Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Transporttjeneste i forbindelse med arbeid og utdanning

Denne kvalitetsindikatoren gir en indikasjon på hvor stor andel av brukere med behov for transport i forbindelse med arbeid og utdanning som får dette, og om tilbudet dekker deres behov.

Resultater    

I 2020 var det på landsbasis 75,1 prosent av brukerne som fikk innfridd sine behov og ønsker om transporttjeneste i forbindelse med arbeid og utdanning. 4,3 prosent av brukerne fikk delvis innfridd sine behov og ønsker, mens 19,6 prosent av brukerne ikke fikk innfridd sine behov og ønsker. Andelen med innfridde og delvis innfridde behov har omtrent ligget på samme nivå de siste årene fra 2015 til 2020.

Det er noe variasjon mellom fylkene, men det er innad i fylkene at variasjonen er størst. I Oslo var det 82,6 prosent av brukerne som fikk innfridd sine behov, mens i Troms og Finnmark var andelen på 68,5 prosent.

Forbehold ved tolkning

​Det er søkerens/tjenestemottakerens behov og ønsker som skal ligge til grunn for vurdering av behov for transport i forbindelse med arbeid og utdanning. Ulik tolking av behov eller ønsker kan bidra til ulik registreringspraksis i kommunene og dermed usikkerhet i hvorvidt man registrerer det samme i alle kommuner. Tallene må derfor tolkes med forsiktighet.

For å sikre lik registreringspraksis, trengs god opplæring og veiledning av saksbehandlere og dokumentasjonspliktige i kommunene. Helsedirektoratet sørger for dette i et samarbeid med kommunene.

Resultater fra denne indikatoren egner seg for sammenlikning mellom kommuner over tid. Den kan også brukes til å sammenlikne utvikling i egen kommune over tid.

Om indikatoren

Personer med behov for omsorgstjenester har rett på sosiale tiltak som bidrar til en mest mulig aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. I stortingsmelding nr. 25 "Mestring, muligheter og mening", påpekes det at omsorgstjenesten bør få et sterkere fokus på aktivisering, trivsel og sosiale tiltak. Lov om sosiale tjenester pålegger kommunene å yte sosiale tjenester som bidrar til dette.

Arbeid og utdanning bidrar til økt livsglede, selvrealisering og mestringsopplevelser. En annen viktig side ved utdanning og arbeid, er følelsen av å være til nytte og at man bidrar til det sosiale fellesskapet. Skole og arbeidsplass er viktige sosiale arenaer i et samfunn. Transporthjelp kan være helt nødvendig for å kunne delta i arbeid og utdanning.

Alle med behov om transport i forbindelse med arbeid og utdanning har rett til nødvendig transport til dette på et forsvarlig nivå.

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 17.06.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no