Antibiotikabehandling ved urinveisinfeksjoner hos kvinner mellom 20-79 år

Indikatoren viser forbruk av antibiotika ved urinveisinfeksjoner hos kvinner mellom 20-79 år.

Resultater

På landsbasis i 2018 var 6,2 prosent av alle foreskrevne resepter med urinveisantibiotika til kvinner fluorokinoloner. Dette er en nedgang fra 6,8 prosent i 2017, og 8,1 prosent i 2016.

Andel resepter for fluorokinoloner til kvinner har gått jevnt nedover de siste fem årene, men resultatene viser at det er en del variasjon mellom fylkene. I 2018 hadde Aust-Agder, Hedmark og Østfold fylke høyest andel resepter for fluorokinoloner med 7,4 prosent, mens Finnmark og Troms hadde lavest andel med 4,9 prosent.

Andelen kvinner som har fått minst én resept med urinveisantibiotika var på 10,1 prosent i 2018. Andelen er uendret siden 2017. I 2016 var denne andelen på 10,6 prosent.

Det totale antall resepter med urinveisantibiotika til kvinner har gått ned med 13 115 resepter (fra 333 795 til 320 680) i perioden fra 2010 til 2018.

Forbehold ved tallene

Tallmaterialet er basert på resepter med komplette, korrekte fødselsnummer, dvs. pasienter hvis legemiddelhistorikk kan følges. Reseptregisteret inneholder en liten andel resepter hvor fødselsnummer enten mangler eller er feil registrert (f. eks. var denne andelen 0,36 prosent i 2014). Tallene må derfor betraktes som minimumstall.

Om indikatoren

Urinveisinfeksjoner er hyppig forekommende og kan oppstå i alle aldre, kvinner er mer utsatte enn menn. Ukompliserte urinveisinfeksjoner, det vil si nedre urinveisinfeksjoner behandles som regel med korte antibiotikakurer, selv om det er høy grad av spontanhelbredelse hos friske kvinner. 

Det vanligste bruksområdet for fluorokinoloner er urinveisinfeksjoner, men fluorokinoloner er bredspektrede antibiotika og mer resistensdrivende enn de anbefalte førstehåndspreparatene (mecillinam, trimetoprim og nitrofurantoin).

Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten (helsedirektoratet.no) angir: «kinoloner (ciprofloksacin) anvendes kun ved kompliserte tilfeller og der resistens for de vanlige/konvensjonelle preparatene foreligger».

Ciprofloksacin utgjorde >95 prosent av kinolonbruken i 2013. I Norge er bruken av ciprofloksacin mer enn doblet i perioden 2000-2013 og i samme periode er andelen E. coli (i urin) som er resistente mot kinoloner økt fra 1 prosent til 7,2 prosent.

Denne indikatoren angir hvor stor andel fluorokinoloner utgjør av de midlene som hovedsakelig brukes mot urinveisinfeksjoner. De bør ikke utgjøre mer enn åtte prosent av alle utskrevne preparater for urinveisinfeksjoner hos voksne kvinner i alderen 20-79 år.

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 20.06.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no