Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Antibiotikabehandling ved urinveisinfeksjoner hos kvinner mellom 20-79 år

Indikatoren viser forbruk av antibiotika ved urinveisinfeksjoner hos kvinner mellom 20-79 år.

Resultater  

På landsbasis i 2020 var 4,7 prosent av alle foreskrevne resepter med urinveisantibiotika til kvinner fluorokinoloner. Dette er en nedgang fra 5,3 prosent i 2019 og 6,2 prosent i 2018.

Andel resepter på fluorokinoloner til kvinner har gått jevnt nedover de siste fem årene, men resultatene viser at det er en del variasjon mellom fylkene. I 2020 hadde Møre og Romsdal den høyeste andelen med 5,7 prosent og Oslo den laveste med 4,2 prosent. I 2019 lå også Møre og Romsdal høyest med 6,0 prosent, da hadde Finnmark og Troms lavest andel med 4,7 prosent.

Andelen kvinner som hadde fått minst én resept med urinveisantibiotika var på 9,8 prosent i 2020, ned fra 10,2 prosent i 2019. 

Det totale antall resepter med urinveisantibiotika til kvinner var i 2020 på 320 656. Det er en liten nedgang fra 2019, da antall resepter var 329 685. Antallet resepter har gått ned over tid, fra 333 795 til 320 656 i perioden fra 2010 til 2020.

Forbehold ved tallene

Denne kvalitetsindikatoren er basert på totaltall fra Reseptregisteret. Reseptregisteret omfatter all reseptbelagt medisin hentet ut på apotek. Det store flertallet av reseptene er skrevet ut av fastleger og legevaktleger, men noe kan også stamme fra poliklinikker, avtalespesialister, helprivate legetjenester m.m. Tallmaterialet er basert på resepter med komplette, korrekte fødselsnummer, dvs. pasienter hvis legemiddelhistorikk kan følges. Reseptregisteret inneholder en liten andel resepter hvor fødselsnummer enten mangler eller er feil registrert (f. eks. var denne andelen 0,36 prosent i 2014). Tallene må derfor betraktes som minimumstall.

Historikk for indikatoren vises med den nye fylkesstrukturen som var gjeldende fra og med 2020. Det gjelder også data fra tidligere tidspunkter, slik at det skal være mulig å sammenligne utviklingen over tid.

Om indikatoren

Urinveisinfeksjoner er hyppig forekommende og kan oppstå i alle aldre, kvinner er mer utsatte enn menn. Ukompliserte urinveisinfeksjoner, det vil si nedre urinveisinfeksjoner behandles som regel med korte antibiotikakurer, selv om det er høy grad av spontanhelbredelse hos friske kvinner. 

Det vanligste bruksområdet for fluorokinoloner er urinveisinfeksjoner, men fluorokinoloner er bredspektrede antibiotika og mer resistensdrivende enn de anbefalte førstehåndspreparatene (mecillinam, trimetoprim og nitrofurantoin).

Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten (helsedirektoratet.no) angir: «kinoloner (ciprofloksacin) anvendes kun ved kompliserte tilfeller og der resistens for de vanlige/konvensjonelle preparatene foreligger».

Ciprofloksacin utgjorde >95 prosent av kinolonbruken i 2013. I Norge er bruken av ciprofloksacin mer enn doblet i perioden 2000-2013 og i samme periode er andelen E. coli (i urin) som er resistente mot kinoloner økt fra 1 prosent til 7,2 prosent.

Denne indikatoren angir hvor stor andel fluorokinoloner utgjør av de midlene som hovedsakelig brukes mot urinveisinfeksjoner. De bør ikke utgjøre mer enn åtte prosent av alle utskrevne preparater for urinveisinfeksjoner hos voksne kvinner i alderen 20-79 år.

Flere kvalitetsindikatorer om allmennlegetjenester.

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 24.06.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no