Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Dagaktivitetstilbud til personer med demens

Indikatoren viser andel hjemmeboende personer med demens som har dagaktivitetstilbud.

Resultater   

Tall for 2022 og 2023 er forsinket. Vi jobber med å kvalitetssikre dataene i samarbeid med kommunene samt etablere en ny metode for beregning av populasjonen. Dataene vil bli oppdatert når uttrekket er ferdig kvalitetssikret.

I 2021 var det 21 700 hjemmeboende personer registrert med demens som mottok kommunale helse- og omsorgstjenester. Av disse hadde 31 prosent vedtak om dagaktivitetstilbud. 

Andelen er høyest i Oslo med 39 prosent. I Nordland er andelen med vedtak om dagaktivitetstilbud lavest, med 17 prosent.

Indikatoren inneholder også et måltall om støttekontakt. 6 prosent av hjemmeboende personer med demens hadde støttekontakt i 2021. 

For mer informasjon om helse- og omsorgstjenester i KPR, se her.

Forbehold ved tolkning

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) er datakilde for indikatoren og definisjon av indikatoren er endret. Antallet personer med demens er basert på de som er registrert med diagnosen i KPR. Opplysninger om diagnose hentes både fra omsorgsdata og allmennlegedata i KPR. 

Fra 2020 har innrapporteringen av data vært komplett, mens for 2019 var det 13 kommuner ikke rapporterte inn data til KPR. Manglende rapportering skyldes i hovedsak at kommunesammenslåinger gjorde det krevende for de nye kommunene å sende inn data. Følgende kommuner rapporterte ikke: Trøgstad, Spydeberg, Askim, Eidsberg, Hobøl, Sørum, Fet, Finnøy, Sveio, Nesna,  Karlsøy, Hemne og Granvin. Manglende rapportering vil også påvirke fylkesresultatene på aggregert nivå.

Følgende kan forklare variasjoner:

  • Indikatoren fanger kun opp personer med kjent og registrert diagnose innen demens.
  • Lavterskeltilbud/åpne kommunale tilbud der personer gjøres oppmerksom på tilbudet og kan komme og gå uten avtaler, er ikke inkludert.

Historikk for indikatoren vises med den nye fylkesstrukturen som var gjeldende fra og med 2020. Det gjelder også for data fra tidligere år, slik at det skal være mulig å sammenligne utviklingen over tid.

Om indikatoren

Alle kommuner plikter å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens ifølge helse- og omsorgstjenesteloven paragraf 3-2. Dagaktivitetstilbudet skal bidra til bidra til å ivareta deltakerens funksjoner i dagliglivet, fremme livskvalitet og forebygge/redusere isolasjon og ensomhetsfølelse.

Dagaktivitetstilbud for personer med demens bør tilby meningsfulle aktiviteter som deltagerne kan mestre, og ha fokus på deltakernes ressurser og interesser, samt lokale forhold. Tilbudet kan for eksempel gis for å dekke deltagerens behov for aktivisering, tilsyn og omsorg, oppfølging av ernæring, personlig assistanse, eller som avlastning for pårørende. Innhold og formål i tilbudet vil kunne variere, både ut fra hvilket bistandsnivå de som skal motta tilbudet har og lokale forhold.

Demensplan 2020 har som mål at personer med demens skal få muligheter til å leve et aktivt liv, og pårørende skal gis støtte og avlastning.

Først publisert: 21.06.2018 Siste faglige endring: 19.06.2024

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no