Antibiotikabehandling ved luftveisinfeksjon hos befolkningen mellom 10-79 år

Indikatoren viser forbruk av antibiotika ved luftveisinfeksjoner hos befolkningen mellom 10-79 år.

Resultater

På landsbasis i 2018 var 49,6 prosent av reseptene for luftveisantibiotika til personer (10-79 år) for fenoksymetylpenicillin. Dette er en økning på 0,7 prosentpoeng fra 2017. Det er noe variasjon mellom fylkene. I 2018 hadde Trøndelag fylke høyest andel med 52,1 prosent, mens Troms hadde lavest andel med 43,6 prosent.

På landsbasis i 2018 var andel personer (10-79 år) i kommunen som fikk minst én resept med luftveisantibiotika på 12,0 prosent. Det har vært en jevn nedgang i andel utskrevne resepter med luftveisantibiotika siden 2012.

Det totale antall utskrevne resepter med luftveisantibiotika har gått ned i perioden fra 2010 til 2018, med 257 457 resepter (fra 988 333 til 730 876).

​​​Forbehold ved tallene

Tallmaterialet er basert på resepter med komplette, korrekte fødselsnummer, dvs. pasienter hvis legemiddelhistorikk kan følges. Reseptregisteret inneholder en liten andel resepter hvor fødselsnummer enten mangler eller er feil registrert (f. eks. var denne andelen 0,36 prosent i 2014). Tallene må derfor betraktes som minimumstall.

​​Om indikatoren

De fleste luftveisinfeksjoner forårsakes av virus, og antibiotika har ingen effekt på virusinfeksjoner. Bakterielle luftveisinfeksjoner kan behandles med antibiotika.

Nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten (helsedirektoratet.no) anbefaler fenoksymetylpenicillin (penicillin V) mot lungebetennelse (pneumoni). Fenoksymetylpenicillin er smalspektret antibiotika og aktivt mot et lite antall bakterier. Den har en mindre effekt på kroppens normalflora av bakterier enn bredspektret antibiotika, og er derfor mindre resistensdrivende.

I Norge brukes mye makrolider ved luftveisinfeksjoner. Denne gruppen antibiotika er særlig resistensdrivende og bør reduseres betydelig. Økt andel fenoksymetylpenicillin vil være en indikator på mindre bruk av andre antibiotika mot luftveisinfeksjoner.

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 20.06.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no