§ 5 Medisinsk forbruksmateriell

Et produkt kan tas opp på produkt- og prislisten hvis vilkårene i denne forskrift, inkludert §§ 1a og 1c er oppfylt. Helfo oppdaterer produkt- og prislistene minst fire ganger i året.

Medlemmets tilstand må være omfattet av ett av forskriftspunktene og produktet må være oppført i tilhørende produkt- og prisliste, for å gi rett til stønad. Lege kan forskrive aktuell behandling direkte på blå resept (forhåndsgodkjent refusjon) hvis vilkårene for stønad er oppfylt. Refusjonskravet inntrer straks legen skriver en blå resept.

Når det er et vilkår at et produkt skal forskrives (rekvireres) av spesialist, kreves det at resepten skrives ut av spesialist innen det aktuelle fagområdet hver gang resepten fornyes.

§ 5 punkt 1 - Inkontinens

[Endret 4/18, 3/19, 10/19]

Med inkontinens menes manglende evne til å regulere urinavgang/avføring på grunn av en organisk lidelse, psykisk utviklingshemming eller senil demens. Rett til stønad har også personer med stressinkontinens og urgeinkontinens.

Det kan ytes stønad til hudfilm ved irritasjonsdermatitt, men ikke til forebyggende behandling. Det ytes ikke stønad til salver, produkter til vask, hansker og lignende.

Det ytes stønad til fiksering av bleier. For enkelte dyrere bleieholdere kan det ytes stønad til inntil 20 bleieholdere per kalenderår.

Det kan ytes stønad til inntil fire analirrigasjonssystemer per kalenderår. Slik stønad ytes kun til brukere der legen vurderer at bruk av analirrigasjonssystem er nødvendig. Det kan ytes stønad til inntil 400 kateter tilhørende analirrigasjonssystem per kalenderår.

Hos barn med nattenurese ytes det stønad fra barnet fyller åtte år. Det er et vilkår at forskrivningen er instituert av relevant autorisert spesialist eller lege ved tilsvarende sykehusavdeling, og at relevant behandling ikke har ført frem.

Hos barn med daginkontinens for urin og/eller avføring dekkes utgiftene fra barnet fyller fem år, men fra barnet fyller ett år dersom det har varig lammelse av urinblæren og/eller endetarmen (spinale misdannelser/skader). Det er et vilkår at forskrivningen er instituert av spesialist i pediatri, barnekirurgi, nevrologi, urologi og/eller gastrokirurgi, og at adekvat undersøkelse og behandlingsforsøk ikke har gitt tilstrekkelig effekt.

§ 5 punkt 2 - Kateter

Ved gjentagende kateterisering av barn under 2 år dekkes utgifter til sterile hansker. Førstegangsforskriving av sterile hansker må være gjort av lege ved urologisk avdeling i et helseforetak.

Det ytes stønad til hydrofile tappekatetre med pose der legen vurderer at det er nødvendig med en kateteriseringsløsning som ikke krever forflytning til toalett.

Det ytes stønad til dekning av utgifter til blæreskyllevæsker. 

§ 5 punkt 3 - Strupeopererte

Med strupeopererte menes i denne sammenhengen laryngektomerte. Forbruksmateriell ved tracheostomi finansieres av spesialisthelsetjenesten.

§ 5 punkt 4 - Diabetes

[Endret 12/19]

Det ytes stønad til teststrimler til måling av glukose i blod.  Antall teststrimler per døgn tilpasset den enkeltes behov skal oppgis på resepten. Det ytes ikke stønad til stikkapparat eller apparat til avlesning av blodsukkertest. Det ytes stønad til teststrimler til måling av ketoner i urin.

§ 5 punkt 5 - Stomi

[Endret 12/19]

Det kan ytes stønad til nødvendig stomiutstyr også for personer med midlertidig utlagt tarm/urinleder.

Det ytes stønad til belter til kompresjon kun til brukere med, eller med risiko for å utvikle, parastomalt brokk. Lege skal vurdere om bruk av belte til kompresjon er nødvendig i behandlingen.Det kan ytes stønad til inntil to belter til kompresjon per kalenderår. 

Det ytes stønad til utstyr til irrigasjon i stomi kun til brukere der legen vurderer at irrigasjon er egnet.

Det ytes stønad til hudfilm kun til brukere der legen vurderer at hudfilm er nødvendig i behandling av sår hud rundt stomien.

Det ytes stønad til plateforlenger kun til brukere der legen vurderer at større plateområde er nødvendig, f.eks. ved oppspilt buk. Det kan ytes stønad til inntil 1000 plateforlengere per kalenderår.

Det kan ytes stønad til inntil 80 kleberfjerner i spray per kalenderår.

Det kan ytes stønad til inntil 4000 geldannende granulat per kalenderår.

Det kan ytes stønad til inntil 10 belter til fiksering per kalenderår.

Det kan ytes stønad til inntil 20 stomibelter per kalenderår.

Det kan ytes stønad til inntil 400 lukkeklips og klemmer til tømbare poser per kalenderår.

§ 5 punkt 7 - Lungesykdom

Det kan ytes stønad ved diagnosene kols, astma og andre kroniske lungesykdommer med obstruktiv effekt.

§ 5 punkt 8 - Veksthormonforstyrrelse

Dette gjelder både barn som har for liten og barn som har for sterk lengdevekst.

§ 5 punkt 10 - Hoftebeskytter

Det ytes stønad til inntil fire hoftebeskyttere per år.

Bestemmelsen i blåreseptforskriften § 7 om tre måneders forbruk gjelder ikke for hoftebeskyttere. Dette betyr at det kan gis stønad til fire hoftebeskyttere per år på én blåresept som kan utleveres i én ekspedisjon.

§ 5 punkt 13 - Epidermolysis bullosa

Det ytes stønad til fikseringsplagg (trøyer og bukser) der legen vurderer at det er nødvendig med fiksering av bandasje over store områder av kroppen.

Det ytes stønad til inntil 20 enheter av fikseringsplagg (hansker, sokker og tube) til sammen per år.

§ 5 punkt 14 - Måle- og administrasjonsutstyr

Det ytes stønad til sprøyter, kanyler og målebeger til administrasjon av legemidler som refunderes etter denne forskrift.

Måle- og administrasjonsutstyr som det kan gis stønad til kan være

  • målebeger og sprøyter som brukes til medisinering gjennom munn
  • sprøyter og kanyler som brukes til å sette legemidler subkutant eller intramuskulært

Måle- og administrasjonsutstyr til parenteral ernæring / intravenøs behandling, epidural behandling og subkutan behandling (butterfly og subkutan infusjonskanyle) dekkes ikke etter blåreseptforskriften. Utstyr til enteral ernæring som gis via nasogastrisk sonde, perkutan gastrostomi (PEG) og gastrostomiport / sonde dekkes heller ikke etter blåreseptforskriften.