Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Antibiotikabehandling ved luftveisinfeksjon hos barn mellom 0-9 år

Indikatoren viser forbruk av antibiotika ved luftveisinfeksjoner hos barn mellom 0-9 år.

Resultater 

På landsbasis i 2020 var 69,6 prosent av alle resepter med luftveisantibiotika til barn (0-9 år) resepter på fenoksymetylpenicillin. Det er en økning på 4,6 prosentpoeng fra 2019. Det er variasjoner mellom fylkene i bruk av fenoksymetylpenicillin. I 2020 hadde Innlandet høyest andel med 74,4 prosent, mens Viken fylke hadde lavest andel med 66,0 prosent.

På landsbasis i 2020 var andel barn (0-9 år) som fikk minst én resept med luftveisantibiotika på 7,4 prosent. I 2019 var denne andelen 12,3 prosent. Denne betydelige nedgangen kan trolig delvis tilskrives smitteverntiltak mot covid-19, som også påvirker annen smitte.

Det totale antall resepter med luftveisantibiotika til barn (0-9 år) var i 2020 på 59 380. Det er en stor nedgang fra 2019, da antall resepter var 102 984. 

Historikk for indikatoren vises med den nye fylkesstrukturen som var gjeldende fra og med 2020. Det gjelder også data fra tidligere tidspunkter, slik at det skal være mulig å sammenligne utviklingen over tid.

Forbehold ved tallene

Denne kvalitetsindikatoren er basert på totaltall fra Reseptregisteret. Reseptregisteret omfatter all reseptbelagt medisin hentet ut på apotek. Det store flertallet av reseptene er skrevet ut av fastleger og legevaktleger, men noe kan også stamme fra poliklinikker, avtalespesialister, helprivate legetjenester m.m. Tallmaterialet er basert på resepter med komplette, korrekte fødselsnummer, dvs. pasienter hvis legemiddelhistorikk kan følges. Reseptregisteret inneholder en liten andel resepter hvor fødselsnummer enten mangler eller er feil registrert (f. eks. var denne andelen 0,36 prosent i 2014), så tallene må betraktes som minimumstall.

​Om indikatoren

De fleste luftveisinfeksjoner forårsakes av virus, og antibiotika har ingen effekt på virusinfeksjoner. Bakterielle luftveisinfeksjoner kan behandles med antibiotika.

Nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten (helsedirektoratet.no) anbefaler fenoksymetylpenicillin (penicillin V) både mot lungebetennelse (pneumoni) og dersom det er grunn til å gi antibiotika ved ørebetennelse. Antibiotika bidrar bare beskjedent til helbredelsesprosessen for de mest vanlige luftveisinfeksjoner hos barn, med unntak av lungebetennelse.

Ved ukomplisert ørebetennelse kan tilstanden oftest ses an uten antibiotika i 1-3 dager. Fenoksymetylpenicillin er smalspektret og mindre resistensdrivende enn de andre midlene som brukes til behandling av luftveisinfeksjoner. Økt andel av fenoksymetylpenicillin vil være en indirekte indikator på mindre bruk av de andre antibiotika mot luftveisinfeksjon.

Flere kvalitetsindikatorer om allmennlegetjenester.

Først publisert: 21.06..06.2018 Sist faglig oppdatert: 24.06.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no