Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Antibiotikabehandling ved urinveisinfeksjoner hos kvinner mellom 20-79 år

Indikatoren viser forbruk av antibiotika ved urinveisinfeksjoner hos kvinner mellom 20-79 år.

Resultater 

Tall for året 2022 blir ikke publisert i juni grunnet en feil i en variabel fra registeret. Dataene vil bli oppdatert når uttrekket er tilgjengelig.

I 2021 var 4,4 prosent av alle foreskrevne resepter med urinveisantibiotika til kvinner, resepter for fluorokinoloner. Det er en nedgang fra 4,7 prosent i 2020. Andel resepter for fluorokinoloner til kvinner har gått jevnt nedover de siste årene. Resultatene viser at det er en del variasjon mellom fylkene. I 2021 hadde Møre og Romsdal og Viken de høyeste andelene med 4,9 prosent, mens Trøndelag lå lavest med 3,8 prosent. 

9,6 prosent av alle kvinner i alderen 20 - 79 år fikk minst én resept med urinveisantibiotika i 2021, ned fra 9,8 prosent i 2020. 

I 2021 ble det skrevet ut rundt 314 000 resepter med urinveisantibiotika til kvinner. Det er en nedgang fra 2020, da det ble skrevet ut rundt 320 000 resepter. 

Forbehold ved tallene

Denne kvalitetsindikatoren er basert på totaltall fra Reseptregisteret. Reseptregisteret omfatter all reseptbelagt medisin hentet ut på apotek. Det store flertallet av reseptene er skrevet ut av fastleger og legevaktleger, men noe kan også stamme fra poliklinikker, avtalespesialister, helprivate legetjenester m.m. Tallmaterialet er basert på resepter med komplette, korrekte fødselsnummer, dvs. pasienter hvis legemiddelhistorikk kan følges. Reseptregisteret inneholder en liten andel resepter hvor fødselsnummer enten mangler eller er feil registrert (f. eks. var denne andelen 0,36 prosent i 2014). Tallene må derfor betraktes som minimumstall.

Alle apotek i Norge skal ta i bruk ny apotekløsning (Eik) som skal stå for all kommunikasjon mellom apoteket og offentlige systemer og aktører. Reseptregisteret er per i dag ikke tilrettelagt for mottak av data fra Eik. Data fra reseptutleveringer registrert i Eik inngår derfor ikke i Reseptregisteret. Data fra reseptutleveringer registrert i Eik vil rapporteres til Legemiddelregisteret når det etableres.

Apotek som har tatt nytt datasystem (Eik) i bruk:

 

Kommune 

Fra tidspunkt 

Andel apotekets utleveringer utgjør av totalt antall utleveringer i Reseptregisteret (per mnd) 

Drammen 

Medio mai 2021 

Ca. 0,05 % 

Oslo 

Medio oktober 2021 

Ca 0,05 % 

Lørenskog 

Medio november 2021 

Ca. 0,05 % 

Historikk for indikatoren vises med den nye fylkesstrukturen som var gjeldende fra og med 2020. Det gjelder også data fra tidligere tidspunkter, slik at det skal være mulig å sammenligne utviklingen over tid.

Om indikatoren

Urinveisinfeksjoner er hyppig forekommende og kan oppstå i alle aldre, kvinner er mer utsatte enn menn. Ukompliserte urinveisinfeksjoner, det vil si nedre urinveisinfeksjoner behandles som regel med korte antibiotikakurer, selv om det er høy grad av spontanhelbredelse hos friske kvinner. 

Det vanligste bruksområdet for fluorokinoloner er urinveisinfeksjoner, men fluorokinoloner er bredspektrede antibiotika og mer resistensdrivende enn de anbefalte førstehåndspreparatene (mecillinam, trimetoprim og nitrofurantoin).

Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten (helsedirektoratet.no) angir: «kinoloner (ciprofloksacin) anvendes kun ved kompliserte tilfeller og der resistens for de vanlige/konvensjonelle preparatene foreligger».

Ciprofloksacin utgjorde >95 prosent av kinolonbruken i 2013. I Norge er bruken av ciprofloksacin mer enn doblet i perioden 2000-2013 og i samme periode er andelen E. coli (i urin) som er resistente mot kinoloner økt fra 1 prosent til 7,2 prosent.

Denne indikatoren angir hvor stor andel fluorokinoloner utgjør av de midlene som hovedsakelig brukes mot urinveisinfeksjoner. De bør ikke utgjøre mer enn åtte prosent av alle utskrevne preparater for urinveisinfeksjoner hos voksne kvinner i alderen 20-79 år.

Flere kvalitetsindikatorer om allmennlegetjenester.

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 23.06.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no