Transporttjeneste i forbindelse med organisasjonsarbeid, kultur eller fritidsaktiviteter

Denne kvalitetsindikatoren vil gi en indikasjon på hvor stor andel av brukere med behov for transport i forbindelse med organisasjonsarbeid, kultur og fritidsaktiviteter som får dette, og om tilbudet dekker deres behov.

Resultater

På landsbasis i 2019 mente 56,7 prosent av brukerne at de fikk innfridd sine behov og ønsker om hjelp til å reise til og fra organisasjonsarbeid, kultur eller fritidsaktiviteter. Etter fem år (2010 - 2014) der andelen gikk ned, har andelen gradvis økt til omtrent samme nivået som i 2009. I 2019 mente 7,8 prosent av alle brukerne at de delvis fikk innfridd sine behov og ønsker, mens 34 prosent av brukerne mente de ikke fikk innfridd sine behov og ønsker.

Det er noe variasjon mellom fylker, men det er innad i fylkene at variasjonen er størst. I Oslo mente 76,5 prosent av brukerne at de får innfridd sine behov, mens tilsvarende tall for Finnmark er 46,1 prosent.

Forbehold ved tolkning

​Det er søkerens/tjenestemottakerens behov og ønsker som skal ligge til grunn for vurdering av behov for transport i forbindelse med organisasjonsarbeid, kultur eller fritidsaktiviteter. Ulik tolking av behov eller ønsker kan bidra til ulik registreringspraksis i kommunene og dermed usikkerhet i hvorvidt man registrerer det samme i alle kommuner. Tallene må derfor tolkes med forsiktighet.

For å sikre lik registreringspraksis, trengs god opplæring av saksbehandlere og dokumentasjonspliktige i kommunene. Helsedirektoratet sørger for dette i et samarbeid med kommunene.

Resultater fra denne indikatoren egner seg for sammenlikning mellom kommuner over tid. Den kan også brukes til å sammenlikne utvikling i egen kommune over tid.

13 kommuner har ikke rapportert inn data for 2019 til Kommunalt pasient- og brukerregister. Manglende rapportering skyldes i hovedsak at kommunesammenslåinger har gjort det krevende for de nye kommunene å sende inn data. Følgende kommuner har ikke rapportert: Trøgstad, Spydeberg, Askim, Eidsberg, Hobøl, Sørum, Fet, Finnøy, Sveio, Nesna,  Karlsøy, Hemne og Granvin. I tillegg har Utsira rapportert sammen med Karmøy. Kommunen som ikke har rapportert vil ikke inngå i fylkesresultatene på aggregert nivå.

Om indikatoren

Personer med behov for omsorgstjenester har rett på sosiale tiltak som bidrar til en mest mulig aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. I stortingsmelding nr. 25 "Mestring, muligheter og mening", påpekes det at omsorgstjenesten bør få et sterkere fokus på aktivisering, trivsel og sosiale tiltak. Lov om sosiale tjenester pålegger kommunen å yte sosiale tjenester som bidrar til dette. Skal aktivitet og den enkeltes livskvalitet få høyere prioritert i omsorgstjenesten, må denne lovforståelsen forankres bedre blant politikere og tjenesteutøvere i kommunene.

Å få delta i organisasjonsarbeid, kultur og fritidsaktiviteter oppleves som særdeles meningsfullt for de fleste. Transporthjelp kan være helt nødvendig et for å få til dette.

Alle med behov om transport i forbindelse med organisasjonsarbeid, kultur og fritidsaktiviteter, har rett til transport til dette på et forsvarlig nivå. 

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 25.06.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no