Transporttjeneste i forbindelse med arbeid og utdanning

Denne kvalitetsindikatoren vil gi en indikasjon på hvor stor andel av brukere med behov for transport i forbindelse med arbeid og utdanning som får dette, og om tilbudet dekker deres behov. I tillegg vil den gi en indikasjon på om det er forskjeller mellom aldersgrupper.

Oversikt som viser fordeling på alder (Excel). Filen har tre faner: fylke, kommune og KOSTRA

Resultater

På landsbasis i 2017 mente 75,0 prosent av alle brukerne at de fikk innfridd sine behov og ønsker om hjelp til å reise til og fra arbeid og utdanning. I 2016 var andelen på 75,1 prosent. 4,4 prosent av brukerne mente de fikk delvis innfridd sine behov og ønsker, mens 19,2 prosent av brukerne mente at de ikke fikk innfridd sine behov og ønsker.

Det er store variasjoner mellom aldersgruppene. I aldersgruppen 0-17 år mente 82,3 prosent av brukerne at de fikk innfridd sine ønsker og behov om hjelp til reise til og fra arbeid og utdanning. 3,5 prosent mente at de bare delvis fikk innfridd sine behov og ønsker, mens 12,4 prosent mente de ikke fikk innfridd sine behov og ønsker. Tilsvarende tall for gruppen 18-66 år og 67 år og eldre er henholdsvis 74,5 og 48,1 prosent (innfridde behov og ønsker), 4,5 og 6,2 prosent (delvis innfridde behov og ønsker) og 19,7 og 42,7 prosent (ikke innfridde behov og ønsker).

Ser en alle aldersgrupper under ett, er det også variasjoner mellom fylker. I Oslo mente 84,4 prosent av brukerne at de fikk innfridd sine behov og ønsker om bistand til transport i forbindelse med arbeid og utdanning, mens tilsvarende tall for Finnmark var 66,8 prosent.

Forbehold ved tolkning

​Det er søkerens/tjenestemottakerens behov og ønsker som skal ligge til grunn for vurdering av behov for transport i forbindelse med arbeid og utdanning. Ulik tolking av behov eller ønsker kan bidra til ulik registreringspraksis i kommunene og dermed usikkerhet i hvorvidt man registrerer det samme i alle kommuner. Tallene må derfor tolkes med forsiktighet.

For å sikre lik registreringspraksis, trengs god opplæring og veiledning av saksbehandlere og dokumentasjonspliktige i kommunene. Helsedirektoratet sørger for dette i et samarbeid med kommunene.

Resultater fra denne indikatoren egner seg for sammenlikning mellom kommuner over tid. Den kan også brukes til å sammenlikne utvikling i egen kommune over tid.

Om indikatoren

​Personer med behov for omsorgstjenester har rett på sosiale tiltak som bidrar til en mest mulig aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. I stortingsmelding nr. 25 "Mestring, muligheter og mening" (1), påpekes det at omsorgstjenesten bør få et sterkere fokus på aktivisering, trivsel og sosiale tiltak. Lov om sosiale tjenester (2) pålegger kommunene å yte sosiale tjenester som bidrar til dette(1).

Arbeid og utdanning bidrar til økt livsglede, selvrealisering og mestringsopplevelser. En annen viktig side ved utdanning og arbeid, er følelsen av å være til nytte og at man bidrar til det sosiale fellesskapet. Skole og arbeidsplass er viktige sosiale arenaer i et samfunn. Transporthjelp kan være helt nødvendig for å kunne delta i arbeid og utdanning.

Alle med behov om transport i forbindelse med arbeid og utdanning har rett til nødvendig transport til dette på et forsvarlig nivå.

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 21.06.2018

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no