Dagaktivitetstilbud til personer med demens

Indikatoren viser andel hjemmeboende personer med demens som har dagaktivitetstilbud.

Resultater

I 2018 var det 21 774 personer registrert med demens som mottok kommunale helse- og omsorgstjenester. Av disse hadde 29,1 prosent vedtak om dagaktivitetstilbud. Tilsvarende andel i 2017 var på 28,2 prosent.

Andelen er høyest i Hordaland og Oslo med hhv. 38,9 og 37,3 prosent. I Nordland og Aust-Agder er andelene lavest med 16,5 og 19,0 prosent.

Indikatoren inneholder også et måltall om støttekontakt. 11,8 prosent av personer med demens hadde støttekontakt i 2018. I 2017 var andelen 11,7 prosent.

Forbehold ved tolkning

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) er ny datakilde for indikatoren og definisjon av indikatoren er endret. Dette gjelder tallene for 2017 og 2018 og kan påvirke sammenlignbarheten med tidligere år. Antallet personer med demens er basert på de som er registrert med diagnosen i KPR. Opplysninger om diagnose hentes både fra omsorgsdata og allmenlegedata i KPR.

Følgende kan forklare variasjoner og lavere tall for kommuner:

  • Indikatoren fanger kun opp personer med kjent og registrert diagnose innen demens.
  • Personer som er diagnostisert, men som ikke mottar kommunale helse- og omsorgstjenester, er ikke inkludert.
  • Lavterskeltilbud/åpne kommunale tilbud der personer gjøres oppmerksom på tilbudet og kan komme og gå uten avtaler, er ikke inkludert.

Om indikatoren

I henhold til Nasjonal faglig retningslinje om demens bør kommuner tilby tilrettelagt og tilpasset dagaktivitetstilbud til personer med demens. Dagaktivitetstilbudet bør inneholde både sosiale, kognitive og fysiske stimulerende aktiviteter. 

Dagaktivitetstilbud for personer med demens bør tilby meningsfulle aktiviteter som deltagerne kan mestre, og ha fokus på deltakernes ressurser og interesser, samt lokale forhold. Tilbudet kan for eksempel gis for å dekke deltagerens behov for aktivisering, tilsyn og omsorg, oppfølging av ernæring, personlig assistanse, eller som avlastning for pårørende. Innhold og formål i tilbudet vil kunne variere, både ut fra hvilket bistandsnivå de som skal motta tilbudet har og lokale forhold.

Demensplan 2020 har som mål at personer med demens skal få muligheter til å leve et aktivt liv, og pårørende skal gis støtte og avlastning.

Fra 1. januar 2020 vil kommunene ha en lovfestet plikt til å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens.

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 20.06.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no