Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Andel fastleger med spesialitet i allmennmedisin

Indikatoren viser hvor stor andel av fastlegene som har gjennomført spesialisering i allmennmedisin

Resultater

Ved utgangen av 2020 hadde 63,2 prosent av landets fastleger gjennomført spesialisering i allmennmedisin. Det er nokså store variasjoner mellom fylkene. I Oslo hadde 71,8 prosent av fastlegene gjennomført spesialisering, mens andelen i Nordland var på kun 48,5 prosent.

Andelen fastleger med gjennomført spesialisering har økt jevnt over tid. En medvirkende årsak til dette kan være kompetanseforskriften av mars 2017, som krever at tiltredende fastlege skal være spesialist eller under spesialisering i allmennmedisin. I 2015 hadde 57,8 prosent av landets fastleger gjennomført spesialisering. Det har vært en gradvis økning fra år til år. Fra 2015 til 2020 har andelen økt i samtlige fylker. 

Noe av økningen fra 2016 til 2017 kan skyldes endringer i krav om resertifisering som spesialist. Før 2017 var det et krav om resertifisering hvert femte år for å beholde spesialisttittel. Fra og med 2017 bortfalt dette kravet. Allmennlegen får beholde tittelen uten å søke, men må heller søke om forlengelse av retten til tilleggstakst som spesialist i allmennmedisin.

Oslo, Agder og Nordland fylke hadde nedgang i andel fastleger med spesialitet fra 2019 til 2020. Nedgangen i andel skyldes i hovedsak at det totale antallet fastleger i fylket har økt. Oslo hadde 3 flere leger med spesialitet ved utgangen av 2020 enn året før, men det totale antallet fastleger økte med 11 i Oslo. Både Agder og Nordland fylke hadde én færre lege med spesialitet enn året før, men også her er hovedårsaken til nedgangen i andel en økning i det totale antallet fastleger i fylkene. 

Indikatoren viser også hvordan andelen fastleger med spesialitet fordeler seg på aldersgruppene: ≤ 39 år, 40–59 år og ≥ 60 år. Av den totale andelen fastleger med spesialitet utgjør legene i alderen 40-59 år den største gruppen, etterfulgt av aldersgruppen ≥ 60 år. Utviklingen over tid viser likevel at andelen til legene i gruppen ≥ 60 år reduseres, mens andelen i gruppen ≤ 39 år og 40-59 år øker.

Forbehold ved tolkning

Variasjoner i resultater mellom kommuner kan ha sammenheng med ulik alderssammensetning av leger. På nåværende tidspunkt vil kommuner med mange erfarne leger kunne ha en noe høyere andel med gjennomført spesialitet. Årsaken er at fastleger som har vært lenge i sine stillinger har rukket å spesialisere seg. Sammenhengen mellom alder og spesialisering har blitt påvirket av kompetanseforskriften. Forskriften krever at alle leger som tiltrer etter mars 2017 skal være spesialister eller under spesialiseringen. På sikt vil derfor andelen med gjennomført spesialisering kunne være høyere hos de yngre legene.

En annen bakenforliggende faktor for variasjon kan være kommunestørrelse. Andelen leger med spesialitet er lavest i de minste kommunene, og øker så gradvis når innbyggertallet går opp.

Endringer i resultat kan skyldes at det totale antallet fastleger er forandret. En nedgang i andelen fastleger med spesialitet i ett fylke kan være forårsaket av at det har vært en økning i antall fastleger i fylket, heller enn at det har vært en nedgang i antall leger med spesialitet.   

For små kommuner med en eller få fastleger, vil resultatet kunne skyldes tilfeldigheter. Små endringer vil få stor innvirkning på andelen i kommunen, og tallene må derfor tolkes med forsiktighet.

Om indikatoren   

Spesialistutdanningen i allmennmedisin er et 6,5 års utdanningsløp i etterkant av autorisasjon som lege. Utdanningen sikrer god kompetanse i utøvelsen av allmennmedisin, og gir større faglig trygghet for både fastlege og pasient.

Kompetanseforskriften krever at alle leger som starter som fastlege, eller i annet pasientrettet arbeid i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, etter 1. mars 2017 skal være spesialister eller under spesialisering i allmennmedisin. Formålet med forskriften er å heve kvaliteten på den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Forskriften gjelder ved legers tiltredelse i fastlegeavtale, stillinger ved kommunale legevakter og andre stillinger med oppgave om å yte helsehjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven. Følgende grupper er unntatt kravet om spesialisering:

  • Leger som tiltrer vikariat av inntil ett års varighet
  • Leger som deltar i kommunalt organisert legevakt utenfor sitt ordinære arbeid
  • Leger som har godkjent spesialistutdanning og arbeider utenfor fastlegeordningen

Selv om krav til spesialisering kun gjelder ved tiltredelse fra mars 2017, er det et ønske at også allerede praktiserende fastleger oppnår spesialisering i allmennmedisin.

Først publisert: 24.03.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no