Bistand til å delta i organisasjonsarbeid, kultur eller fritidsaktiviteter

Denne kvalitetsindikatoren vil gi en indikasjon på hvor stor andel av brukere med behov for bistand til å delta i organisasjonsarbeid, kultur eller fritidsaktiviteter som får dette, og om tilbudet dekker deres behov. I tillegg vil den gi en indikasjon på om det er forskjeller mellom aldersgrupper.

Oversikt som viser fordeling på alder (Excel). Filen har tre faner: fylke, kommune og KOSTRA

Resultater

På landsbasis i 2017 mente 60,1 prosent av alle brukere at de fikk innfridd sine behov og ønsker om bistand til å delta i organisasjonsarbeid, kultur eller fritidsaktiviteter. I 2016 var andelen 59,6 prosent. 8,7 prosent av alle brukere mente at de delvis fikk innfridd sine behov og ønsker, mens 29,8 prosent av brukerne mente de ikke får innfridd sine behov og ønsker.

Det er store variasjoner mellom aldersgruppene. I aldersgruppen 0-17 år mente 70,2 prosent av brukerne at de fikk innfridd sine ønsker og behov om bistand til å delta organisasjonsarbeid, kultur eller fritidsaktiviteter. 6,4 prosent mente at de bare delvis fikk innfridd sine behov og ønsker, mens 22,1 prosent mente de ikke fikk innfridd sine behov og ønsker. Tilsvarende tall for gruppen 18-66 år og 67 år og eldre er henholdsvis 66,0 og 49,6 prosent (innfridde behov og ønsker), 9,1 og 8,9 prosent (delvis innfridde behov og ønsker) og 23,7 og 39,7 prosent (ikke innfridde behov og  ønsker).

Ser en alle aldersgrupper under ett, er det også variasjoner mellom fylker. I Oslo mente 70,2 prosent av brukerne at de fikk innfridd sine behov og ønsker, mens tilsvarende tall for Aust-Agder var 55,2 prosent.

Forbehold ved tolkning

​Det er søkerens/tjenestemottakerens behov og ønsker som skal ligge til grunn for vurdering av behov for bistand til å delta i organisasjonsarbeid, kultur eller fritidsaktiviteter. Ulik tolking av behov eller ønsker kan bidra til ulik registreringspraksis i kommunene og dermed usikkerhet i hvorvidt man registrerer det samme i alle kommuner. Tallene må derfor tolkes med forsiktighet.

For å sikre lik registreringspraksis, trengs god opplæring og veiledning av saksbehandlere og dokumentasjonspliktige i kommunene. Helsedirektoratet sørger for dette i et samarbeid med kommunene.

Resultater fra denne indikatoren egner seg for sammenlikning mellom kommuner over tid. Den kan også brukes til å sammenlikne utvikling i egen kommune over tid.

Om indikatoren

​Personer med behov for omsorgstjenester har rett på sosiale tiltak som bidrar til en mest mulig aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. I stortingsmelding nr. 25 "Mestring, muligheter og mening" (1), påpekes det at omsorgstjenesten bør få et sterkere fokus på aktivisering, trivsel og sosiale tiltak. Lov om sosiale tjenester (2) pålegger kommunene å yte sosiale tjenester som bidrar til dette.

Å få delta i organisasjonsarbeid, kultur og fritidsaktiviteter er vanlig, og oppleves som særdeles meningsfullt for de fleste. Bistand kan være helt nødvendig for å kunne delta. I følge lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (3), skal kommunen tilby bistand i form av praktisk bistand, opplæring eller støttekontakt for å tilrettelegge for dette.

Alle med behov for bistand til å delta i organisasjonsarbeid, kultur eller fritidsaktiviteter har rett til nødvendig bistand til dette på et forsvarlig nivå.

 

 

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 21.06.2018

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no