Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Antibiotikabehandling ved luftveisinfeksjon hos befolkningen mellom 10-79 år

Indikatoren viser forbruk av antibiotika ved luftveisinfeksjoner hos befolkningen mellom 10-79 år.

Resultater   

På landsbasis i 2019 var 50,4 prosent av reseptene for luftveisantibiotika til personer (10-79 år) for fenoksymetylpenicillin. Dette er en økning på 0,8 prosentpoeng fra 2018. Det er noe variasjon mellom fylkene. I 2019 hadde Trøndelag fylke høyest andel med 53,0 prosent, mens Troms og Finnmark hadde lavest andel med 44,0 prosent.

På landsbasis i 2019 var andel personer (10-79 år) som fikk minst én resept med luftveisantibiotika på 12,2 prosent. Det er en svak økning fra 12,0 prosent i 2018, og et brudd med en jevn nedgang i andel utskrevne resepter med luftveisantibiotika siden 2012.

Det totale antall utskrevne resepter med luftveisantibiotika var i 2019 på 751 217, en økning fra 730 876 i 2018. Det er første gang etter en lang nedgang i perioden fra 2010 til 2018, med 257 457 resepter (fra 988 333 til 730 876).

​​​Forbehold ved tallene

Denne kvalitetsindikatoren er basert på totaltall fra Reseptregisteret. Reseptregisteret omfatter all reseptbelagt medisin hentet ut på apotek. Det store flertallet av reseptene er skrevet ut av fastleger og legevaktleger, men noe kan også stamme fra poliklinikker, avtalespesialister, helprivate legetjenester m.m. Tallmaterialet er basert på resepter med komplette, korrekte fødselsnummer, dvs. pasienter hvis legemiddelhistorikk kan følges. Reseptregisteret inneholder en liten andel resepter hvor fødselsnummer enten mangler eller er feil registrert (f. eks. var denne andelen 0,36 prosent i 2014). Tallene må derfor betraktes som minimumstall.

​​Om indikatoren

De fleste luftveisinfeksjoner forårsakes av virus, og antibiotika har ingen effekt på virusinfeksjoner. Bakterielle luftveisinfeksjoner kan behandles med antibiotika.

Nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten (helsedirektoratet.no) anbefaler fenoksymetylpenicillin (penicillin V) mot lungebetennelse (pneumoni). Fenoksymetylpenicillin er smalspektret antibiotika og aktivt mot et lite antall bakterier. Den har en mindre effekt på kroppens normalflora av bakterier enn bredspektret antibiotika, og er derfor mindre resistensdrivende.

I Norge brukes mye makrolider ved luftveisinfeksjoner. Denne gruppen antibiotika er særlig resistensdrivende og bør reduseres betydelig. Økt andel fenoksymetylpenicillin vil være en indikator på mindre bruk av andre antibiotika mot luftveisinfeksjoner.

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 17.06.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no