Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Antibiotikabehandling ved luftveisinfeksjon hos barn mellom 0-9 år

Indikatoren viser forbruk av antibiotika ved luftveisinfeksjoner hos barn mellom 0-9 år.

Resultater 

I 2021 var 69,2 prosent av alle resepter med luftveisantibiotika til barn (0-9 år), resepter for fenoksymetylpenicillin. Det er en minimal nedgang fra 69,4 prosent i 2020. Det er variasjoner mellom fylkene i bruk av fenoksymetylpenicillin. I 2021 hadde Toms og Finnmark høyest andel med 73,0 prosent, mens Viken hadde lavest andel med 66,5 prosent.

7,4 prosent av alle i barn i alderen 0-9 år fikk minst én resept med luftveisantibiotika i 2021. Det er uendret fra 2020. I 2019 var denne andelen 12,3 prosent. 

I 2021 ble det skrevet ut rundt 60 000 resepter med luftveisantibiotika til barn (0-9 år). Antallet var tilnærmet likt i 2020. Det er en stor nedgang fra 2019, da det ble skrevet ut over 100 000 resepter. 

Historikk for indikatoren vises med den nye fylkesstrukturen som var gjeldende fra og med 2020. Det gjelder også data fra tidligere tidspunkter, slik at det skal være mulig å sammenligne utviklingen over tid.

Forbehold ved tallene

Denne kvalitetsindikatoren er basert på totaltall fra Reseptregisteret. Reseptregisteret omfatter all reseptbelagt medisin hentet ut på apotek. Det store flertallet av reseptene er skrevet ut av fastleger og legevaktleger, men noe kan også stamme fra poliklinikker, avtalespesialister, helprivate legetjenester m.m. Tallmaterialet er basert på resepter med komplette, korrekte fødselsnummer, dvs. pasienter hvis legemiddelhistorikk kan følges. Reseptregisteret inneholder en liten andel resepter hvor fødselsnummer enten mangler eller er feil registrert (f. eks. var denne andelen 0,36 prosent i 2014), så tallene må betraktes som minimumstall.

Alle apotek i Norge skal ta i bruk ny apotekløsning (Eik) som skal stå for all kommunikasjon mellom apoteket og offentlige systemer og aktører. Reseptregisteret er per i dag ikke tilrettelagt for mottak av data fra Eik. Data fra reseptutleveringer registrert i Eik inngår derfor ikke i Reseptregisteret. Data fra reseptutleveringer registrert i Eik vil rapporteres til Legemiddelregisteret når det etableres.

Apotek som har tatt nytt datasystem (Eik) i bruk:

 

Kommune 

Fra tidspunkt 

Andel apotekets utleveringer utgjør av totalt antall utleveringer i Reseptregisteret (per mnd) 

Drammen 

Medio mai 2021 

Ca. 0,05 % 

Oslo 

Medio oktober 2021 

Ca 0,05 % 

Lørenskog 

Medio november 2021 

Ca. 0,05 % 

​Om indikatoren

De fleste luftveisinfeksjoner forårsakes av virus, og antibiotika har ingen effekt på virusinfeksjoner. Bakterielle luftveisinfeksjoner kan behandles med antibiotika.

Nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten (helsedirektoratet.no) anbefaler fenoksymetylpenicillin (penicillin V) både mot lungebetennelse (pneumoni) og dersom det er grunn til å gi antibiotika ved ørebetennelse. Antibiotika bidrar bare beskjedent til helbredelsesprosessen for de mest vanlige luftveisinfeksjoner hos barn, med unntak av lungebetennelse.

Ved ukomplisert ørebetennelse kan tilstanden oftest ses an uten antibiotika i 1-3 dager. Fenoksymetylpenicillin er smalspektret og mindre resistensdrivende enn de andre midlene som brukes til behandling av luftveisinfeksjoner. Økt andel av fenoksymetylpenicillin vil være en indirekte indikator på mindre bruk av de andre antibiotika mot luftveisinfeksjon.

Flere kvalitetsindikatorer om allmennlegetjenester.

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 23.06.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no