Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Dagaktivitetstilbud til personer med utviklingshemming

Indikatoren viser andel personer med utviklingshemming med dagaktivitetstilbud.

Resultater     

I 2020 var det 19 798 personer registrert med utviklingshemming som mottok kommunale helse- og omsorgstjenester. Av disse hadde 33,2  prosent vedtak om dagaktivitetstilbud. Tilsvarende andel i 2019 var på 33,8 prosent.

Vestland har høyest andel av fylkene med 39,1 prosent, mens andelene er lavest i Troms og Finnmark med 19,4 prosent.

Indikatoren inneholder også et måltall om støttekontakt. 42,9 prosent av personer med utviklingshemming hadde støttekontakt i 2020. I 2019 var andelen 43,9 prosent.

Forbehold ved tolkning

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) er ny datakilde for indikatoren og definisjon av indikatoren er endret. Dette gjelder tallene fra og med 2017 og kan påvirke sammenlignbarheten med tidligere år. Antallet personer med utviklingshemming er basert på de som er registrert med diagnosen i KPR. Opplysninger om diagnose hentes både fra omsorgsdata og allmenlegedata i KPR. 

13 kommuner har ikke rapportert inn data for 2019 til KPR. Manglende rapportering skyldes i hovedsak at kommunesammenslåinger har gjort det krevende for de nye kommunene å sende inn data. Følgende kommuner har ikke rapportert: Trøgstad, Spydeberg, Askim, Eidsberg, Hobøl, Sørum, Fet, Finnøy, Sveio, Nesna,  Karlsøy, Hemne og Granvin. I tillegg har Utsira rapportert sammen med Karmøy. Kommunen som ikke har rapportert vil ikke inngå i fylkesresultatene på aggregert nivå.

Følgende kan forklare variasjoner og lavere tall for kommuner:

  • Indikatoren fanger kun opp personer med kjent og registrert diagnose innen utviklingshemming.
  • Personer som er diagnostisert, men som ikke mottar kommunale helse- og omsorgstjenester, er ikke inkludert
  • Lavterskeltilbud/åpne kommunale tilbud der personer gjøres oppmerksom på tilbudet og kan komme og gå uten avtaler, inkluderes ikke

Indikatoren inkluderer heller ikke personer med arbeidsrelaterte tilbud gjennom Nav slik som ordningen Varig tilrettelagt arbeid.

Om indikatoren

Dagaktivitetstilbud er en type aktiv omsorg som skal tilby meningsfulle og nyttige aktiviteter, og ha fokus på ressurser, interesser og aktiviteter som brukerne mestrer og har glede av slik at tilbudet blir godt og lystbetont. Innhold og formål i tilbudet vil kunne variere, både ut fra hvilket bistandsnivå de som skal motta tilbudet har og lokale forhold.

Personer med diagnosen psykisk utviklingshemming har nedsatte intellektuelle evner og fungering i det daglige. For personer med utviklingshemming skal arbeid, eventuelt med ulik grad av bistand og tilrettelegging være førstevalget, men for mange vil dagaktivitetstilbud være en viktig tjeneste for at de skal ha en aktiv og meningsfylt hverdag sammen med andre. Dagaktivitetstilbud vil også ha et forebyggende element for mennesker som ikke kan delta i det ordinære arbeidslivet. Det vil kunne forebygge isolering og ensomhet for denne gruppen.

 

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 24.06.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no