Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Sykehjemsbeboere vurdert av lege siste 12 måneder

Indikatoren viser om langtidsbeboere på sykehjem har blitt vurdert eller behandlet av lege siste 12 måneder.

Resultater

På landsbasis i 2020 ble 65,6 prosent av sykehjemsbeboere vurdert av lege siste 12 måneder. I 2019 var andelen på 67,7 prosent. Det har vært en positiv utvikling over tid, med en økning fra 2010 da andel beboere vurdert av lege siste 12 måneder var på 40,2 prosent.

Det er store variasjoner mellom fylkene. I 2020 hadde Oslo høyest andel med 85,9 prosent. Rogaland hadde den laveste andelen med 53,4 prosent.

I 2020 var 23,4 prosent av beboerne registrert med legevurdering for mer enn 12 måneder siden, mens andelen som mangler opplysninger på om de er vurdert av lege siste 12 måneder var på 11,0 prosent.

Forbehold ved tolkning

Det publiseres kun data for de største kommunene for denne indikatoren (innbyggertall > 100 000). Grunnen til at ikke flere kommuner vises er av personvernhensyn til sykehjemslege. Kriteriene for anonymisering er under vurdering.

13 kommuner har ikke rapportert inn data for 2019 til Kommunalt pasient- og brukerregister. Manglende rapportering skyldes i hovedsak at kommunesammenslåinger har gjort det krevende for de nye kommunene å sende inn data. Følgende kommuner har ikke rapportert: Trøgstad, Spydeberg, Askim, Eidsberg, Hobøl, Sørum, Fet, Finnøy, Sveio, Nesna, Karlsøy, Hemne og Granvin. I tillegg har Utsira rapportert sammen med Karmøy. Kommunene som ikke har rapportert vil ikke inngå i fylkesresultatene på aggregert nivå.

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) er ny datakilde for indikatoren. Dette gjelder tallene for 2017, 2018, 2019 og 2020 og kan påvirke sammenlignbarheten med tidligere år.

Ulikheter mellom kommunene viser ikke nødvendigvis bare store forskjeller i tjenestetilbud. Det kan også skyldes underrapportering. Opplysningene kan være dokumentert i journal, men ikke rapportert til registre.

Andelene per år er beregnet på grunnlag av tall per 31.12. De som ikke lenger er på sykehjem per 31.12, men som har blitt vurdert av lege tidligere i året blir ikke inkludert i disse beregningene.

Om indikatoren

Det er en målsetting at alle sykehjemsbeboere mottar legetjenester av god kvalitet. En indikasjon på om legetjenesten er av god kvalitet er om sykehjemsbeboeren jevnlig vurderes av lege. Denne indikatoren viser hvorvidt dette skjer.

God kvalitet på legetjenester til beboere på sykehjem er en del av Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024.

Innen kommunale helse- og omsorgstjenester finnes også kvalitetsindikatoren legetimer per beboer på sykehjem. Den indikatoren sier imidlertid ikke noe om tilgangen på legetilsyn for den enkelte beboer. Kvalitetsindikatoren sykehjemsbeboere vurdert av lege siste 12 måneder er et supplement til denne indikatoren.

Indikatoren sykehjemsbeboere vurdert av lege siste 12 måneder kan også sees i sammenheng med kvalitetsindikatoren fagutdanning i pleie og omsorgssektoren.

Flere kvalitetsindikatorer om allmennlegetjenester.

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 29.06.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no