Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Antibiotikabehandling ved luftveisinfeksjon hos befolkningen mellom 10-79 år

Indikatoren viser forbruk av antibiotika ved luftveisinfeksjoner hos befolkningen mellom 10-79 år.

Resultater   

På landsbasis i 2020 var 52,7 prosent av reseptene på luftveisantibiotika til personer (10-79 år) for fenoksymetylpenicillin. Dette er en økning på 2,3 prosentpoeng fra 2019. Det er noe variasjon mellom fylkene. I 2020 hadde Agder fylke høyest andel med 56,4 prosent, mens Troms og Finnmark hadde lavest andel med 45,0 prosent.

På landsbasis i 2020 var andel personer (10 - 79 år) som fikk minst én resept med luftveisantibiotika på 9,2 prosent. Det er en nedgang på 3,0 prosentpoeng fra 2019. Denne betydelige nedgangen kan trolig delvis tilskrives smitteverntiltak mot covid-19, som også har påvirket annen smitte.

Det totale antall utskrevne resepter med luftveisantibiotika til personer (10 - 79 år) var i 2020 på 569 560, en betydelig nedgang fra 2019 da antall resepter var 751 217. 

Historikk for indikatoren vises med den nye fylkesstrukturen som var gjeldende fra og med 2020. Det gjelder også data fra tidligere tidspunkter, slik at det skal være mulig å sammenligne utviklingen over tid.

​​​Forbehold ved tallene

Denne kvalitetsindikatoren er basert på totaltall fra Reseptregisteret. Reseptregisteret omfatter all reseptbelagt medisin hentet ut på apotek. Det store flertallet av reseptene er skrevet ut av fastleger og legevaktleger, men noe kan også stamme fra poliklinikker, avtalespesialister, helprivate legetjenester m.m. Tallmaterialet er basert på resepter med komplette, korrekte fødselsnummer, dvs. pasienter hvis legemiddelhistorikk kan følges. Reseptregisteret inneholder en liten andel resepter hvor fødselsnummer enten mangler eller er feil registrert (f. eks. var denne andelen 0,36 prosent i 2014). Tallene må derfor betraktes som minimumstall.

​​Om indikatoren

De fleste luftveisinfeksjoner forårsakes av virus, og antibiotika har ingen effekt på virusinfeksjoner. Bakterielle luftveisinfeksjoner kan behandles med antibiotika.

Nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten (helsedirektoratet.no) anbefaler fenoksymetylpenicillin (penicillin V) mot lungebetennelse (pneumoni). Fenoksymetylpenicillin er smalspektret antibiotika og aktivt mot et lite antall bakterier. Den har en mindre effekt på kroppens normalflora av bakterier enn bredspektret antibiotika, og er derfor mindre resistensdrivende.

I Norge brukes mye makrolider ved luftveisinfeksjoner. Denne gruppen antibiotika er særlig resistensdrivende og bør reduseres betydelig. Økt andel fenoksymetylpenicillin vil være en indikator på mindre bruk av andre antibiotika mot luftveisinfeksjoner.

Flere kvalitetsindikatorer om allmennlegetjenester.

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 24.06.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no