Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Årsverk med fagutdanning i de kommunale pleie- og omsorgstjenestene

Indikatoren viser andelen årsverk i pleie- og omsorgstjenesten som har helse- og sosialfaglig utdanning.

Resultater   

På landsbasis i 2020 var andelen årsverk i pleie- og omsorgssektoren med helse- og sosialfaglig utdanning på 77,7 prosent. I 2019 var den på 77,5 prosent. Det er noe variasjon mellom fylker, fra 82,0 prosent i Agder til 72,4 prosent i Troms og Finnmark. 

Mulige årsaker til variasjoner

Lokale variasjoner i arbeidsmarkedet kan være en medvirkende forklaring på geografisk variasjon. For eksempel kan nærhet til sykehus gi større konkurranse om faglært personell. Kommunestørrelse kan også påvirke rekrutteringen av fagutdannet personell.

Bildet av andelen med fagutdanning kan være feil for kommuner som benytter seg av innleid arbeidskraft for eksempel gjennom vikarbyråer. Vikarer er ikke med i registeret som danner grunnlaget for å beregne andelen. Også feil eller mangelfull registering av personellets arbeidsforhold kan gi et feil bilde av kommunens personell og kompetansesammensetning.​​

Om indikatoren

Behovet for kompetanse hos personalet varierer avhengig av brukeres individuelle behov.

I pleie- og omsorgstjenesten er det økt behov for stadig mer avansert og tverrfaglig helsehjelp. Dette skyldes blant annet stadig nye brukergrupper med behov for mer omfattende og sammensatte tjenester.

Den medisinske behandlingen har økt både i omfang og kompleksitet. Dermed øker også behovet for kompetanse i forskjellige profesjonsgrupper i pleie- og omsorgstjenesten.

For eksempel er det behov for økt kompetanse innenfor områder som ernæring, psykisk helse, rus, habilitering/rehabilitering, hjelp til egenmestring, forebygging og helsefremmende arbeid.

Indikatoren viser andel avtalte årsverk: 

  • med fagutdanning fra videregående og/eller fagutdanning fra universitet- og høgskole.

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 24.06.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no