Antibiotikabehandling ved luftveisinfeksjon hos barn mellom 0-9 år

Indikatoren viser forbruk av antibiotika ved luftveisinfeksjoner hos barn mellom 0-9 år.

Resultater

På landsbasis i 2019 var 65,2 prosent av alle resepter med luftveisantibiotika til barn (0-9 år) resepter for fenoksymetylpenicillin. Det er en økning på 3,4 prosentpoeng fra 2018. Det er variasjoner mellom fylkene i bruk av fenoksymetylpenicillin. I 2019 hadde Finnmark og Troms høyest andel med 73,7 prosent, mens Viken fylke hadde lavest andel med 62,6 prosent.

På landsbasis i 2019 var andel barn (0-9 år) som får minst én resept med luftveisantibiotika på 12,3 prosent. I 2018 var denne andelen 12,0 prosent. Denne svake økningen fra 2018 til 2019 er et brudd med en jevn nedgang siden 2010.

Det totale antall resepter med luftveisantibiotika for barn (0-9 år) var i 2019 på 102 984. Det er en svak økning etter en betydelig nedgang i perioden fra 2010 til 2018, med 65 811 resepter (fra 166 447 til 100 636).

Forbehold ved tallene

Denne kvalitetsindikatoren er basert på totaltall fra Reseptregisteret. Reseptregisteret omfatter all reseptbelagt medisin hentet ut på apotek. Det store flertallet av reseptene er skrevet ut av fastleger og legevaktleger, men noe kan også stamme fra poliklinikker, avtalespesialister, helprivate legetjenester m.m. Tallmaterialet er basert på resepter med komplette, korrekte fødselsnummer, dvs. pasienter hvis legemiddelhistorikk kan følges. Reseptregisteret inneholder en liten andel resepter hvor fødselsnummer enten mangler eller er feil registrert (f. eks. var denne andelen 0,36 prosent i 2014), så tallene må betraktes som minimumstall.

​Om indikatoren

De fleste luftveisinfeksjoner forårsakes av virus, og antibiotika har ingen effekt på virusinfeksjoner. Bakterielle luftveisinfeksjoner kan behandles med antibiotika.

Nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten (helsedirektoratet.no) anbefaler fenoksymetylpenicillin (penicillin V) både mot lungebetennelse (pneumoni) og dersom det er grunn til å gi antibiotika ved ørebetennelse. Antibiotika bidrar bare beskjedent til helbredelsesprosessen for de mest vanlige luftveisinfeksjoner hos barn, med unntak av lungebetennelse.

Ved ukomplisert ørebetennelse kan tilstanden oftest ses an uten antibiotika i 1-3 dager. Fenoksymetylpenicillin er smalspektret og mindre resistensdrivende enn de andre midlene som brukes til behandling av luftveisinfeksjoner. Økt andel av fenoksymetylpenicillin vil være en indirekte indikator på mindre bruk av de andre antibiotika mot luftveisinfeksjon.

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 25.06.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no