Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Dagaktivitetstilbud til personer med utviklingshemming

Indikatoren viser andel personer med utviklingshemming med dagaktivitetstilbud.

Resultater     

I 2021 var det 20 233 personer registrert med utviklingshemming som mottok kommunale helse- og omsorgstjenester. Av disse hadde 33 prosent vedtak om dagaktivitetstilbud. Antallet personer med utviklingshemming øker noe for hvert år, mens andelen som har dagaktivitetstilbud har vært stabil i flere år. 

Innlandet har høyest andel av fylkene med 42 prosent, mens andelen er lavest i Troms og Finnmark med 21 prosent.

Indikatoren inneholder også et måltall om støttekontakt. 42 prosent av personer med utviklingshemming hadde støttekontakt i 2021. Andelen synker noe for hvert år - i 2017 var andelen 47 prosent.

For mer informasjon om helse- og omsorgstjenester i KPR, se her.

Forbehold ved tolkning

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) er datakilde for indikatoren. Antallet personer med utviklingshemming er basert på de som er registrert med diagnosen i KPR. Opplysninger om diagnose hentes både fra omsorgsdata og allmennlegedata i KPR. 

For 2020 og 2021 var innrapporteringen komplett, mens for 2019 var det 13 kommuner ikke rapporterte inn data til KPR. Manglende rapportering skyldes i hovedsak at kommunesammenslåinger gjorde det krevende for de nye kommunene å sende inn data. Følgende kommuner rapporterte ikke: Trøgstad, Spydeberg, Askim, Eidsberg, Hobøl, Sørum, Fet, Finnøy, Sveio, Nesna,  Karlsøy, Hemne og Granvin. Manglende rapportering vil også påvirke fylkesresultatene på aggregert nivå.

Følgende kan forklare variasjoner og lavere tall for kommuner:

  • Indikatoren fanger kun opp personer med kjent og registrert diagnose innen utviklingshemming.
  • Personer som er diagnostisert, men som ikke mottar kommunale helse- og omsorgstjenester, er ikke inkludert
  • Lavterskeltilbud/åpne kommunale tilbud der personer gjøres oppmerksom på tilbudet og kan komme og gå uten avtaler, inkluderes ikke

Indikatoren inkluderer heller ikke personer med arbeidsrelaterte tilbud gjennom Nav slik som ordningen Varig tilrettelagt arbeid.

Historikk for indikatoren vises med den nye fylkesstrukturen som var gjeldende fra og med 2020. Det gjelder også for data fra tidligere år, slik at det skal være mulig å sammenligne utviklingen over tid.

Om indikatoren

Dagaktivitetstilbud er en type aktiv omsorg som skal tilby meningsfulle og nyttige aktiviteter, og ha fokus på ressurser, interesser og aktiviteter som brukerne mestrer og har glede av slik at tilbudet blir godt og lystbetont. Innhold og formål i tilbudet vil kunne variere, både ut fra hvilket bistandsnivå de som skal motta tilbudet har og lokale forhold.

Personer med diagnosen psykisk utviklingshemming har nedsatte intellektuelle evner og fungering i det daglige. For personer med utviklingshemming skal arbeid, eventuelt med ulik grad av bistand og tilrettelegging være førstevalget, men for mange vil dagaktivitetstilbud være en viktig tjeneste for at de skal ha en aktiv og meningsfylt hverdag sammen med andre. Dagaktivitetstilbud vil også ha et forebyggende element for mennesker som ikke kan delta i det ordinære arbeidslivet. Det vil kunne forebygge isolering og ensomhet for denne gruppen.

 

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 23.06.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no