Ventetid på helsetjenester i hjemmet

Indikatoren viser tiden fra vedtak om helsetjeneste i hjemmet er fattet til tjenesten er mottatt.

Resultater

På landsbasis i 2019 hadde 96,0 prosent av tjenestemottakerne mottatt helsetjeneste i hjemmet innen 15 dager etter vedtaksdato. Det er tilnærmet samme resultat som i 2018, da andelen var på 96,3 prosent. Andelen er relativ stabil over tid. I 2009 hadde 96,2 prosent mottatt helsetjeneste i hjemmet 0-15 dager etter vedtaksdato. 

I 2019 hadde Møre og Romsdal høyest andel med 98,5 prosent, mens Vestfold hadde lavest andel med 91,2 prosent.

Forbehold ved tolkning

13 kommuner har ikke rapportert inn data for 2019 til Kommunalt pasient- og brukerregister. Manglende rapportering skyldes i hovedsak at kommunesammenslåinger har gjort det krevende for de nye kommunene å sende inn data. Følgende kommuner har ikke rapportert: Trøgstad, Spydeberg, Askim, Eidsberg, Hobøl, Sørum, Fet, Finnøy, Sveio, Nesna, Karlsøy, Hemne og Granvin. I tillegg har Utsira rapportert sammen med Karmøy. Kommunene som ikke har rapportert vil ikke inngå i fylkesresultatene på aggregert nivå.

Datakilden er Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). KPR er et nytt register som inkluderer IPLOS-registeret som har vært datakilde fram til 2017. Dette kan påvirke beregningsgrunnlaget for indikatorene og gi mindre brudd i tidsserien.

Resultatene må tolkes med forsiktighet. Mulige feilkilder kan være at kommuner ikke følger riktig vedtakspraksis i henhold til forvaltningsloven § 11a (2), som forutsetter at saker skal avgjøres uten ugrunnet opphold, og ikke fatter vedtaket før tjenesten er tilgjengelig selv om søker har behov for tjenesten. Iverksettingstiden blir da feilaktig forkortet. Vedtakspraksisen kan skyldes at kommunene ikke har tjenesten tilgjengelig.

Med negativ ventetid menes at dato for start av tjenesten er tidligere enn dato for vedtak. Negativ ventetid kan skyldes:

  • Tjenesten må startes raskt, for eksempel ved nødvendig helsehjelp ved utskrivning fra sykehus
  • Saksbehandler glemmer å sette en vedtaksdato
  • Feilregistreringer

Om indikatoren

Helsetjenester i hjemmet beskrives i helse- og omsorgstjenesteloven. Eksempel på helsetjenester i hjemmet kan være:

  • Hjemmesykepleie, blant annet hjelp til medisiner/ medikamenthåndtering, sykepleiefaglig hjelp, for eksempel sårstell og helsefaglige observasjoner
  • Fysioterapi
  • Ergoterapi, blant annet tilrettelegging i hjemmet
  • Psykisk helsetjeneste

Ved tildeling vil det gjøres individuelle vurderinger ut fra den enkeltes livssituasjon. Det vil stadig bli tatt en vurdering av hjelpebehov ut fra brukers funksjonsnivå.

Indikatoren viser om kommunen oppfyller vedtak som er fattet og om det er samsvar mellom tjenester og behov. Videre setter den fokus på hvordan brukerens rettssikkerhet blir ivaretatt gjennom kommunens vedtakspraksis.

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 25.06.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no