Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Transporttjeneste i forbindelse med arbeid og utdanning

Denne kvalitetsindikatoren gir en indikasjon på hvor stor andel av brukere med behov for transport i forbindelse med arbeid og utdanning som får dette, og om tilbudet dekker deres behov.

Resultater

På landsbasis i 2019 mente 75,3 prosent av alle brukerne at de fikk innfridd sine behov og ønsker om hjelp til å reise til og fra arbeid og utdanning. 4,5 prosent av brukerne mente de fikk delvis innfridd sine behov og ønsker, mens 19,4 prosent av brukerne mente at de ikke fikk innfridd sine behov og ønsker. Andelene brukere med innfridde og delvis innfridde behov og ønsker har gått noe ned i perioden 2009 - 2019, mens andel bruker med ikke innfridde behov har gått tilsvarende opp i samme periode.

Det er noe variasjon mellom fylker, men det er innad i fylkene at variasjonen er størst. I Oslo mente 83,4 prosent av brukerne at de fikk innfridd sine behov og ønsker om bistand til transport i forbindelse med arbeid og utdanning, mens tilsvarende tall for Sogn og Fjordane var 66,6 prosent.

Forbehold ved tolkning

​Det er søkerens/tjenestemottakerens behov og ønsker som skal ligge til grunn for vurdering av behov for transport i forbindelse med arbeid og utdanning. Ulik tolking av behov eller ønsker kan bidra til ulik registreringspraksis i kommunene og dermed usikkerhet i hvorvidt man registrerer det samme i alle kommuner. Tallene må derfor tolkes med forsiktighet.

For å sikre lik registreringspraksis, trengs god opplæring og veiledning av saksbehandlere og dokumentasjonspliktige i kommunene. Helsedirektoratet sørger for dette i et samarbeid med kommunene.

Resultater fra denne indikatoren egner seg for sammenlikning mellom kommuner over tid. Den kan også brukes til å sammenlikne utvikling i egen kommune over tid.

13 kommuner har ikke rapportert inn data for 2019 til Kommunalt pasient- og brukerregister. Manglende rapportering skyldes i hovedsak at kommunesammenslåinger har gjort det krevende for de nye kommunene å sende inn data. Følgende kommuner har ikke rapportert: Trøgstad, Spydeberg, Askim, Eidsberg, Hobøl, Sørum, Fet, Finnøy, Sveio, Nesna,  Karlsøy, Hemne og Granvin. I tillegg har Utsira rapportert sammen med Karmøy. Kommunen som ikke har rapportert vil ikke inngå i fylkesresultatene på aggregert nivå.

Om indikatoren

Personer med behov for omsorgstjenester har rett på sosiale tiltak som bidrar til en mest mulig aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. I stortingsmelding nr. 25 "Mestring, muligheter og mening", påpekes det at omsorgstjenesten bør få et sterkere fokus på aktivisering, trivsel og sosiale tiltak. Lov om sosiale tjenester pålegger kommunene å yte sosiale tjenester som bidrar til dette.

Arbeid og utdanning bidrar til økt livsglede, selvrealisering og mestringsopplevelser. En annen viktig side ved utdanning og arbeid, er følelsen av å være til nytte og at man bidrar til det sosiale fellesskapet. Skole og arbeidsplass er viktige sosiale arenaer i et samfunn. Transporthjelp kan være helt nødvendig for å kunne delta i arbeid og utdanning.

Alle med behov om transport i forbindelse med arbeid og utdanning har rett til nødvendig transport til dette på et forsvarlig nivå.

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 25.06.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no