Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Andel fastleger med spesialitet i allmennmedisin

Indikatoren viser hvor stor andel av fastlegene som har gjennomført spesialisering i allmennmedisin.

Resultater

Ved utgangen av 2022 hadde 62,6 prosent av landets fastleger gjennomført spesialisering i allmennmedisin. Det er nokså store variasjoner mellom fylkene. I Oslo hadde 71,2 prosent av fastlegene gjennomført spesialisering, mens andelen i Nordland var på kun 53,3 prosent. Andelen med spesialisering er høyest i gruppen kommuner med flest innbyggere, og reduseres gradvis når innbyggertallet går ned. 

I 2022 har det for første gang på flere år vært en reduksjon i andelen fastleger med gjennomført spesialisering. Andelen økte jevnt i perioden 2016 til 2021. En medvirkende årsak til økningen vi har sett over tid kan være kompetanseforskriften av mars 2017, som krever at tiltredende fastlege skal være spesialist eller under spesialisering i allmennmedisin. Fra 2021 til 2022 ser vi derimot en nedgang i andel med spesialitet.

Nedgangen kan blant annet skyldes en økning i antall fastleger totalt, og da særlig en økning i antall fastleger under 40 år. Nye leger som tiltrer kan fortsatt ikke ha gjennomført hele spesialiseringen. Andelen med spesialitet er lavest i aldersgruppen under 40 år, etterfulgt av gruppen 40-60 år og høyest i gruppen over 60 år. Ved utgangen av 2022 var det 86 flere fastleger totalt enn ved utgangen av året før. I gruppen under 40 år hadde det blitt 69 flere fastleger i denne perioden, samtidig som det hadde blitt 39 færre fastleger over 60 år. 

Noe av økningen fra 2016 til 2017 kan skyldes endringer i krav om resertifisering som spesialist. Før 2017 var det et krav om resertifisering hvert femte år for å beholde spesialisttittel. Fra og med 2017 bortfalt dette kravet. Allmennlegen får beholde tittelen uten å søke, men må heller søke om forlengelse av retten til tilleggstakst som spesialist i allmennmedisin.

Informasjon om antall fastleger med spesialitet oppdateres månedlig i dashbord med statistikk om fastlegeordningen: Fastlegestatistikk - Helsedirektoratet

Forbehold ved tolkning

Variasjoner i resultater mellom kommuner kan ha sammenheng med ulik alderssammensetning av leger. På nåværende tidspunkt vil kommuner med mange erfarne leger kunne ha en noe høyere andel med gjennomført spesialitet. Årsaken er at fastleger som har vært lenge i sine stillinger har rukket å spesialisere seg. Sammenhengen mellom alder og spesialisering har blitt påvirket av kompetanseforskriften. Forskriften krever at alle leger som tiltrer etter mars 2017 skal være spesialister eller under spesialiseringen. På sikt vil derfor andelen med gjennomført spesialisering kunne bli høyere hos de yngre legene.

En annen bakenforliggende faktor for variasjon kan være kommunestørrelse. Andelen leger med spesialitet er lavest i gruppen med de minste kommunene, og øker så gradvis når innbyggertallet går opp.

Endringer i resultat kan skyldes at det totale antallet fastleger er forandret. En nedgang i andelen fastleger med spesialitet i ett fylke kan være forårsaket av at det har vært en økning i antall fastleger i fylket, heller enn at det har vært en nedgang i antall leger med spesialitet. 

For små kommuner med en eller få fastleger, vil resultatet kunne skyldes tilfeldigheter. Små endringer vil få stor innvirkning på andelen i kommunen, og tallene må derfor tolkes med forsiktighet.

Om indikatoren   

Spesialistutdanningen i allmennmedisin er et 6,5 års utdanningsløp i etterkant av autorisasjon som lege. Utdanningen sikrer god kompetanse i utøvelsen av allmennmedisin, og gir større faglig trygghet for både fastlege og pasient.

Kompetanseforskriften krever at alle leger som starter som fastlege, eller i annet pasientrettet arbeid i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, etter 1. mars 2017 skal være spesialister eller under spesialisering i allmennmedisin. Formålet med forskriften er å heve kvaliteten på den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Forskriften gjelder ved legers tiltredelse i fastlegeavtale, stillinger ved kommunale legevakter og andre stillinger med oppgave om å yte helsehjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven. Følgende grupper er unntatt kravet om spesialisering:

  • Leger som tiltrer vikariat av inntil ett års varighet
  • Leger som deltar i kommunalt organisert legevakt utenfor sitt ordinære arbeid
  • Leger som har godkjent spesialistutdanning og arbeider utenfor fastlegeordningen

Selv om krav til spesialisering kun gjelder ved tiltredelse fra mars 2017, er det et ønske at også allerede praktiserende fastleger oppnår spesialisering i allmennmedisin.

Først publisert: 24.03.2021 Siste faglige endring: 22.03.2023

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no