Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Mottakerne av habilitering og rehabilitering i hjemmet som har en individuell plan

Indikatoren viser hvor stor andel av mottakerne av habilitering og rehabilitering i hjemmet som har en individuell plan.

Resultater  

I 2020 var det 11,2 prosent av hjemmeboende tjenestemottakere med behov for habilitering og rehabilitering som hadde en virksom individuell plan (IP). Vestland hadde den høyeste andelen med 17,3 prosent, mens Oslo lå lavest med 3,9 prosent. 

Data for 2019 er ikke komplette for denne indikatoren. Resultatene for 2019 publiseres derfor ikke. Årsaken er endringer i hvordan tjenesten registreres i Kommunalt pasient- og brukerregister. Endringen ble tilgjengelig sent i 2019, og mange kommuner har ikke rukket å rapportere på ny måte. I 2018 var det rapportert om 34 536 mottakere av habilitering og rehabilitering utenfor institusjon nasjonalt, mens det i 2019 ble rapportert om 7 056 mottakere. Det vil si at tallene for 2019 kun fanger opp en liten del av den faktiske virksomheten i kommunene.

I 2018 hadde 6,6 prosent av tjenestemottakerne med vedtak om habilitering eller rehabilitering i hjemmet en virksom individuell plan. I 2017 var andelen på 7,2 prosent.

Forbehold ved tolkning

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) er ny datakilde for indikatoren og definisjon av indikatoren er endret. Dette gjelder tallene for 2017, 2018 og 2020. I tillegg er definisjonen endret til å måle antall personer som har hatt opphold i løpet av året. Indikatoren målte tidligere bare personer på opphold per 31.12. Ny definisjon gjelder både 2017 og 2018.

Ulikheter mellom kommuner kan skyldes både underrapportering og mangel på kunnskap om gjeldende regelverk. Kommunene kan ha ulik praksis for tildeling av IP og ulik forståelse for når det er hensiktsmessig med IP. Underrapportering kan også skje når informasjon blir skrevet i feil felt i journalen og dermed ikke blir overført riktig til IPLOS-registeret.

Om indikatoren

Pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan, jf Pasient- og brukerrettighetsloven. Pasientens og brukerens mål, ressurser og helhetlige behov for tjenester skal danne grunnlag for valg og prioritering av tiltak i planen. Individuell plan innebærer en strukturert arbeidsprosess hvor tjenester fra ulike fag, nivåer og sektorer ses i sammenheng og innrettes slik at pasient og bruker kan bli i stand til å nå sine mål. Pasientens, brukerens og eventuelt pårørendes medvirkning og innflytelse i planprosessen er avgjørende. Mål og tiltak nedfelles i et plandokument. Dette skal oppdateres kontinuerlig og være et dynamisk verktøy i koordinering og målretting av tjenestetilbudet. Se nærmere beskrivelser i Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator.

Rapporter og undersøkelser viser at det er pasienter og brukere med behov for rehabilitering og habilitering som ikke får oppfylt retten til individuell plan. Det oppgis ulike årsaker til dette. Helsedirektoratet har i veileder for rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator konkretisert hvordan lovverket skal praktiseres. Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering har overordnet ansvar for individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer. 

Denne indikatoren gir en indikasjon på oppnåelse av en lovpålagt oppgave. Pasienter og brukere med behov for habilitering og rehabilitering antas å oppfylle retten til individuell plan. Andelen med individuell plan bør derfor være så høy som mulig. Indikatoren kan sees i sammenheng med «Individuell plan for habilitering og rehabilitering i institusjon».

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 24.06.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no