6 og 42,7 prosent, mens andelene er lavest i de nordligste fylkene.

Indikatoren inneholder også et måltall om støttekontakt. 45,2 prosent av personer med utviklingshemming hadde støttekontakt i 2018. I 2017 var andelen 45,4 prosent.

Forbehold ved tolkning

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) er ny datakilde for indikatoren og definisjon av indikatoren er endret. Dette gjelder tallene for 2017 og 2018 og kan påvirke sammenlignbarheten med tidligere år. Antallet personer med utviklingshemming er basert på de som er registrert med diagnosen i KPR. Opplysninger om diagnose hentes både fra omsorgsdata og allmenlegedata i KPR.

Følgende kan forklare variasjoner og lavere tall for kommuner:

  • Indikatoren fanger kun opp personer med kjent og registrert diagnose innen utviklingshemming.
  • Personer som er diagnostisert, men som ikke mottar kommunale helse- og omsorgstjenester, er ikke inkludert
  • Lavterskeltilbud/åpne kommunale tilbud der personer gjøres oppmerksom på tilbudet og kan komme og gå uten avtaler, inkluderes ikke

Indikatoren inkluderer heller ikke personer med arbeidsrelaterte tilbud gjennom Nav slik som ordningen Varig tilrettelagt arbeid.

Om indikatoren

Dagaktivitetstilbud er en type aktiv omsorg som skal tilby meningsfulle og nyttige aktiviteter, og ha fokus på ressurser, interesser og aktiviteter som brukerne mestrer og har glede av slik at tilbudet blir godt og lystbetont. Innhold og formål i tilbudet vil kunne variere, både ut fra hvilket bistandsnivå de som skal motta tilbudet har og lokale forhold.

Personer med diagnosen psykisk utviklingshemming har nedsatte intellektuelle evner og fungering i det daglige. For personer med utviklingshemming skal arbeid, eventuelt med ulik grad av bistand og tilrettelegging være førstevalget, men for mange vil dagaktivitetstilbud være en viktig tjeneste for at de skal ha en aktiv og meningsfylt hverdag sammen med andre. Dagaktivitetstilbud vil også ha et forebyggende element for mennesker som ikke kan delta i det ordinære arbeidslivet. Det vil kunne forebygge isolering og ensomhet for denne gruppen.

 

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 20.06.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no