Ventetid på støttekontakt

Indikatoren viser tiden fra vedtak om støttekontakt er fattet til tjenesten er mottatt.

Resultater

På landsbasis i 2019 hadde 82,1 prosent av tjenestemottakerne mottatt støttekontakt innen 15 dager etter vedtaksdato. Resultatet er uendret fra 2018. Andelen har vært svakt synkende over tid. I 2009 hadde 87,4 prosent en støttekontakt 0-15 dager etter vedtaksdato. 

Det er variasjoner mellom fylkene. I 2019 hadde Finnmark høyest andel med 91,6 prosent, mens Hordaland hadde lavest andel med 71,9 prosent.

I 2019 hadde 7,4 prosent av alle vedtak om støttekontakt en ventetid på 16-30 dager, mens 10,5 prosent hadde en ventetid på 31 dager eller mer etter vedtaksdato.

Forbehold ved tolkning

13 kommuner har ikke rapportert inn data for 2019 til Kommunalt pasient- og brukerregister. Manglende rapportering skyldes i hovedsak at kommunesammenslåinger har gjort det krevende for de nye kommunene å sende inn data. Følgende kommuner har ikke rapportert: Trøgstad, Spydeberg, Askim, Eidsberg, Hobøl, Sørum, Fet, Finnøy, Sveio, Nesna, Karlsøy, Hemne og Granvin. I tillegg har Utsira rapportert sammen med Karmøy. Kommunene som ikke har rapportert vil ikke inngå i fylkesresultatene på aggregert nivå.

Datakilden er Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). KPR er et nytt register som inkluderer IPLOS-registeret som har vært datakilde fram til 2017. Dette kan påvirke beregningsgrunnlaget for indikatorene og gi mindre brudd i tidsserien.

Resultatene må tolkes med forsiktighet. Mulige feilkilder kan være at kommuner ikke følger riktig vedtakspraksis i henhold til forvaltningsloven § 11a (2), som forutsetter at saker skal avgjøres uten ugrunnet opphold, og ikke fatter vedtaket før tjenesten er tilgjengelig selv om søker har behov for tjenesten. Iverksettingstiden blir da feilaktig forkortet. Vedtakspraksisen kan skyldes at kommunene ikke har tjenesten tilgjengelig.

Med negativ ventetid menes at dato for start av tjenesten er tidligere enn dato for vedtak. Negativ ventetid kan skyldes:

  • Tjenesten må startes raskt, for eksempel ved nødvendig helsehjelp ved utskrivning fra sykehus
  • Saksbehandler glemmer å sette en vedtaksdato
  • Feilregistreringer

Om indikatoren

Barn og voksne som har behov for å få hjelp til å ha et sosialt liv og en meningsfull fritid kan søke sin kommune om å få støttekontakt. Alle kommuner har ifølge helse- og omsorgstjenesteloven en plikt til å ha støttekontaktordning. For å få støttekontakt må brukeren ha et behov som er av en slik art at den det gjelder har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen.

Indikatoren vil vise om kommunen oppfyller vedtak som er fattet og om det er samsvar mellom tjenester og behov. Videre setter den fokus på hvordan brukerens rettssikkerhet blir ivaretatt gjennom kommunens vedtakspraksis.

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 25.06.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no