Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Antibiotikabehandling ved luftveisinfeksjon hos befolkningen mellom 10-79 år

Indikatoren viser forbruk av antibiotika ved luftveisinfeksjoner hos befolkningen mellom 10-79 år.

Resultater   

Tall for året 2022 blir ikke publisert i juni grunnet en feil i en variabel fra registeret. Dataene vil bli oppdatert når uttrekket er tilgjengelig.

I 2021 var 54,9 prosent av alle resepter med luftveisantibiotika til personer i alderen 10-79 år, resepter for fenoksymetylpenicillin. Dette er en økning fra 52,7 prosent i 2020. Det er noe variasjon mellom fylkene. I 2021 hadde Agder høyest andel med 57,8 prosent, mens Troms og Finnmark hadde lavest andel med 48,2 prosent.

9,3 prosent av alle i Norge i alderen 10 - 79 år fikk minst én resept med luftveisantibiotika i 2021. Det er tilnærmet uendret fra 2020, men betydelig lavere enn i 2019 da andelen var 12,2 prosent. 

I 2021 ble det skrevet ut rundt 570 000 resepter med luftveisantibiotika til personer i alderen 10 - 79 år. Det er tilnærmet likt som i 2020, men en betydelig nedgang fra 2019 da det ble skrevet ut rundt 750 000 resepter. 

Historikk for indikatoren vises med den nye fylkesstrukturen som var gjeldende fra og med 2020. Det gjelder også data fra tidligere tidspunkter, slik at det skal være mulig å sammenligne utviklingen over tid.

​​​Forbehold ved tallene

Denne kvalitetsindikatoren er basert på totaltall fra Reseptregisteret. Reseptregisteret omfatter all reseptbelagt medisin hentet ut på apotek. Det store flertallet av reseptene er skrevet ut av fastleger og legevaktleger, men noe kan også stamme fra poliklinikker, avtalespesialister, helprivate legetjenester m.m. Tallmaterialet er basert på resepter med komplette, korrekte fødselsnummer, dvs. pasienter hvis legemiddelhistorikk kan følges. Reseptregisteret inneholder en liten andel resepter hvor fødselsnummer enten mangler eller er feil registrert (f. eks. var denne andelen 0,36 prosent i 2014). Tallene må derfor betraktes som minimumstall.

Alle apotek i Norge skal ta i bruk ny apotekløsning (Eik) som skal stå for all kommunikasjon mellom apoteket og offentlige systemer og aktører. Reseptregisteret er per i dag ikke tilrettelagt for mottak av data fra Eik. Data fra reseptutleveringer registrert i Eik inngår derfor ikke i Reseptregisteret. Data fra reseptutleveringer registrert i Eik vil rapporteres til Legemiddelregisteret når det etableres.

Apotek som har tatt nytt datasystem (Eik) i bruk:

 

Kommune 

Fra tidspunkt 

Andel apotekets utleveringer utgjør av totalt antall utleveringer i Reseptregisteret (per mnd) 

Drammen 

Medio mai 2021 

Ca. 0,05 % 

Oslo 

Medio oktober 2021 

Ca 0,05 % 

Lørenskog 

Medio november 2021 

Ca. 0,05 % 

​​Om indikatoren

De fleste luftveisinfeksjoner forårsakes av virus, og antibiotika har ingen effekt på virusinfeksjoner. Bakterielle luftveisinfeksjoner kan behandles med antibiotika.

Nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten (helsedirektoratet.no) anbefaler fenoksymetylpenicillin (penicillin V) mot lungebetennelse (pneumoni). Fenoksymetylpenicillin er smalspektret antibiotika og aktivt mot et lite antall bakterier. Den har en mindre effekt på kroppens normalflora av bakterier enn bredspektret antibiotika, og er derfor mindre resistensdrivende.

I Norge brukes mye makrolider ved luftveisinfeksjoner. Denne gruppen antibiotika er særlig resistensdrivende og bør reduseres betydelig. Økt andel fenoksymetylpenicillin vil være en indikator på mindre bruk av andre antibiotika mot luftveisinfeksjoner.

Flere kvalitetsindikatorer om allmennlegetjenester.

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 23.06.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no