Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Sykehjemsbeboere vurdert av lege siste 12 måneder

Indikatoren viser om beboere på langtidsopphold i institusjon har blitt vurdert eller behandlet av lege siste 12 måneder.

Resultater

På landsbasis i 2021 hadde 65,6 prosent av beboerne på langtidsopphold i institusjon blitt vurdert av lege siste 12 måneder. Det er uendret fra 2020. 

Det er store variasjoner mellom fylkene. I 2021 hadde Oslo høyest andel med 85,1 prosent. Troms og Finnmark hadde lavest andel med 54,3 prosent.

I 2021 var 24,0 prosent av beboerne registrert med legevurdering for mer enn 12 måneder siden, mens andelen som mangler opplysninger på om de er vurdert av lege siste 12 måneder var på 10,4 prosent.

For mer informasjon om helse- og omsorgstjenester i KPR, se her.

Forbehold ved tolkning

Det publiseres kun data for de største kommunene for denne indikatoren (innbyggertall > 100 000). Grunnen til at ikke flere kommuner vises er av personvernhensyn til sykehjemslege. Kriteriene for anonymisering er under vurdering.

13 kommuner rapporterte ikke inn data for 2019 til Kommunalt pasient- og brukerregister. Manglende rapportering skyldes i hovedsak at kommunesammenslåinger gjorde det krevende for de nye kommunene å sende inn data. Følgende kommuner har ikke rapportert: Trøgstad, Spydeberg, Askim, Eidsberg, Hobøl, Sørum, Fet, Finnøy, Sveio, Nesna, Karlsøy, Hemne og Granvin. I tillegg rapporterte Utsira sammen med Karmøy. Kommunene som ikke har rapportert inngår ikke i fylkesresultatene på aggregert nivå.

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) ble ny datakilde for indikatoren fra og med 2017. Dette kan påvirke sammenlignbarheten med tidligere år.

Ulikheter mellom kommunene viser ikke nødvendigvis bare store forskjeller i tjenestetilbud. Det kan også skyldes underrapportering. Opplysningene kan være dokumentert i journal, men ikke rapportert til registret.

Andelene per år er beregnet på grunnlag av tall per 31.12. De som ikke lenger er på sykehjem per 31.12, men som har blitt vurdert av lege tidligere i året, blir ikke inkludert i disse beregningene.

Historikk for indikatoren vises med den nye fylkesstrukturen som var gjeldende fra og med 2020. Det gjelder også for data fra tidligere år, slik at det skal være mulig å sammenligne utviklingen over tid.

Om indikatoren

Det er en målsetting at alle sykehjemsbeboere mottar legetjenester av god kvalitet. En indikasjon på om legetjenesten er av god kvalitet er om sykehjemsbeboeren jevnlig vurderes av lege. Denne indikatoren viser hvorvidt dette skjer.

God kvalitet på legetjenester til beboere på sykehjem er en del av Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024.

Innen kommunale helse- og omsorgstjenester finnes også kvalitetsindikatoren legetimer per beboer på sykehjem. Den indikatoren sier imidlertid ikke noe om tilgangen på legetilsyn for den enkelte beboer. Kvalitetsindikatoren sykehjemsbeboere vurdert av lege siste 12 måneder er et supplement til denne indikatoren.

Indikatoren sykehjemsbeboere vurdert av lege siste 12 måneder kan også sees i sammenheng med kvalitetsindikatoren fagutdanning i pleie og omsorgssektoren.

Flere kvalitetsindikatorer om allmennlegetjenester.

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 23.06.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no