Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Bistand til å delta i organisasjonsarbeid, kultur eller fritidsaktiviteter

Denne kvalitetsindikatoren gir en indikasjon på hvor stor andel av brukere med behov for bistand til å delta i organisasjonsarbeid, kultur eller fritidsaktiviteter som får dette, og om tilbudet dekker deres behov.

Resultater      

På landsbasis i 2019 mente 60,3 prosent av alle brukere at de fikk innfridd sine behov og ønsker om bistand til å delta i organisasjonsarbeid, kultur eller fritidsaktiviteter. Etter åtte år med lavere andeler, var andelen i 2018 60 prosent. Dette var same nivå som i 2009. I 2019 mente 8,6 prosent av alle brukere at de delvis fikk innfridd sine behov og ønsker, mens 29,7 prosent av brukerne mente de ikke fikk  innfridd sine behov og ønsker.

Det er noe variasjon mellom fylker, men det er innad i fylkene at variasjonen er størst. I Oslo mente 69,9 prosent av brukerne at de fikk innfridd sine behov og ønsker, mens tilsvarende tall for Finnmark var 53,3 prosent.

Forbehold ved tolkning

​Det er søkerens/tjenestemottakerens behov og ønsker som skal ligge til grunn for vurdering av behov for bistand til å delta i organisasjonsarbeid, kultur eller fritidsaktiviteter. Ulik tolking av behov eller ønsker kan bidra til ulik registreringspraksis i kommunene og dermed usikkerhet i hvorvidt man registrerer det samme i alle kommuner. Tallene må derfor tolkes med forsiktighet.

For å sikre lik registreringspraksis, trengs god opplæring og veiledning av saksbehandlere og dokumentasjonspliktige i kommunene. Helsedirektoratet sørger for dette i et samarbeid med kommunene.

Resultater fra denne indikatoren egner seg for sammenlikning mellom kommuner over tid. Den kan også brukes til å sammenlikne utvikling i egen kommune over tid.

13 kommuner har ikke rapportert inn data for 2019 til Kommunalt pasient- og brukerregister. Manglende rapportering skyldes i hovedsak at kommunesammenslåinger har gjort det krevende for de nye kommunene å sende inn data. Følgende kommuner har ikke rapportert: Trøgstad, Spydeberg, Askim, Eidsberg, Hobøl, Sørum, Fet, Finnøy, Sveio, Nesna,  Karlsøy, Hemne og Granvin. I tillegg har Utsira rapportert sammen med Karmøy. Kommunen som ikke har rapportert vil ikke inngå i fylkesresultatene på aggregert nivå.

Om indikatoren

Personer med behov for omsorgstjenester har rett på sosiale tiltak som bidrar til en mest mulig aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. I stortingsmelding nr. 25 "Mestring, muligheter og mening" , påpekes det at omsorgstjenesten bør få et sterkere fokus på aktivisering, trivsel og sosiale tiltak. Lov om sosiale tjenester pålegger kommunene å yte sosiale tjenester som bidrar til dette.

Å få delta i organisasjonsarbeid, kultur og fritidsaktiviteter er vanlig, og oppleves som særdeles meningsfullt for de fleste. Bistand kan være helt nødvendig for å kunne delta. I følge lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., skal kommunen tilby bistand i form av praktisk bistand, opplæring eller støttekontakt for å tilrettelegge for dette.

Alle med behov for bistand til å delta i organisasjonsarbeid, kultur eller fritidsaktiviteter har rett til nødvendig bistand til dette på et forsvarlig nivå.

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 17.06.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no