Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ventetid på støttekontakt

Indikatoren viser tiden fra vedtak om støttekontakt er fattet til tjenesten er mottatt.

Resultater   

På landsbasis i 2022 hadde 83,2 prosent av tjenestemottakerne mottatt støttekontakt innen 15 dager etter vedtaksdato. 

Det er variasjoner mellom fylkene, og mellom kommunene. I 2022 hadde Troms og Finnmark høyest andel innen 15 dager med 92,6 prosent, mens Trøndelag hadde lavest andel med 73,8 prosent. 

I 2022 hadde 5,9 prosent av alle vedtak om støttekontakt en ventetid på 16-30 dager, mens 11,0 prosent hadde en ventetid på 31 dager eller mer etter vedtaksdato. 

For mer informasjon om helse- og omsorgstjenester i KPR, se her.

Forbehold ved tolkning

Resultatene må tolkes med forsiktighet. Mulige feilkilder kan være at kommuner ikke følger riktig vedtakspraksis i henhold til forvaltningsloven § 11a (2), som forutsetter at saker skal avgjøres uten ugrunnet opphold, og ikke fatter vedtaket før tjenesten er tilgjengelig selv om søker har behov for tjenesten. Iverksettingstiden blir da feilaktig forkortet. Vedtakspraksisen kan skyldes at kommunene ikke har tjenesten tilgjengelig.

Med negativ iverksettingstid menes at dato for start av tjenesten er tidligere enn dato for vedtak. Negativ iverksettingstid kan skyldes:

  • Tjenesten må startes raskt, for eksempel ved nødvendig helsehjelp ved utskrivning fra sykehus
  • Saksbehandler glemmer å sette en vedtaksdato
  • Feilregistreringer

For 2019 rapporterte ikke 13 kommuner inn data til Kommunalt pasient- og brukerregister. Manglende rapportering skyldes i hovedsak at kommunesammenslåinger har gjort det krevende for de nye kommunene å sende inn data. 

Historikk for indikatoren vises med den nye fylkesstrukturen som var gjeldende fra og med 2020. Det gjelder også for data fra tidligere år, slik at det skal være mulig å sammenligne utviklingen over tid.

Om indikatoren

Barn og voksne som har behov for å få hjelp til å ha et sosialt liv og en meningsfull fritid kan søke sin kommune om å få støttekontakt. Alle kommuner har ifølge helse- og omsorgstjenesteloven en plikt til å ha støttekontaktordning. For å få støttekontakt må brukeren ha et behov som er av en slik art at den det gjelder har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen.

Indikatoren vil vise om kommunen oppfyller vedtak som er fattet og om det er samsvar mellom tjenester og behov. Videre setter den fokus på hvordan brukerens rettssikkerhet blir ivaretatt gjennom kommunens vedtakspraksis.

Først publisert: 21.06.2018 Siste faglige endring: 22.06.2023

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no