Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Sykehjemsbeboere som har fått legemiddelgjennomgang siste 12 måneder

Indikatoren viser hvor stor andel av beboere på 67 år og eldre på langtidsopphold i sykehjem som har fått en legemiddelgjennomgang siste 12 måneder.

Resultater     

Uttrekket er revidert. Tallene som publiseres i juni 2024 kan derfor avvike noe fra det som er publisert tidligere. Historiske tall vises etter ny beregningsmetode.

I 2023 hadde 61,7 prosent av beboerne (​67 år og eldre) på langtidsopphold på sykehjem hatt legemiddelgjennomgang i løpet av de siste 12 månedene. I 2022 var denne andelen på 58,5 prosent. 

Det var store variasjoner mellom fylkene. Oslo hadde høyest andel beboere med legemiddelgjennomgang i 2023 med 90,1 prosent. Lavest andel hadde Vestland med 45,7 prosent. 

Se mer informasjon om helse- og omsorgstjenester i KPR (fhi.no).

Forbehold ved tolking

Uttrekket ble revidert i forbindelse med publiseringen i juni 2024. Det er skrevet ny syntaks for uttrekk av data. Beregningsmetode og definisjoner er ikke endret, men valg av enkeltvariabler og sammenstillingen av disse kan variere noe fra tidligere metode. Tallene som publiseres i juni 2024 kan derfor avvike litt fra tidligere publiseringer. Historiske tall vises etter ny beregningsmetode. 

Det publiseres kun data for de største kommunene for denne indikatoren (innbyggertall >100 000). Anonymiserte kommuner inngår i aggregerte tall på fylkesnivå. Grunnen til at ikke flere kommuner vises er av personvernhensyn til sykehjemslegene. Kriteriene for anonymisering er under vurdering.

Historikk for indikatoren vises med den nye fylkesstrukturen som var gjeldende fra og med 2020. Det gjelder også for data fra tidligere år, slik at det skal være mulig å sammenligne utviklingen over tid.

Ulikheter mellom fylker og kommuner kan skyldes:

  • Reelle forskjeller mellom kommunene
  • Høy grad av underrapportering. Opplysningene dokumenteres ikke i journal. Opplysningene kan også være dokumentert i journal, men ikke rapportert til registret pga. at de ikke er dokumentert/registrert på rett sted og i riktig format.
  • Feil i innsending av data fra kommunene
  • Tekniske feil og mangler i kommunenes journalsystemer
  • Kommunene bruker ikke veilederen for rapportering eller de ulike kravspesifikasjonene

Det er en opphopning av registreringer på slutten av kalenderåret. Dette kan tyde på en tilfeldig registreringspraksis, og må tas hensyn til ved tolking av resultatene.

I 2019 var det 13 kommuner som ikke rapporterte inn til Kommunalt pasient- og brukerregister. Manglende rapportering skyldes i hovedsak at kommunesammenslåinger gjorde det krevende for de nye kommunene å sende inn data. Følgende kommuner har ikke rapportert: Trøgstad, Spydeberg, Askim, Eidsberg, Hobøl, Sørum, Fet, Finnøy, Sveio, Nesna, Karlsøy, Hemne og Granvin. I tillegg rapporterte Utsira sammen med Karmøy. Kommunene som ikke har rapportert inngår ikke i fylkesresultatene på aggregert nivå.

Kommunalt pasient- og brukerregister (fhi.no) (KPR) ble ny datakilde for indikatoren fra og med 2017. 

Om indikatoren

Stadig flere eldre har mange sykdommer og bruker flere legemidler samtidig. Det øker sannsynligheten for feilmedisinering, unødvendig bruk og uheldige kombinasjoner. Eldre er særlig sårbare for bivirkninger og legemiddelrelaterte problemer, og undersøkelser viser at hele tre av fire pasienter i sykehjem har ett eller flere legemiddelrelaterte problemer (Nasjonale faglige råd om legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang).

Etter Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp  (§5a.Legemiddelgjennomgang i sykehjem), skal virksomheten sørge for en systematisk legemiddelgjennomgang for pasienter på langtidsopphold i sykehjem ved innkomst og minst en gang årlig. Utover dette skal legemiddelgjennomgang utføres når det er nødvendig av hensyn til forsvarlig behandling. Legemiddelgjennomgang utføres av lege, alene eller i samarbeid med annet helsepersonell.

Målet med en legemiddelgjennomgang er å sikre at den enkelte pasient oppnår god effekt av legemidlene samtidig som risiko for uheldige virkninger minimaliseres og håndteres. Med en systematisk gjennomgang av legemiddelbruken vil forskrivningen kunne endres, enten ved at legemidler seponeres, dosen justeres, eller at nye legemidler forskrives for ytterligere å forbedre legemiddelbehandlingen. Studier viser at den mest vanlige endringen ved legemiddelgjennomganger, særlig for eldre, er at legemidler ikke lengre anses som nødvendige og blir seponert. Det er også vist at legemidler gis i for høy eller lav dose.

Riktig legemiddelbruk i sykehjem er et av innsatsområdene i I trygge hender 24/7.

God kvalitet på legetjenester til beboere på sykehjem er en del av Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024.

Flere kvalitetsindikatorer om allmennlegetjenester.

 

Først publisert: 25.06.2018 Siste faglige endring: 19.06.2024

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no