Transporttjeneste i forbindelse med organisasjonsarbeid, kultur eller fritidsaktiviteter

Denne kvalitetsindikatoren vil gi en indikasjon på hvor stor andel av brukere med behov for transport i forbindelse med organisasjonsarbeid, kultur og fritidsaktiviteter som får dette, og om tilbudet dekker deres behov. I tillegg vil den gi en indikasjon på om det er forskjeller mellom aldersgrupper.

Oversikt som viser fordeling på alder (Excel). Filen har tre faner: fylke, kommune og KOSTRA

Resultater

På landsbasis i 2017 mente 56,5 prosent av brukerne (alle aldre) at de fikk innfridd sine behov og ønsker om hjelp til å reise til og fra organisasjonsarbeid, kultur eller fritidsaktiviteter. Dette er omtrent samme tall som i 2016. 7,9 prosent av alle brukerne mente de fikk delvis innfridd sine behov og ønsker, mens 34,3 prosent av brukerne mente de ikke fikk innfridd sine behov og ønsker.

Det er store variasjoner mellom aldersgruppene. I aldersgruppen 0-17 år mente 64,2 prosent av brukerne at de fikk innfridd sine ønsker og behov om hjelp til reise til og fra organisasjonsarbeid, kultur eller fritidsaktiviteter. 5,4 prosent mente at de bare delvis fikk innfridd sine behov og ønsker, mens 29,1 prosent mente de ikke fikk innfridd sine behov og ønsker. Tilsvarende tall for gruppen 18-66 år og 67 år og eldre er henholdsvis 65,6 og 49,7 prosent (innfridde behov og ønsker), 8,4 og 7,9 prosent (delvis innfridde behov og ønsker) og 24,9 og 41,1 prosent (ikke innfridde behov og  ønsker).

Ser en alle aldersgrupper under ett, er det også variasjoner mellom fylker. I Oslo mener 77,8 prosent av brukerne at de får innfridd sine behov, mens tilsvarende tall for Finnmark er 47,8 prosent.

Forbehold ved tolkning

​Det er søkerens/tjenestemottakerens behov og ønsker som skal ligge til grunn for vurdering av behov for transport i forbindelse med organisasjonsarbeid, kultur eller fritidsaktiviteter. Ulik tolking av behov eller ønsker kan bidra til ulik registreringspraksis i kommunene og dermed usikkerhet i hvorvidt man registrerer det samme i alle kommuner. Tallene må derfor tolkes med forsiktighet.

For å sikre lik registreringspraksis, trengs god opplæring av saksbehandlere og dokumentasjonspliktige i kommunene. Helsedirektoratet sørger for dette i et samarbeid med kommunene.

Resultater fra denne indikatoren egner seg for sammenlikning mellom kommuner over tid. Den kan også brukes til å sammenlikne utvikling i egen kommune over tid.

Om indikatoren

​Personer med behov for omsorgstjenester har rett på sosiale tiltak som bidrar til en mest mulig aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. I stortingsmelding nr. 25 "Mestring, muligheter og mening" (1), påpekes det at omsorgstjenesten bør få et sterkere fokus på aktivisering, trivsel og sosiale tiltak. Lov om sosiale tjenester (2) pålegger kommunen å yte sosiale tjenester som bidrar til dette. Skal aktivitet og den enkeltes livskvalitet få høyere prioritert i omsorgstjenesten, må denne lovforståelsen forankres bedre blant politikere og tjenesteutøvere i kommunene.

Å få delta i organisasjonsarbeid, kultur og fritidsaktiviteter oppleves som særdeles meningsfullt for de fleste. Transporthjelp kan være helt nødvendig et for å få til dette.

Alle med behov om transport i forbindelse med organisasjonsarbeid, kultur og fritidsaktiviteter, har rett til transport til dette på et forsvarlig nivå. 

 

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 21.06.2018

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no