Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Dagaktivitetstilbud til personer med demens

Indikatoren viser andel hjemmeboende personer med demens som har dagaktivitetstilbud.

Resultater    

I 2020 var det 20 768 personer registrert med demens som mottok kommunale helse- og omsorgstjenester. Av disse hadde 28,9 prosent vedtak om dagaktivitetstilbud. Tilsvarende andel i 2019 var på 31,1 prosent.

Andelen er høyest i Oslo med 35,8 prosent. I Nordland er andelen med vedtak om dagaktivitetstilbud lavest, med 15,4 prosent.

Indikatoren inneholder også et måltall om støttekontakt. 6,3 prosent av personer med demens hadde støttekontakt i 2020. I 2019 var andelen 13,1 prosent.

Forbehold ved tolkning

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) er ny datakilde for indikatoren og definisjon av indikatoren er endret. Dette gjelder tallene for 2017 - 2019, og det kan påvirke sammenlignbarheten med tidligere år. Antallet personer med demens er basert på de som er registrert med diagnosen i KPR. Opplysninger om diagnose hentes både fra omsorgsdata og allmenlegedata i KPR. 

13 kommuner har ikke rapportert inn data for 2019 til KPR. Manglende rapportering skyldes i hovedsak at kommunesammenslåinger har gjort det krevende for de nye kommunene å sende inn data. Følgende kommuner har ikke rapportert: Trøgstad, Spydeberg, Askim, Eidsberg, Hobøl, Sørum, Fet, Finnøy, Sveio, Nesna,  Karlsøy, Hemne og Granvin. I tillegg har Utsira rapportert sammen med Karmøy. Kommunen som ikke har rapportert vil ikke inngå i fylkesresultatene på aggregert nivå.

Følgende kan forklare variasjoner og lavere tall for kommuner:

  • Indikatoren fanger kun opp personer med kjent og registrert diagnose innen demens.
  • Personer som er diagnostisert, men som ikke mottar kommunale helse- og omsorgstjenester, er ikke inkludert.
  • Lavterskeltilbud/åpne kommunale tilbud der personer gjøres oppmerksom på tilbudet og kan komme og gå uten avtaler, er ikke inkludert.

Om indikatoren

I henhold til Nasjonal faglig retningslinje om demens bør kommuner tilby tilrettelagt og tilpasset dagaktivitetstilbud til personer med demens. Dagaktivitetstilbudet bør inneholde både sosiale, kognitive og fysiske stimulerende aktiviteter. 

Dagaktivitetstilbud for personer med demens bør tilby meningsfulle aktiviteter som deltagerne kan mestre, og ha fokus på deltakernes ressurser og interesser, samt lokale forhold. Tilbudet kan for eksempel gis for å dekke deltagerens behov for aktivisering, tilsyn og omsorg, oppfølging av ernæring, personlig assistanse, eller som avlastning for pårørende. Innhold og formål i tilbudet vil kunne variere, både ut fra hvilket bistandsnivå de som skal motta tilbudet har og lokale forhold.

Demensplan 2020 har som mål at personer med demens skal få muligheter til å leve et aktivt liv, og pårørende skal gis støtte og avlastning.

Fra 1. januar 2020 vil kommunene ha en lovfestet plikt til å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens.

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 24.06.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no