Sykehjemsbeboere vurdert av lege siste 12 måneder

Indikatoren viser om langtidsbeboere på sykehjem har blitt vurdert eller behandlet av lege siste 12 måneder

Resultater

På landsbasis i 2018 ble 63,9 prosent av sykehjemsbeboere vurdert av lege siste 12 måneder. I 2017 var andelen på 56,5 prosent. Det har vært en positiv utvikling over tid, med en økning fra 2010 da andel beboere vurdert av lege siste 12 måneder var på 40,2 prosent.

Det er store variasjoner mellom fylkene. I 2018 hadde Oslo høyest andel, med 90,2 prosent. Finnmark hadde den laveste andelen med 46,2 prosent.

I 2018 var 20,6 prosent av beboerne var registrert med legevurdering mer enn 12 måneder siden, mens andelen som mangler opplysninger på om de er vurdert av lege siste 12 måneder var på 15,5 prosent.

Forbehold ved tolkning

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) er ny datakilde for indikatoren. Dette gjelder tallene for 2017 og 2018 og kan påvirke sammenlignbarheten med tidligere år.

Ulikheter mellom kommunene viser ikke nødvendigvis bare store forskjeller i tjenestetilbud. Det kan også skyldes underrapportering. Opplysningene kan være dokumentert i journal, men ikke rapportert til registre.

Andelene per år er beregnet på grunnlag av tall per 31.12. De som ikke lenger er på sykehjem per 31.12, men som har blitt vurdert av lege tidligere i året blir ikke inkludert i disse beregningene.

Om indikatoren

Det er en målsetting at alle sykehjemsbeboere mottar legetjenester av god kvalitet. En indikasjon på om legetjenesten er av god kvalitet er om sykehjemsbeboeren jevnlig vurderes av lege. Denne indikatoren viser hvorvidt dette skjer.

Innen kommunale helse- og omsorgstjenester finnes også kvalitetsindikatoren legetimer per beboer på sykehjem. Den indikatoren sier imidlertid ikke noe om tilgangen på legetilsyn for den enkelte beboer. Kvalitetsindikatoren sykehjemsbeboere vurdert av lege siste 12 måneder er et supplement til denne indikatoren.

Indikatoren sykehjemsbeboere vurdert av lege siste 12 måneder kan også sees i sammenheng med kvalitetsindikatoren fagutdanning i pleie og omsorgssektoren.

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 20.06.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no