Ernæringsoppfølging hos sykehjemsbeboere

Denne indikatoren viser hvor stor andel av beboere på sykehjem på 67 år og eldre som har fått kartlagt sin ernæringsstatus i løpet av siste 12 måneder.

Resultater

På landsbasis i 2018 har 46,1 prosent av beboere 67 år og eldre på sykehjem blitt vurdert for ernæringsmessig risiko i løpet av siste 12 måneder. I 2017 var andelen 43,1 prosent.

Det er store variasjoner mellom fylkene og spredningen innad i fylkene er stor. Tall for 2018 viser at i Oslo har 79,9 prosent av beboere på sykehjem blitt vurdert for ernæringsmessig risiko. I Finnmark er andelen på 28,8 prosent.

På landsnivå i 2018 har 18,7 prosent ikke fått kartlagt egen ernæringsstatus, mens for 5,0 prosent var det oppgitt å ikke være relevant. Samtidig mangler 30,2 prosent rapportering om ernæringsmessig oppfølging.

Av beboerne som ble ernæringsmessig kartlagt i 2018 var 40,2 prosent i risiko for underernæring. 73,6 prosent av de som er i risiko for underernæring, har fått utarbeidet en ernæringsplan.

Forbehold ved tolking

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) er ny datakilde for indikatoren. Dette gjelder tallene for 2017 og 2018 og kan påvirke sammenlignbarheten med tidligere år.

Ulikheter mellom kommunene kan skyldes:

  • Reelle forskjeller mellom kommunene
  • Høy grad av underrapportering. Opplysningene dokumenteres ikke i journal. Opplysningene kan også være dokumentert i journal, men ikke rapportert til registre pga at de ikke er dokumentert/registrert på rett sted og i riktig format.
  • Feil i innsending av data fra kommunene
  • Tekniske feil og mangler i kommunenes journalsystemer
  • Kommunene bruker ikke veilederen for rapportering eller de ulike kravspesifikasjonene

Det er en opphopning av registreringer på slutten av kalenderåret. Dette kan tyde på en tilfeldig registreringspraksis, og må tas hensyn til ved tolking av resultatene.

Oppfølging av ernæring kom inn som ny variabel i IPLOS-registeret i 2016. Resultatet fra denne indikatoren egner seg for sammenlikning mellom kommuner over tid, og til sammenlikning innad i egen kommune.

Om indikatoren

20-60 % av eldre brukere av kommunenes tjenester er underernærte eller i ernæringsmessig risiko. Underernæring og feilernæring gir økt fare for andre sykdommer, lengre rekonvalesent samt større pleietyngde og økte medisinske kostnader. Derfor er også forebygging av underernæring er et av innsatsområdene i Pasientsikkerhetsprogrammet.

For å styrke ernæringsarbeidet er det viktig med kompetanse blant personell, ledelsesforankring, definerte ansvarsforhold og samhandling. Nasjonale faglige retningslinjer for behandling og forebygging av underernæring anbefaler å innføre fire tiltak:

  1. Å vurdere ernæringsmessig risiko
  2. Å gi personer i ernæringsmessig risiko målrettet ernæringsbehandling
  3. Å dokumentere ernæringsstatus og -tiltak i pasientens journal og epikrise
  4. Å videreformidle dokumentasjonen til neste omsorgsnivå

 

Først publisert: 25.06.2018 Sist faglig oppdatert: 20.06.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no